Opatrenie č. 16/1970 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zriadení medaily za upevňovanie priateľstva v zbrani

Čiastka 3/1970
Platnosť od 11.03.1970 do14.10.1990
Účinnosť od 11.03.1970 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Federálneho zhromaždenia č. 53/1970 Zb. zo dňa 27. mája 1970.

16

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

zo 4. marca 1970

o zriadení medaily Za upevňovanie priateľstva v zbrani

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Na ocenenie zásluh o upevňovanie bojovej družby ozbrojených síl a bezpečnostných zborov štátov Varšavskej zmluvy a ľudu týchto spriatelených krajín s ozbrojenými silami a ozbrojenými zbormi Československej socialistickej republiky sa zriaďujú:

a) medaila Za upevňovanie priateľstva v zbrani I. stupňa,

b) medaila Za upevňovanie priateľstva v zbrani II. stupňa,

c) medaila Za upevňovanie priateľstva v zbrani III. stupňa.

§ 2

(1) Medailu Za upevňovanie priateľstva v zbrani udeľuje prezident Československej socialistickej republiky.

(2) Podrobné ustanovenia o tejto medaile a o jej udieľaní obsahujú pripojené stanovy, ktoré sú súčasťou tohto zákonného opatrenia.


§ 3

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.


Príloha zákonného opatrenia č. 16/1970 Zb.

STANOVY

medaily Za upevňovanie priateľstva v zbrani

Čl. 1

Medaila Za upevňovanie priateľstva v zbrani I. stupňa sa udieľa:

a) čelným predstaviteľom, kolektívom útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl a bezpečnostných zborov štátov Varšavskej zmluvy za vynikajúce zásluhy o upevňovanie bojovej družby ozbrojených síl a bezpečnostných zborov štátov Varšavskej zmluvy s ozbrojenými silami a ozbrojenými zbormi Československej socialistickej republiky a prehlbovanie zväzkov medzi ich príslušníkmi,

b) vedúcim pracovníkom verejného, politického a hospodárskeho života štátov Varšavskej zmluvy, vedcom, konštruktérom, vynálezcom, diplomatom, pedagógom, umelcom, publicistom, kolektívom a organizáciám za vynikajúce zásluhy pri upevňovaní zväzkov ľudu, ozbrojených síl a bezpečnostných zborov štátov Varšavskej zmluvy s ozbrojenými silami a ozbrojenými zbormi Československej socialistickej republiky alebo za zvlášť významnú pomoc pri zvyšovaní ich bojaschopnosti a pripravenosti,

c) vedúcim pracovníkom verejného, politického a hospodárskeho života Československej socialistickej republiky, významným československým vedcom, vynálezcom, konštruktérom, diplomatom, pedagógom, umelcom, publicistom, kolektívom a organizáciám za vynikajúce zásluhy pri upevňovaní zväzkov československého ľudu, ozbrojených síl a ozbrojených zborov Československej socialistickej republiky s ozbrojenými silami alebo bezpečnostnými zbormi štátov Varšavskej zmluvy,

d) vojakom z povolania a príslušníkom ozbrojených zborov Československej socialistickej republiky, kolektívom útvarov, úradov a zariadení za zvlášť vynikajúce zásluhy pri upevňovaní bojového priateľstva ozbrojených síl a ozbrojených zborov Československej socialistickej republiky s ozbrojenými silami a bezpečnostnými zbormi štátov Varšavskej zmluvy a zvyšovaní ich bojovej súčinnosti a pripravenosti alebo za zvlášť významné zásluhy pri upevňovaní zväzkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov Československej socialistickej republiky s ľudom týchto spriatelených krajín.

Čl. 2

Medaila Za upevňovanie priateľstva v zbrani II. stupňa sa udieľa:

a) vojakom z povolania a príslušníkom bezpečnostných zborov, kolektívom útvarov, úradov a zariadení štátov Varšavskej zmluvy za mimoriadne úsilie pri upevňovaní bojového priateľstva a prehlbovaní zväzkov ozbrojených síl a bezpečnostných zborov štátov Varšavskej zmluvy s ozbrojenými silami a ozbrojenými zbormi Československej socialistickej republiky alebo za významný podiel na zvyšovaní ich bojovej pripravenosti a pohotovosti,

b) pracovníkom verejného, politického a hospodárskeho života, kolektívom a organizáciám štátov Varšavskej zmluvy za pomoc, podporu alebo významný podiel pri zvyšovaní bojovej pripravenosti ozbrojených síl a ozbrojených zborov Československej socialistickej republiky alebo za úsilie pri upevňovaní zväzkov ľudu a ozbrojených síl a bezpečnostných zborov štátov Varšavskej zmluvy s ozbrojenými silami a ozbrojenými zbormi Československej socialistickej republiky,

