Nariadenie vlády č. 54/1970 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o registri trestov

Čiastka 16/1970
Platnosť od 04.06.1970 do31.10.1993
Účinnosť od 04.06.1970 do31.10.1993
Zrušený 237/1993 Z. z.

54

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

zo 16. mája 1970

o registri trestov

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje na vykonanie článku V zákona č. 149/1969 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok):


§ 1

Register trestov je abecedne usporiadaný súbor trestných listov osôb právoplatne odsúdených súdmi.

§ 2

(1) Register trestov vedie Generálna prokuratúra Českej socialistickej republiky a Generálna prokuratúra Slovenskej socialistickej republiky.

(2) Do registra trestov, ktorý vedie Generálna prokuratúra Českej socialistickej republiky, sa zakladajú trestné listy osôb narodených na území Českej socialistickej republiky a osôb narodených v cudzine.

(3) Do registra trestov, ktorý vedie Generálna prokuratúra Slovenskej socialistickej republiky, sa zakladajú trestné listy osôb narodených na území Slovenskej socialistickej republiky.

(4) Na príkaz ministra spravodlivosti sa zapisujú do registra trestov aj odsúdenia vyslovené cudzozemskými súdmi.

§ 3

Trestné listy osôb, ktoré zomreli alebo sú staršie ako 80 rokov, sa z registra trestov vyraďujú.

§ 4

Súdy sú povinné bez meškania zasielať generálnej prokuratúre trestné listy osôb právoplatne odsúdených súdom a oznamovať jej všetky skutočnosti dôležité pre zápis v trestnom liste alebo zmenu v zápise.

§ 5

(1) Národnému výboru alebo inému štátnemu orgánu, ako aj štátnej či inej socialistickej organizácii sa vydá na ich žiadosť výpis z registra trestov. Výpis z registra trestov sa vydá na žiadosť aj osobe, ktorej sa zápis týka.

(2) Vo výpise z registra trestov sa uvedú všetky dosiaľ nezahladené odsúdenia súdmi, pokiaľ sa podľa zákona na páchateľa nehľadí, akoby nebol odsúdený.

(3) Ak je zapísané len odsúdenie pre prečin podľa zákona č. 150/1969 Zb. alebo pre previnenie či priestupok podľa zákona č. 58/1965 Zb., alebo priestupok podľa zákonného opatrenia č. 99/1969 Zb. uvedie sa vo výpise len vtedy, ak od odsudzujúceho rozsudku neuplynul čas 3 rokov.

§ 6

Pre účely trestného konania sa vydá súdu, prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo vyhľadávaciemu orgánu, orgánu konajúcemu objasňovanie a Ministerstvu spravodlivosti odpis registra trestov.


§ 7

Zrušuje sa vyhláška ministra spravodlivosti a generálneho prokurátora č. 151/1961 Zb. o registri trestov v znení vyhlášky č. 78/1965 Zb.

§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Štrougal v. r.