Vyhláška č. 114/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o pomoci kozmonautom a ich návrate a o vrátení predmetov vypustených do kozmického priestoru

Čiastka 35/1970
Platnosť od 08.12.1970
Účinnosť od 23.12.1970
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 7 odseku 3 dňom 3. decembrom 1968. Pre Československú socialistickú republiku nadobudla platnosť 18. februárom 1969.

114

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 10. novembra 1970

o Dohode o pomoci kozmonautom a ich návrate a o vrátení predmetov vypustených do kozmického priestoru


Rezolúciou Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov z 19. decembra 1967 bola prijatá Dohoda o pomoci kozmonautom a ich návrate a o vrátení predmetov vypustených do kozmického priestoru.

V mene Československej socialistickej republiky bola Dohoda podpísaná v Moskve, Washingtone a Londýne 22. apríla 1968.

S Dohodou vyslovilo súhlas 20. decembra 1968 Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli uložené u depozitárov Dohody, vlády Zväzu sovietskych socialistických republík, vlády Spojených štátov amerických a vlády Veľkej Británie 18. februára 1969.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 7 odseku 3 dňom 3. decembrom 1968. Pre Československú socialistickú republiku nadobudla platnosť 18. februárom 1969.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Ing. Kurka v. r.

DOHODA

o pomoci kozmonautom a ich návrate a o vrátení predmetov vypustených do kozmického priestoru

Zmluvné strany,

pripomínajúc si veľký význam Zmluvy o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru včítane Mesiaca a iných nebeských telies, ktorá požaduje poskytovať všemožnú pomoc kozmonautom v prípade nehody, tiesne alebo núdzového pristátia, rýchly a bezpečný návrat kozmonautov a vrátenie objektov vypustených do kozmického priestoru,

chtiac rozvinúť tieto záväzky a dať im ďalší konkrétnejší výraz,

prajúc si podporovať medzinárodnú spoluprácu pri mierovom výskume a využívaní kozmického priestoru,

vedené citmi ľudskosti,

dohodli sa na tomto:

Článok 1

Každá zmluvná strana, ktorá dostane informácie alebo objaví, že posádka kozmickej lode utrpela nehodu alebo sa nachádza v tiesni alebo vykonala núdzové či nezamýšľané pristátie na území, ktoré podlieha jej právomoci, alebo na voľnom mori či ktoromkoľvek inom mieste, ktoré nespadá pod právomoc žiadneho štátu, okamžite

a) upovedomí o tom vypúšťajúce orgány alebo, ak ich nemôže zistiť a ihneď s nimi nadviazať spojenie, bez meškania to verejne oznámi všetkými vhodnými komunikačnými prostriedkami, ktoré má k dispozícii, a

b) upovedomí generálneho tajomníka Organizácie spojených národov, ktorý má informáciu bez odkladu rozšíriť všetkými vhodnými komunikačnými prostriedkami, ktoré má k dispozícii.

Článok 2

Ak posádka kozmickej lode pristane v dôsledku nehody, tiesne, núdzového alebo nezamýšľaného pristátia na území pod právomocou zmluvnej strany, vykoná táto strana ihneď všetky možné opatrenia na jej záchranu a poskytne jej všetku potrebnú pomoc. Bude informovať vypúšťajúce orgány, tak isto generálneho tajomníka Organizácie spojených národov o opatreniach, ktoré vykonáva, a o ich postupe. Ak pomoc vypúšťajúcich orgánov by mohla prispieť k dosiahnutiu rýchlej záchrany alebo by podstatne prispela k účinnosti pátracích a záchranných operácií, budú vypúšťajúce orgány spolupracovať zo zmluvnou stranou, aby sa dosiahlo účinné vykonávanie pátracích a záchranných operácií. Tieto operácie bude riadiť a kontrolovať zmluvná strana, ktorá bude konať za tesných a stálych konzultácií s vypúšťajúcimi orgánmi.

Článok 3

Ak dôjdu informácie alebo sa objaví, že posádka kozmickej lode zostúpila na voľné more alebo na iné miesto, ktoré nespadá pod právomoc žiadneho štátu, poskytnú v prípade potreby tie zmluvné strany, ktoré to môžu urobiť, pomoc pri pátracích a záchranných operáciách pre túto posádku, aby zabezpečili jej urýchlenú záchranu. Budú informovať vypúšťajúce orgány a generálneho tajomníka Organizácie spojených národov o opatreniach, ktoré vykonávajú, a o ich postupe.

Článok 4

Ak posádka kozmickej lode pristane v dôsledku nehody, tiesne, núdzového alebo nezamýšľaného pristátia na území, ktoré spadá pod právomoc niektorej zmluvnej strany, alebo ak bola nájdená na voľnom mori alebo inom mieste, ktoré nepatrí pod právomoc žiadneho štátu, bude bezpečne a bez meškania vrátená zástupcom vypúšťajúcich orgánov.

