Vyhláška č. 22/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 28/1969 Zb. o prijímaní na štúdium na vysoké školy

Čiastka 6/1970
Platnosť od 24.03.1970 do28.12.1975
Účinnosť od 24.03.1970 do28.12.1975
Zrušený 164/1975 Zb.

OBSAH

22

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 9. marca 1970,

ktorou sa mení vyhláška č. 28/1969 Zb. o prijímaní na štúdium na vysoké školy

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 19 ods. 1 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 28/1969 Zb. o prijímaní na štúdium na vysoké školy sa mení takto:

1. § 2 ods. 1 a 2 znie:

(1) Na prijatie na vysokú školu v bežnom školskom roku môže uchádzač podať len jednu prihlášku, v ktorej uvedie zvolený študijný odbor, príslušnú fakultu a vysokú školu.

(2) Prihlášky na štúdium na vysokej škole podávajú žiaci škôl poskytujúcich úplné stredné vzdelanie na predpísaných tlačivách riaditeľom škôl do 31. marca, na vysoké školy umeleckého smeru do 31. decembra predchádzajúceho roka. Riaditelia škôl ich zasielajú dekanátom najneskôr do 15. apríla, na vysoké školy umeleckého smeru najneskôr do 15. januára. Ostatní uchádzači zasielajú prihlášky priamo dekanátom najneskôr do 15. apríla, na vysoké školy umeleckého smeru do 15. januára.“

2. § 4 ods. 2 znie:

(1) Prijímacie skúšky na vysoké školy sa konajú až po maturitných skúškach. Na vysokých školách umeleckého smeru sa môžu prijímacie skúšky konať od 1. februára. O termíne konania skúšok upovedomí dekanát uchádzačov aspoň 14 dní vopred.“

3. § 5 ods. 1 prvá veta znie:

(1) Vlastné prijímanie organizuje a o prijatí uchádzačov rozhoduje prijímacia komisia po ukončení prijímacích skúšok.“

4. V § 5 sa vypúšťa odsek 2 a doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Námestník ministra:

Prof. dr. Greguš DrSc. v. r.