Vyhláška č. 11/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 111/1965 Zb. o záverečných učňovských skúškach v znení vyhlášky č. 11/1968 Zb.

Čiastka 2/1970
Platnosť od 25.02.1970 do31.12.1984
Účinnosť od 25.02.1970 do31.12.1984
Zrušený 152/1984 Zb.

OBSAH

11

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

zo 6. februára 1970,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 111/1965 Zb. o záverečných učňovských skúškach v znení vyhlášky č. 11/1968 Zb.*)

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, Slovenskou radou odborových zväzov a s ostatnými zúčastnenými orgánmi podľa § 228 ods. 4 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 111/1965 Zb. v znení vyhlášky č. 11/1968 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Ustanovenie § 2 znie:

(1) Záverečnú učňovskú skúšku môžu vykonať učni, ktorí prospeli z odborného výcviku a z povinných vyučovacích predmetov predpísaných učebným plánom posledného ročníka príslušného učebného odboru.

(2) Záverečnú učňovskú skúšku môžu výnimočne vykonať aj pracovníci alebo členovia družstva (ďalej len pracovníci“),

a) ktorí nadobudli vedomosti a zručnosti predpísané učebnými plánmi a osnovami**) učebného odboru, z ktorého mienia vykonať záverečnú učňovskú skúšku (ďalej len „príslušný učebný odbor“);

b) ak organizácia, v ktorej vykonávajú v pracovnom pomere alebo členskom pomere (ďalej len „pracovný pomer“) práce zodpovedajúce príslušnému učebnému odboru, výnimočne po dohode so závodným výborom odborovej organizácie, povolila vykonať záverečné učňovské skúšky a na prihláške potvrdila, že po 18. roku svojho veku k dátumu vykonania záverečnej učňovskej skúšky (16. júna až 31. augusta) vykonávali primeranú prax požadovanú v odseku 4 po dobu predpísanú pre príslušný učebný odbor;

c) ktorí úspešne vykonali skúšku zo všetkých odborných predmetov príslušného učebného odboru na učňovskej škole alebo na odbornom učilišti (ďalej len „škola“).

(3) Skúšku z odborných predmetov príslušného učebného odboru nerobia pracovníci, ktorí majú stredné odborné, úplné stredné odborné, vyššie odborné alebo vysokoškolské vzdelanie toho istého alebo príbuzného odboru. Absolventky dvojročných dievčenských odborných škôl vykonajú skúšku z tých odborných predmetov, ktoré neboli súčasťou ich predchádzajúceho štúdia alebo ich obsah a rozsah podľa učebných plánov a osnov nezodpovedá odborným predmetom príslušného učebného odboru.***)

(4) Požadovanou praxou sa rozumie doba praktickej činnosti v pracovnom pomere zodpovedajúca príslušnému učebnému odboru:

a) vykonávaná po dobu rovnajúcu sa dobe učebného pomeru príslušného učebného odboru, predĺžená o 1 rok;

b) u pracovníkov s úplným stredným všeobecným vzdelaním alebo úplným stredným odborným vzdelaním iného smeru vykonávaná po dosiahnutí tohto vzdelania po dobu zodpovedajúcu dobe príslušného učebného odboru pre učňov z radov absolventov stredných všeobecnovzdelávacích škôl, predĺžená o 6 mesiacov;

c) u pracovníkov so stredným odborným alebo úplným stredným odborným vzdelaním toho istého alebo príbuzného odboru vykonávaná, po dosiahnutí tohto vzdelania po dobu 1 roka;

d) u absolventiek dvojročných dievčenských odborných škôl vykonávaná po úspešnom ukončení tejto školy v pracovnom pomere najmenej po dobu 2 rokov podľa špecifického odborného zamerania dievčenskej odbornej školy, prípadne jednotlivých tried, z toho aspoň 1 rok po 18. roku veku;

e) u pracovníkov, ktorí prerušili štúdium toho istého alebo príbuzného učebného odboru na odbornej, strednej odbornej alebo vysokej škole započítava sa do doby požadovanej praxe 1 rok, ak štúdium prerušili po úspešnom skončení 2. ročníka, 2 roky po úspešnom skončení 3. ročníka a 3 roky po úspešnom skončení 4. a vyšších ročníkov.

Do požadovanej praxe sa nezapočítava doba praktickej činnosti vykonávaná vo vedľajšom pracovnom pomere.

Podľa odseku 4 písmena b) a c) sa posudzuje požadovaná prax aj u pracovníkov s vyšším odborným alebo vysokoškolským vzdelaním.

