Zákon č. 150/1970 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky

(v znení č. 33/1971 Zb., 347/1990 Zb.(nepriamo))

Čiastka 45/1970
Platnosť od 29.12.1970
Účinnosť od 28.08.1990

150

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 28. decembra 1970

o zmenách v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. 1

Zrušuje sa

Ministerstvo plánovania Slovenskej socialistickej republiky,

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej socialistickej republiky a

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej socialistickej republiky.


Čl. 3

(2) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov doterajšieho Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej socialistickej republiky prechádzajú na orgány, prípadne organizácie, ktoré určí vláda Slovenskej socialistickej republiky.

Čl. 4

(1) Zrušuje sa

a) zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1969 Zb. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej socialistickej republiky,

b) nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 48/1970 Zb. o ustanovení orgánu štátnej správy príslušného na preskúmavanie rozhodnutí komisií ľudovej kontroly národných výborov o uložení poriadkových pokút a pokarhaní s pokutou,

c) § 7 písm. ch) zákona Slovenskej národnej rady č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady.

(2) V § 60 ods. 1 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch sa slová „Ústrednej komisie ľudovej kontroly“ nahradzujú slovami „Výboru ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky“.

Čl. 5

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.


Klokoč v. r.

Ing. Hanus v. r.