c) pracovníkom verejného, politického a hospodárskeho života, kolektívom a organizáciám v Československej socialistickej republike za mimoriadne úsilie pri upevňovaní priateľstva a zväzkov československého ľudu, ozbrojených síl a ozbrojených zborov Československej socialistickej republiky s ozbrojenými silami a bezpečnostnými zbormi štátov Varšavskej zmluvy,

d) vojakom z povolania a príslušníkom ozbrojených zborov Československej socialistickej republiky, kolektívom útvarov, úradov a zariadení za mimoriadne úsilie pri upevňovaní bojového priateľstva ozbrojených síl a ozbrojených zborov Československej socialistickej republiky s ozbrojenými silami a bezpečnostnými zbormi štátov Varšavskej zmluvy a zvyšovaní ich bojovej súčinnosti a pripravenosti alebo za záslužnú činnosť pri upevňovaní zväzkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov Československej socialistickej republiky s ľudom týchto spriatelených krajín.

Čl. 3

Medaila Za upevňovanie priateľstva v zbrani III. stupňa sa udieľa:

a) vojakom z povolania a príslušníkom bezpečnostných zborov, kolektívom útvarov, úradov a zariadení štátov Varšavskej zmluvy za zásluhy o zvýšenie bojovej pripravenosti a pohotovosti ozbrojených síl a ozbrojených zborov Československej socialistickej republiky a upevnenie vzájomného bojového priateľstva,

b) vojakom z povolania a príslušníkom ozbrojených zborov Československej socialistickej republiky, kolektívom útvarov, úradov a zariadení za osobitné úsilie pri zvyšovaní bojovej pripravenosti a pohotovosti a pri upevňovaní bojovej družby s ozbrojenými silami a bezpečnostnými zbormi štátov Varšavskej zmluvy,

c) vojakom v základnej službe ozbrojených síl štátov Varšavskej zmluvy a ozbrojených síl Československej socialistickej republiky za záslužné činy alebo osobitné úsilie pri cvičeniach alebo iných spoločných akciách,

d) občanom, kolektívom a organizáciám štátov Varšavskej zmluvy za významnú pomoc alebo úspešnú spoluprácu s ozbrojenými silami a ozbrojenými zbormi Československej socialistickej republiky a občanom, kolektívom a organizáciám Československej socialistickej republiky za významnú pomoc alebo úspešnú spoluprácu s ozbrojenými silami a bezpečnostnými zbormi štátov Varšavskej zmluvy.

Čl. 4

Medaila Za upevňovanie priateľstva v zbrani má priemer 33 mm a je razená

I. stupeň zo žltého kovu,

II. stupeň z bieleho kovu,

III. stupeň zo sivého kovu.

Na líci medaily sú dve prelínajúce sa ratolesti štylizované v tvare vavrínového listu. Obe ratolesti špirálovite viaže stuha v tvare písmena „S", na dolnom konci ktorej je zobrazená lýra, uprostred obrys rakety, na hornom konci je znázornený symbol atómového jadra a päťcípa hviezda nad pravým okrajom ratolesti. Po obvode medaily je opis „ZA UPEVŇOVÁNÍ PŘÁTELSTVÍ VE ZBRANI". Na rube medaily je stuha špirálovite zložená, prekrytá štátnym znakom. Na stuhe zdobenej lipovými listami sú dolu iniciály „ČSSR".

Medaila sa nosí na prevlečenej stuhe 38 mm širokej a 55 mm dlhej modro-červeno-bielo-červeno-modrej v pomere 4:4:22:4:4. Uprostred je pri medaile I. stupňa jeden striebrosivý prúžok, pri medaile II. stupňa dva striebrosivé prúžky a pri medaile III. stupňa tri striebrosivé prúžky; prúžky sú 2 mm široké a od seba vzdialené 4 mm.

Čl. 5

Medaila Za upevňovanie priateľstva v zbrani I. stupňa sa nosí na ľavej strane pŕs za zlatou medailou Čs. vojenského radu bieleho leva „Za víťazstvo".

Medaila Za upevňovanie priateľstva v zbrani II. stupňa sa nosí za medailou „Za zásluhy o obranu vlasti".

Medaila Za upevňovanie priateľstva v zbrani III. stupňa sa nosí za medailou „Za službu vlasti".

Ak sa nosí len stužka, je napnutá na pravouhlej lište 10 mm x 38 mm, ktorá je uprostred označená jedným sivomodrým prúžkom pri medaile I. stupňa, dvoma prúžkami pri medaile II. stupňa a troma prúžkami pri medaile III. stupňa.

Čl. 6

Veci medaily Za upevňovanie priateľstva v zbrani spravuje Kancelária prezidenta republiky.