(5) Pracovníkom, ktorí nedokončili prípravu na povolanie v učebnom pomere, ale spĺňajú podmienky podľa odseku 2, započítava sa do požadovanej praxe potvrdená doba učebného pomeru pred 18. rokom veku. Skúšku v škole robia z tých odborných predmetov, v ktorých v učebnom pomere neprospeli alebo ich neabsolvovali.

(6) Pracovníci vyučení v príbuznom učebnom odbore, ktorí po 18. roku svojho veku spĺňajú prax požadovanú pre vykonanie záverečnej učňovskej skúšky z druhého učebného odboru, určenú organizáciou v rozsahu 6 až 12 mesiacov, a ktorým organizácia po dohode so závodným výborom odborovej organizácie výnimočne povolila vykonať záverečnú učňovskú skúšku z druhého učebného odboru, robia v škole rozdielovú skúšku z odborných predmetov tohto odboru.

(7) Učni robia záverečné učňovské skúšky podľa evidenčných stavov posledných ročníkov odborných učilíšť a učňovských škôl a na tieto skúšky sa neprihlasujú.

(8) Menný zoznam pracovníkov, vyplnené a potvrdené tlačivá prihlášok na skúšku z odborných predmetov a na záverečnú učňovskú skúšku pošlú organizácie Ministerstvu školstva Slovenskej socialistickej republiky najneskôr do 31. januára. Organizácie zodpovedajú za správnosť údajov uvedených na prihláškach, ako aj za to, že uchádzači spĺňajú podmienky. Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky preskúma, či uchádzači podľa údajov uvedených na prihláškach spĺňajú určené podmienky, potom pošle prijaté prihlášky na skúšky z odborných predmetov školám a prihlášky na záverečné učňovské skúšky skúšobným komisiám. Ak Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky zistí, že uchádzač nespĺňa určené podmienky, prihlášky s odôvodnením vráti organizácii. Školy písomne upovedomia uchádzača o mieste, dátume a hodine skúšok z odborných predmetov, najmenej 14 dní pred skúškou. Skúšobná komisia písomne upovedomí uchádzača najmenej 14 dní vopred o mieste, dátume a hodine písomnej, praktickej a ústnej záverečnej učňovskej skúšky.

(9) Vysvedčenie o skúške z odborných predmetov, prípadne vysvedčenia za všetky absolvované ročníky príslušného učebného odboru alebo vysvedčenie z posledného ročníka školy, prípadne doklad o ukončenom štúdiu (maturitné vysvedčenie, diplom) alebo o vyučení v príbuznom učebnom odbore (výučný list) predkladajú pracovníci skúšobnej komisii osobne ešte pred začatím záverečnej učňovskej skúšky.

(10) Skúšky z odborných predmetov vykonávajú pracovníci v čase od 2. mája do 31. mája. Záverečné učňovské skúšky vykonávajú učni alebo pracovníci v čase od 16. júna do 31. augusta. Pre absolventov stredných všeobecnovzdelávacích škôl v učebnom pomere s jeden a polročnou učebnou dobou a v osobitne odôvodnených prípadoch, v ktorých učeň nie z vlastnej viny záverečnú učňovskú skúšku v riadnom termíne nevykonal, určí dátum záverečných učňovských skúšok Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky. Opravné skúšky z odborných predmetov vykonávajú pracovníci v čase od 1. októbra do 31. októbra. Opravné záverečné učňovské skúšky vykonávajú učni alebo pracovníci v plnom rozsahu v čase od 1. novembra do 31. decembra.

2. Ustanovenie § 3 ods. 2 znie:

(2) Skúšobná komisia je štvorčlenná. V poľnohospodárskych odborných učilištiach spravovaných Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky je členom skúšobnej komisie aj zástupca poľnohospodárskej organizácie; v tomto prípade bude komisia päťčlenná. Predsedom je výchovný pracovník z iného zariadenia pre výchovu učňov, poverený výkonom štátneho dozoru na výchovu učňov, alebo iný osvedčený výchovný pracovník spravidla s päťročnou odbornou pedagogickou praxou; vymenúva ho Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky najneskôr do 31. januára. Podpredsedom je pracovník organizácie, ktorá zabezpečuje záverečné učňovské skúšky. Členmi skúšobnej komisie sú majster odborného výcviku a učiteľ odborných predmetov pre príslušný učebný odbor. Podpredsedu a členov komisie navrhuje vedúci zariadenia pre výchovu učňov a vymenúva ich po prerokovaní so závodným výborom odborovej organizácie a s predsedom skúšobnej komisie vedúci organizácie, ktorá zabezpečuje záverečné učňovské skúšky, do 31. januára.“

