Opatrenie č. 26/1970 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 19. marca 1970, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied

Čiastka 7/1970
Platnosť od 26.03.1970 do31.12.1992
Účinnosť od 26.03.1970 do31.12.1992
Zrušený 599/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Federálneho zhromaždenia č. 53/1970 Zb. zo dňa 27. mája 1970.

OBSAH

26

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 19. marca 1970,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o Československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied sa mení a dopĺňa takto:

1. § 10 znie:

㤠10

Členov Akadémie vymenúva vláda Československej socialistickej republiky spravidla na základe voľby, ktorú vykonáva valné zhromaždenie členov Akadémie.“

2. § 12 znie:

㤠12

Člen Akadémie stráca členstvo rozhodnutím vlády Československej socialistickej republiky na základe jej vlastného uváženia alebo na základe návrhu valného zhromaždenia členov Akadémie, ak sa spreneveril vede, štátu, veci mieru a socializmu alebo ak bol odsúdený na trest straty čestných titulov a vyznamenaní, alebo ak sústavne a bez náležitého dôvodu neplní úlohy vyplývajúce z jeho členstva v Akadémii (§ 11 ods. 1).“

3. § 13 ods. 2 písm. b) a c) znie:

b) na návrh Prezídia Akadémie volí členov Akadémie (§ 10); na návrh Prezídia rozhoduje aj o podaní návrhu na zánik členstva v Akadémii (§ 12);

c) na návrh Prezídia Akadémie volí členov Prezídia Akadémie (§ 14 ods. 3 posledná veta); výsledky voľby predkladá Prezídium Akadémie ako návrh vláde Československej socialistickej republiky.“

4. § 14 znie:

㤠14

(1) Na čele Akadémie je predseda Akadémie, ktorého z radov akademikov vymenúva a odvoláva na návrh vlády prezident Československej socialistickej republiky. Predseda Akadémie zodpovedá za výkon svojej funkcie vláde Československej socialistickej republiky.

(2) Ústredným riadiacim orgánom Akadémie je Prezídium Akadémie. Prezídium zodpovedá za činnosť Akadémie vláde Československej socialistickej republiky.

(3) Členovia Prezídia Akadémie sú predseda Akadémie, podpredsedovia Akadémie, generálny sekretár Akadémie a jeho námestníci a ďalší členovia. Podpredsedov Akadémie z radov členov Akadémie vymenúva a odvoláva vláda Československej socialistickej republiky na návrh predsedu Akadémie. Generálneho sekretára Akadémie a jeho námestníkov na návrh predsedu Akadémie vymenúva a odvoláva vláda Československej socialistickej republiky. Ďalších členov Prezídia z radov členov Akadémie vymenúva a odvoláva vláda Československej socialistickej republiky; vymenúva ich spravidla na základe voľby, ktorú vykonáva valné zhromaždenie členov Akadémie.

(4) Počet podpredsedov Akadémie a námestníkov generálneho sekretára Akadémie, ako aj počet ďalších členov Prezídia Akadémie ustanoví vláda Československej socialistickej republiky.

(5) Funkčné obdobie Prezídia Akadémie trvá až dovtedy, než nový zákon o Československej akadémii vied upraví funkčné obdobie.“

5. § 18 znie:

㤠18

(1) Správnu, hospodársku a organizačnú agendu Akadémie obstaráva výkonný aparát, ktorý zriaďuje Prezídium Akadémie. Výkonný aparát tvorí:

a) Sekretariát Prezídia Akadémie

b) Ústredná správa pracovísk Akadémie.

(2) Sekretariát Prezídia Akadémie podlieha predsedovi Akadémie. Ústrednú správu pracovísk Akadémie riadi generálny sekretár Akadémie.“

6. § 20 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) S vedeckými pracovníkmi sa dojednávajú pracovné pomery najdlhšie na dobu 4 rokov, spravidla na základe konkurzu. Pracovné pomery doterajších vedeckých pracovníkov sa upravujú podľa zmyslu tohto ustanovenia tým, že Akadémia s nimi uzavrie nové pracovné zmluvy. Ak nedôjde v lehote určenej Prezídiom Akadémie k dohode o uzavretí novej pracovnej zmluvy, rozviaže Akadémia z tohto dôvodu pracovný pomer výpoveďou, pokiaľ nedôjde k jeho ukončeniu iným spôsobom skôr, než je zákonná výpovedná lehota.“


Čl. II

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.