Vyhláška č. 97/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o civilnej leteckej doprave

Čiastka 31/1970
Platnosť od 03.11.1970 do10.04.2001
Účinnosť od 18.11.1970 do10.04.2001
Zrušený 268/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 17 Dohoda nadobudla platnosť 1. augustom 1970.

97

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 11.septembra 1970

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o civilnej leteckej doprave

Dňa 13.marca 1970 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o civilnej leteckej doprave.

Podľa svojho článku 17 Dohoda nadobudla platnosť 1.augustom 1970.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:
Ing. Kůrka v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o civilnej leteckej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a

vláda Rumunskej socialistickej republiky

vedené prianím uzavrieť dohodu za účelom rozvíjania vzťahov v leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou

určili svojich splnomocnencov, ktorí sa dohodli takto:

Čl. 1

Pre vykonávanie tejto Dohody a jej Prílohy budú mať nižšie uvedené výrazy tento význam:

a) „letecký úrad" znamená, pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, Správu civilného letectva Federálneho výboru pre dopravu, a pokiaľ ide o Rumunskú socialistickú republiku, Generálne riaditeľstvo Ministerstva dopravy, alebo v oboch prípadoch každý orgán poverený vykonávaním úloh, ktoré v súčasnosti vykonávajú uvedené úrady;

b) „dohodnuté služby" a „určené trate" znamenajú medzinárodné letecké služby a trate určené v Prílohe tejto Dohody;

c) „určený letecký podnik" znamená letecký podnik, ktorý jedna zmluvná strana určila druhej zmluvnej strane ako podnik, ktorý bude vykonávať ktorúkoľvek z dohodnutých služieb.

Čl. 2

Každá zmluvná strana poskytne druhej zmluvnej strane práva ustanovené v tejto Dohode a jej Prílohe za účelom zavedenia a vykonávania leteckých dopravných služieb na tratiach určených v Prílohe tejto Dohody. Tieto služby sa môžu začať ihneď alebo neskoršie podľa priania zmluvnej strany, ktorej tieto práva boli poskytnuté.

Čl. 3

1. Každá zmluvná strana má právo určiť písomným oznámením druhej zmluvnej strane jeden letecký podnik na vykonávanie dohodnutých služieb na určených tratiach.

2. Po prijatí takéhoto určenia letecký úrad druhej zmluvnej strany udelí s výhradou ustanovenia článku 4 určenému leteckému podniku bez odkladu príslušné prevádzkové oprávnenie.

3. Letecký úrad jednej zmluvnej strany môže požadovať, aby určený letecký podnik druhej zmluvnej strany preukázal, že je spôsobilý na plnenie podmienok ustanovených v zákonoch a predpisoch, ktoré tento letecký úrad obvykle uplatňuje pri vykonávaní medzinárodných leteckých služieb.

Čl. 4

Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo odoprieť a odvolať oprávnenie alebo uložiť podmienky v oprávnení vydanom leteckému podniku určenému druhou zmluvnou stranou podľa článku 3 tejto Dohody

a) v prípade, že letecký podnik nepreukáže leteckému úradu tejto zmluvnej strany svoju spôsobilosť podľa zákonov a predpisov, ktoré tieto úrady obvykle a primerane uplatňujú,

b) v prípade, že tento letecký podnik nebude dodržiavať zákony a predpisy uvedené v článku 5 tejto Dohody, alebo

c) v prípade, že jej nebude preukázané, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola leteckého podniku patrí zmluvnej strane, ktorá určila letecký podnik, alebo jej štátnym príslušníkom, alebo v prípade konzorcia leteckých podnikov vláde alebo príslušníkom štátov, ktorých letecké podniky tvoria toto konzorcium; pokiaľ ide o konzorcium, platí výhrada, že existujú platné dohody o leteckej doprave, vzťahujúce sa na príslušnú leteckú službu medzi zmluvnou stranou, od ktorej je vyžadované prevádzkové povolenie, a každým zo štátov, ktorých letecké podniky tvorí konzorcium.

2. Pokiaľ nebude potrebné okamžité odopretie alebo odvolanie oprávnenia vydaného leteckému podniku, ktorý určila druhá zmluvná strana na to, aby sa predišlo ďalšiemu porušovaniu zákonov a predpisov uvedených v článku 5 tejto Dohody, právo odoprieť alebo odvolať oprávnenie sa použije len po prerokovaní s druhou zmluvnou stranou.