Článok 5

1. Každá zmluvná strana, ktorá dostane informácie alebo objaví, že kozmický objekt alebo jeho súčasti sa vrátili na Zem na územie pod jej právomoc alebo na voľné more, alebo ktorékoľvek iné miesto, ktoré nepatrí pod právomoc žiadneho štátu, upovedomí o tom vypúšťajúce orgány a generálneho tajomníka Organizácie spojených národov.

2. Každá zmluvná strana, vykonávajúca právomoc nad územím, na ktorom bol objavený kozmický objekt alebo jeho súčasti, vykoná na žiadosť vypúšťajúcich orgánov a s ich pomocou, ak sa o ňu požiada, také opatrenia, ktoré uzná za vykonateľné na záchranu objektu alebo jeho súčastí.

3. Objekty vypustené do kozmického priestoru alebo ich súčasti, ktoré budú objavené mimo hraníc územia vypúšťajúcich orgánov, budú na ich žiadosť vrátené alebo uchované k dispozícii zástupcom vypúšťajúcich orgánov, ktoré poskytnú, rovnako na žiadosť, identifikačné údaje pred ich vrátením.

4. Bez ohľadu na odseky 2 a 3 tohto článku zmluvná strana, ktorá má dôvodné obavy, že kozmický objekt alebo jeho súčasti objavené na území spadajúcom pod jej právomoc alebo ňou zachránené kdekoľvek inde, sú nebezpečného alebo škodlivého charakteru, môže o tom upovedomiť vypúšťajúce orgány, ktoré bez meškania vykonajú pod vedením a kontrolou uvedenej zmluvnej strany účinné opatrenia na odstránenie možného nebezpečenstva alebo škody.

5. Výdavky vzniknuté pri plnení záväzkov zachrániť a vrátiť kozmický objekt alebo jeho súčasti podľa odsekov 2 a 3 tohto článku ponesú vypúšťajúce orgány.

Článok 6

Na účely tejto dohody výraz „vypúšťajúce orgány“ sa vzťahuje na štát zodpovedný za vypustenie alebo, keď je za vypustenie zodpovedná medzinárodná vládna organizácia, na túto organizáciu, ak táto organizácia vydá vyhlásenie o svojom prijatí práv a povinností ustanovených touto Dohodou a väčšina členských štátov tejto organizácie sú zmluvnými stranami tejto Dohody a Zmluvy o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru včítane Mesiaca a iných nebeských telies.

Článok 7

1. Táto Dohoda je otvorená na podpis všetkým štátom. Každý štát, ktorý nepodpíše túto Dohodu predtým, než podľa odseku 3 tohto článku nadobudne platnosť, môže k nej kedykoľvek pristúpiť.

2. Táto Dohoda podlieha ratifikácii signatárnych štátov. Ratifikačné listiny a listiny o prístupe budú uložené u vlád Spojených štátov amerických, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Zväzu sovietskych socialistických republík, ktoré sú tak ustanovené za depozitárne vlády.

3. Táto Dohoda nadobudne platnosť po uložení ratifikačných listín piatimi vládami včítane vlád ustanovených touto Dohodou za depozitárne vlády.

4. Pre štáty, ktorých ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe budú uložené až po tom, čo táto dohoda nadobudne platnosť, bude platiť odo dňa uloženia ich ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.

5. Depozitárne vlády budú ihneď informovať všetky signatárne a pristúpivšie štáty o dátume každého podpisu, dátume uloženia každej ratifikačnej listiny a listiny o prístupe k tejto Dohode, o dátume jej nadobudnutia platnosti a o iných oznámeniach.

6. Túto Dohodu budú registrovať depozitárne vlády podľa článku 102 Charty Organizácie spojených národov.

Článok 8

Každý štát, ktorý je stranou tejto Dohody, môže navrhovať zmeny tejto Dohody. Zmeny nadobudnú platnosť pre každý štát, ktorý je stranou tejto Dohody a ktorý tieto zmeny prijme, od okamžiku, keď budú prijaté väčšinou štátov, ktoré sú stranami tejto Dohody, a potom pre každý ďalší štát, ktorý je stranou tejto Dohody, odo dňa, keď ich prijme.

Článok 9

Každý štát, ktorý je stranou tejto Dohody, môže písomne oznámiť depozitárnym vládam svoju výpoveď Dohody rok po tom, keď nadobudne platnosť. Táto výpoveď nadobudne platnosť za rok od dátumu prijatia písomného oznámenia.

Článok 10

Táto dohoda, ktorej anglický, ruský, francúzsky, španielsky a čínsky text sú rovnako autentické, bude uložená v archívoch depozitárnych vlád. Náležite overené kópie tejto Dohody odovzdajú depozitárne vlády vládam signatárnych a pristúpivších štátov.

Na dôkaz toho podpísali túto Dohodu riadne splnomocnení títo nižšie podpísaní.

Dané v troch vyhotoveniach v mestách Moskve, Londýne a Washingtone dvadsiateho druhého apríla roku tisíc deväťsto šesťdesiateho ôsmeho.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.