3. Ustanovenie § 3 ods. 5 písm. e) znie:

e) podáva správu o priebehu a výsledkoch záverečných učňovských skúšok vedúcemu organizácie, ktorá zabezpečovala záverečné učňovské skúšky, a Ministerstvu školstva Slovenskej socialistickej republiky.“

4. Ustanovenie § 5 ods. 2 znie:

(2) Pri záverečnom hodnotení má skúšobná komisia k dispozícii učebnú zmluvu, občiansky preukaz, vysvedčenia za všetky ročníky učebného pomeru, komplexné hodnotenie učňa za celú dobu učebného pomeru (sústredené hlavne za obdobie odborného rozvoja), doklady o písomnej, praktickej a ústnej skúške, kontrolný list o záverečnej učňovskej skúške a protokol o záverečných učňovských skúškach. U pracovníkov má skúšobná komisia k dispozícii pracovný posudok, ktorým organizácia potvrdzuje, že pracovník na doterajšom pracovisku nadobudol vedomosti a zručnosti určené učebnými dokumentami príslušného učebného odboru, vysvedčenie o skúške z odborných predmetov, prípadne vysvedčenia za všetky absolvované ročníky príslušného učebného odboru alebo vysvedčenie z posledného ročníka školy, prípadne doklad o dokončenom štúdiu (maturitné vysvedčenie, diplom) alebo doklad o vyučení v príslušnom učebnom odbore (výučný list).“

5. Ustanovenie § 5 ods. 4 písm. b) znie:

b) prospel veľmi dobre,

ak má z písomnej, praktickej a ústnej skúšky aspoň známku chvalitebnú, prípadne z písomnej alebo ústnej skúšky jednu známku výbornú a druhú aspoň dobrú a

- učeň nemá podľa posledného hodnotenia odborného výcviku a všetkých povinných všeobecnovzdelávacích predmetov a odborných predmetov*) zo žiadneho predmetu známku horšiu ako dobrú a priemerný prospech má aspoň 2,5;

- pracovník nemá na vysvedčení zo skúšky z odborných predmetov v žiadnom predmete známku horšiu ako dobrú a priemerný prospech má aspoň 2,5;

pracovníkom uvedeným v § 2 ods. 5 a 6 započítava sa aj posledné hodnotenie ostatných odborných predmetov daného učebného odboru.**)"

6. Ustanovenie § 8 ods. 1 znie:

,,(1) Vecné a osobné náklady spojené s organizáciou záverečných učňovských skúšok uhrádza organizácia, v ktorej sa skúšky vykonávajú. Pokiaľ v organizácii robia záverečné učňovské skúšky aj učni alebo pracovníci inej organizácie, uhradí príslušná organizácia pomernú časť nákladov. K nákladom patria aj odmeny za činnosť skúšajúcich na záverečných učňovských skúškach."

7. Ustanovenie § 8 ods. 2 znie:

(2) Za opravy, rozbor a posúdenie písomných prác záverečných učňovských skúšok patrí skúšajúcim odmena 8 Kčs za jednu hodinu; norma za opravu jednej písomnej práce sa určuje na 30 minút. Za skúšanie pracovníkov z odborných predmetov pred záverečnými učňovskými skúškami patrí odmena 12 Kčs; norma na vyskúšanie jedného pracovníka z jedného predmetu je 30 minút.“

8. Ustanovenie § 8 ods. 3 znie:

(3) Za pedagogický dozor pri písomných skúškach a za odborný dozor pri praktických skúškach patrí odmena 8 Kčs za jednu hodinu (nie vyučovaciu). Za ústne skúšanie, za posúdenie výsledkov praktickej skúšky a záverečné hodnotenie patrí odmena 12 Kčs za jednu hodinu. Tieto odmeny nepatria členom skúšobnej komisie, pokiaľ sa im pre prekážku v práci z dôvodov všeobecného záujmu poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Námestník ministra:

Doc. Ing. Vozár, CSc., v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Všade tam, kde v uvedených predpisoch sa hovorí o pôsobnosti KNV, prešla táto pôsobnosť podľa článku 2 zákona SNR č. 72/1969 Zb. na Ministerstvo školstva SSR.

**) Vestník MŠK 1966, zošit č. 19.

***) Úprava MŠ z 11. 6. 1968 č. 19 032/68-II/3 o zriaďovaní dievčenských odborných škôl (Vestník MŠK 1968, zošit č. 18).

*) U absolventov stredných všeobecnovzdelávacích škôl v učebnom pomere prihliada sa len na hodnotenie odborných predmetov a odborného výcviku.

**) Pracovníkom, ktorí skúšku z odborných predmetov nerobia, určí sa prospech iba podľa výsledku záverečnej učňovskej skúšky.