Čl. 5

1. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo výstup z jej územia lietadiel určených na vykonávanie medzinárodných letov alebo na premávku a lietanie týchto lietadiel na jej území, budú sa vzťahovať aj na lietadlá leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou a musia sa dodržiavať pri vstupe na územie prvej zmluvnej strany, pri výstupe z neho a pri premávke na tomto území.

2. Zákony a predpisy každej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo výstup z neho cestujúcich, posádok, nákladov lietadiel, včítane predpisov o vstupe, výstupe, cestovných dokladoch, cle a karanténe sa musia dodržiavať pri vstupe na územie tejto zmluvnej strany, pri výstupe z neho a pri pobyte na tomto území.

Čl. 6

1. Každá zmluvná strana oslobodí určený letecký podnik druhej zmluvnej strany od všetkých colných a iných poplatkov a dávok, pokiaľ ide o lietadlá a ich obvyklé vybavenie, pohonné hmoty, mazacie oleje, spotrebiteľné technické zásoby a iné zásoby, náhradné diely včítane motorov, náborový obchodný materiál, ktoré sú a majú byť používané výhradne v spojitosti s obsluhou lietadiel alebo prevádzkou dohodnutých služieb určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany.

2. Oslobodenie udelené podľa tohto článku sa vzťahuje na veci uvedené v odseku 1 tohto článku, ak sú:

a) dovezené na územie jednej zmluvnej strany určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany,

b) ponechané na palube lietadla určeného leteckého podniku jednej zmluvnej strany pri prílete na územie druhej zmluvnej strany a odlete z neho,

c) vzaté na palubu lietadla určeného leteckého podniku jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany,

a to bez ohľadu na to, či tieto veci budú použité alebo spotrebované na území tej zmluvnej strany, ktorá oslobodenie poskytla, za podmienky, že nebudú na tomto území scudzené.

Čl. 7

Poplatky, ktoré každá zmluvná strana vyberá za užívanie letísk a ostatných zariadení na svojom území, budú sa uplatňovať podľa sadzieb ustanovených jej príslušným orgánmi.

Čl. 8

1. Každá zmluvná strana poskytne na základe vzájomnosti určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany na svojom území oslobodenie od všetkých daní zo ziskov alebo príjmov plynúcich z vykonávania dohodnutých leteckých služieb.

2. Finančné vyrovnanie vyplývajúce z vykonávania tejto Dohody sa uskutočňuje podľa dohody pre vzájomné platby, ktorou sú obe zmluvné strany viazané.

Čl. 9

1. Kapacita, ktorú budú určené letecké podniky zmluvných strán poskytovať pri dohodnutých službách, bude v úzkej závislosti od odhadovaného prepravného dopytu medzi územím oboch zmluvných strán. Frekvencia a letové poriadky služieb, ktoré tieto podniky budú vykonávať, budú dohodnuté medzi leteckými podnikmi podľa zásady rovnakých výhod a budú podliehať schváleniu leteckými úradmi oboch zmluvných strán.

2. Letecké úrady oboch zmluvných strán si budú na požiadanie vymieňať také štatistické údaje, ktoré môžu byť rozumne požadované na účely posudzovania kapacity poskytovanej pri dohodnutých službách.

Čl. 10

1. Tarify platné pre dohodnuté služby môžu sa dojednávať na dvojstrannom alebo mnohostrannom základe.

2. Pokiaľ sa tieto tarify dojednajú medzi určenými leteckými podnikmi, musia sa predložiť na schválenie leteckým úradom zmluvných strán najmenej 30 (tridsať) dní predtým, než nadobúdajú platnosť. Ak nebude dosiahnutá dohoda medzi určenými leteckými podnikmi, určia tarify tieto letecké úrady priamou dohodou.

3. Ak dohoda o tarifách medzi leteckými úradmi nemôže byť dosiahnutá, prípadný spor sa bude riešiť v súlade s ustanovením článku 14 tejto Dohody.

Čl. 11

Určený letecký podnik každej zmluvnej strany je oprávnený vyslať a udržiavať na území druhej zmluvnej strany technický a obchodný personál v počte primeranom rozsahu vykonávaných služieb.

Čl. 12

V duchu úzkej spolupráce budú letecké úrady oboch zmluvných strán vykonávať podľa potreby konzultácie týkajúce sa výkladu a uspokojivého vykonávania ustanovení tejto Dohody a jej Prílohy.

