Vyhláška č. 58/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky

Čiastka 17/1970
Platnosť od 11.06.1970 do25.06.2002
Účinnosť od 26.06.1970 do25.06.2002
Zrušený 640/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 15 nadobudla Dohoda platnosť 3. februárom 1969.

58

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 26. marca 1970

o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky

Dňa 18. júla 1966 bola v Damsku podpísaná Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky.

Podľa svojho článku 15 nadobudla Dohoda platnosť 3. februárom 1969.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

v z. Ing. Kurka v. r.

DOHODA

o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Sýrskej arabskej republiky, prajúc si urobiť opatrenia na zriadenie pravidelných leteckých obchodných služieb medzi svojimi krajinami a cez tieto krajiny, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany si vzájomne poskytujú práva ustanovené v tejto Dohode a jej Prílohe za účelom zavedenia a vykonávania pravidelných medzinárodných leteckých služieb na určených tratiach. Tieto služby sa môžu začať ihneď alebo neskôr podľa priania zmluvnej strany, ktorej sa tieto práva poskytujú.

Článok 2

1. Každá zmluvná strana má právo určiť písomným oznámením druhej zmluvnej strane jeden alebo viac leteckých podnikov na vykonávanie dohodnutých služieb na určených tratiach.

2. Len čo jedna zmluvná strana bola upovedomená o určení leteckého podniku druhou zmluvnou stranou, udelí s výhradou odseku 3 tohto článku s najmenším možným odkladom príslušné prevádzkové oprávnenie.

3. Letecký úrad jednej zmluvnej strany môže požadovať, aby letecký podnik určený druhou zmluvnou stranou preukázal, že je spôsobilý na plnenie podmienok ustanovených v zákonoch a predpisoch, ktoré obvykle platia pri vykonávaní medzinárodných leteckých služieb.

Článok 3

1. Zákony a predpisy, ktoré na území jednej zmluvnej strany upravujú vstup, pobyt a výstup lietadiel používaných na medzinárodné lety alebo ktoré sa vzťahujú na lety týchto lietadiel nad týmto územím, budú sa vzťahovať na lietadlá určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany.

2. Zákony a predpisy, ktoré na území jednej zmluvnej strany upravujú vstup, pobyt a výstup cestujúcich, posádok, poštových zásielok a tovaru, budú sa vzťahovať na cestujúcich, posádky, poštové zásielky a tovar dopravované lietadlami určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany počas ich pobytu na uvedenom území.

Článok 4

1. Lietadlá používané určeným leteckým podnikom jednej zmluvnej strany na vykonávanie dohodnutých služieb, ako aj ich obvyklé vybavenie, zásoby palív a mazacích olejov, náhradné diely a zásoby na palube (včítane potravín, nápojov, tabakových výrobkov) a iné predmety obvykle predávané na palube lietadiel, budú oslobodené od colných a iných poplatkov a daní pri prílete na územie druhej zmluvnej strany za podmienky, že toto vybavenie a zásoby zostanú na palube až do tých čias, kým budú znovu vyvezené alebo použité na palube lietadla za letu, aj keď sa tento let uskutoční nad územím tejto zmluvnej strany.

2. Od rovnakých poplatkov a daní s výnimkou poplatkov za poskytnuté služby, budú taktiež oslobodené:

a) pohonné hmoty a mazacie oleje vzaté na palubu lietadiel na území jednej zmluvnej strany a určené pre potrebu lietadiel používaných určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany na prevádzku na určených tratiach, aj keď tieto zásoby majú byť spotrebované na úseku trate nad územím zmluvnej strany, kde boli vzaté na palubu,

b) náhradné diely dovezené na územie jednej zmluvnej strany a určené na údržbu alebo opravu lietadiel používaných určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany pri prevádzke na určených tratiach,

c) zásoby vzaté na palubu lietadiel na území jednej zmluvnej strany v rozsahu určenom úradmi tejto zmluvnej strany a určené na použitie na palube lietadiel druhej zmluvnej strany pri prevádzke na určených tratiach.

3. Obvyklé palubné vybavenie, zásoby pohonných látok a mazacích olejov, palubné zásoby, ako aj náhradné diely, ktoré sú na palube lietadiel používaných leteckým podnikom určeným jednou zmluvnou stranou, môžu byť vyložené na území druhej zmluvnej strany len so súhlasom jej colných orgánov. V takom prípade budú uložené pod dohľadom týchto orgánov až do tých čias, keď budú znovu vyvezené alebo použité v súlade s colnými predpismi.

4. Propagačné letecké publikácie a potrebné kancelárske vybavenie, ako i zariadenie kancelárie zastúpenia leteckého podniku jednej zmluvnej strany budú oslobodené od colných poplatkov a iných daní pri dovoze na územie druhej zmluvnej strany.