Čl. 13

1. Ak jedna zo zmluvných strán bude považovať za žiadúce zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody, môže požiadať o konzultáciu druhú zmluvnú stranu. Táto konzultácia, ktorú bude možno vykonať medzi leteckými úradmi, a to buď priamym rokovaním, alebo písomne, začne sa do 60 (šesťdesiatich) dní odo dňa podania žiadosti. Takto dohodnuté zmeny nadobudnú platnosť, len čo sa potvrdia výmenou diplomatických nót.

2. Zmeny Prílohy Dohody môžu sa zatiaľ vykonávať odo dňa dohodnutého medzi leteckými úradmi zmluvných strán a nadobudnú platnosť, len čo sa potvrdia výmenou diplomatických nót.

Čl. 14

Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody alebo jej Prílohy sa bude riešiť priamym rokovaním medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán. Ak medzi týmito leteckými úradmi sa nedosiahne dohoda, bude spor vyriešený diplomatickou cestou.

Čl. 15

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane svoj úmysel vypovedať túto Dohodu. V takomto prípade platnosť tejto Dohody sa skončí rok odo dňa prijatia oznámenia druhou zmluvnou stranou, pokiaľ výpoveď nebude po vzájomnej dohode odvolaná pred uplynutím tohto obdobia.

Čl. 16

Táto Dohoda a každá jej zmena podľa článku 13 bude registrovaná v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Čl. 17

Každá zmluvná strana oznámi písomne druhej zmluvnej strane schválenie tejto Dohody podľa svojich vnútroštátnych predpisov. Dohoda nadobudne platnosť začínajúc dátumom prijatia posledného z týchto písomných oznámení.

Táto Dohoda nahrádza Dohodu o zriadení a premávke leteckých línií uzavretú 13.septembra 1946 v Prahe, ako aj všetky jej neskoršie zmeny.

Dané v Prahe 13.marca 197O vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a rumunskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán túto Dohodu podpísali a opatrili ju pečaťami.

Za vládu
Československej socialistickej republiky
M. Murín

Za vládu
Rumunskej socialistickej republiky
D. Popescu

PRÍLOHA

I.

Trate, na ktorých môže vykonávať letecké služby letecký podnik Rumunskej socialistickej republiky:

1. Bukurešť - Budapešť - Bratislava - Praha v obidvoch smeroch

2. Bukurešť - Praha - Berlín - Kodaň v obidvoch smeroch

3. Bukurešť - Praha - Amsterdam v obidvoch smeroch

Letecký podnik Rumunskej socialistickej republiky môže predĺžiť podľa svojho uváženia niektorú leteckú službu na tratiach uvedených v bodoch 2 a 3 smerom na západ za podmienok, ktoré sa určia medzi leteckými úradmi obidvoch zmluvných strán.

II.

Trate, na ktorých môže vykonávať letecké služby letecký podnik Československej socialistickej republiky:

1. Praha - Bratislava - Budapešť - Bukurešť v obidvoch smeroch

2. Praha - Bratislava - Konstanca v obidvoch smeroch

3. Praha - Bratislava - Bukurešť a ďalej v obidvoch smeroch

Letecký podnik Československej socialistickej republiky môže predĺžiť podľa svojho uváženia niektorú leteckú službu na trati uvedenej v bode 2 a predĺžiť trať uvedenú v bode 3 smerom na Stredný a Ďaleký východ za podmienok, ktoré sa určia medzi leteckými úradmi obidvoch zmluvných strán.

III.

1. Určený letecký podnik ktorejkoľvek zmluvnej strany môže pri vykonávaní dohodnutých služieb podľa príslušnej časti tejto prílohy využívať tieto práva:

a) prelietavať bez pristátia územie druhej zmluvnej strany,

b) pristávať pre neobchodné účely na medzinárodných letiskách na území druhej zmluvnej strany,

c) vykladať a nakladať cestujúcich, tovar a poštu na území druhej zmluvnej strany za podmienok ustanovených v tejto Dohode a jej Prílohe.

2. Žiadne ustanovenie tejto Dohody sa nemôže vykladať tak, že určený letecký podnik jednej zmluvnej strany má právo vykladať na území druhej zmluvnej strany cestujúcich, tovar a poštu za účelom ich prepravy za odplatu do iného miesta na území tejto zmluvnej strany (kabotáž).

3. Jeden alebo niekoľko bodov na určených tratiach sa môže podľa uváženia určeného leteckého podniku vynechať pri všetkých letoch alebo pri niektorom z nich.

4. Doplnkové lety pri dohodnutých službách sa môžu vykonať na základe predbežnej žiadosti určeného leteckého podniku ktorejkoľvek zmluvnej strany.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.