5. Vyššie uvedené zásoby, s výnimkou propagačných leteckých publikácií uvedených v tomto článku, zvýhodnené pri vstupe na územie jednej zmluvnej strany podľa zmyslu predchádzajúcich odsekov, nebudú môcť byť scudzené bez súhlasu colných orgánov tejto zmluvnej strany.

Článok 5

1. Každá zmluvná strana poskytne na základe vzájomnosti určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany na svojom území oslobodenie od všetkých daní zo ziskov alebo príjmov plynúcich z vykonávania dohodnutých leteckých služieb.

2. Poplatky za užívanie letísk sa budú vyberať podľa sadzieb ustanovených príslušnými orgánmi každej zmluvnej strany.

Článok 6

1. Prevody príjmov dosiahnutých určeným leteckým podnikom jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany sa budú vykonávať podľa platných devízových predpisov tejto zmluvnej strany; v prípade, že vlády oboch zmluvných strán dojednajú platobnú dohodu, budú pre finančné vyrovnanie platiť jej ustanovenia.

2. Zmluvné strany uľahčia v čo najväčšej miere prevody týchto príjmov.

Článok 7

1. Tarify, ktoré budú používať letecké podniky jednej zmluvnej strany za prepravu na území alebo z územia druhej zmluvnej strany, budú určené v primeranej výške s prihliadnutím na všetky dôležité okolnosti, najmä na prevádzkové náklady, primeraný zisk a tarify ostatných leteckých podnikov.

2. Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku budú určené, pokiaľ to bude možné, spoločnou dohodou určených leteckých podnikov oboch zmluvných strán.

3. Takto určené tarify budú pred zavedením podliehať schváleniu leteckých úradov zmluvných strán.

4. Ak sa nemôže dosiahnuť dohoda o tarifách medzi určenými leteckými podnikmi, bude sa prípadný spor riešiť v súlade s ustanovením článku 11 tejto Dohody.

Článok 8

Určený letecký podnik každej zmluvnej strany je oprávnený udržiavať na území druhej zmluvnej strany technický a obchodný personál v počte primeranom rozsahu vykonávaných služieb.

Článok 9

1. Na každej z tratí uvedených v Prílohe bude cieľom dohodnutých služieb uviesť do prevádzky pri zachovaní primeraného koeficientu využitia dopravnú kapacitu, ktorá zodpovedá obvyklému a predvídateľnému dopytu po medzinárodnej leteckej preprave smerom z územia alebo na územie zmluvnej strany, ktorá určila letecký podnik vykonávajúci tieto služby.

2. Podnik určený jednou zmluvnou stranou bude môcť v hraniciach kapacity predpokladanej v odseku 1 tohto článku uspokojiť dopyt po preprave medzi územím tretieho štátu, ktorým prechádzajú trate určené v Prílohe, a územím druhej znmluvnej strany.

3. V prípade, že by si letecký úrad jednej zmluvnej strany neprial buď čiastočne alebo úplne zabezpečovať prepravnú kapacitu na jednej alebo viacerých tratiach, ktorá naň pripadá, bude môcť postúpiť na určitý čas určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany časť alebo celú prepravnú kapacitu, ktorá nie je zabezpečovaná. Toto opatrenie podlieha schváleniu leteckých úradov zmluvných strán.

Článok 10

Letecké úrady oboch zmluvných strán budú podľa potreby v priamom styku a budú konzultovať s cieľom zabezpečiť vykonávanie tejto Dohody a jej Prílohy.

Článok 11

V prípade, že dôjde medzi zmluvnými stranami k akémukoľvek sporu týkajúcemu sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody alebo jej Prílohy, urovná sa tento spor priamym rokovaním medzi leteckými úradmi zmluvných strán. Ak medzi leteckými úradmi nebude dosiahnutá dohoda, spor bude urovnaný diplomatickou cestou.

Článok 12

1. Ak jedna zo zmluvných strán bude považovať za žiadúce zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody, môže požiadať o konzultáciu druhú zmluvnú stranu. Takáto konzultácia sa uskutoční do 60 dní odo dňa podania žiadosti a môže sa uskutočniť písomne alebo ústne medzi leteckými úradmi zmluvných strán.

2. Zmena Prílohy tejto Dohody sa môže vykonať priamou dohodou medzi leteckými úradmi zmluvných strán. Táto zmena sa bude ihneď vykonávať.

3. Akákoľvek zmena tejto Dohody alebo jej Prílohy vykonaná podľa ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nadobudne definitívne platnosť, len čo bude schválená výmenou nót medzi zmluvnými stranami.

Článok 13

Na vykonávanie tejto Dohody a jej Prílohy majú nižšie uvedené výrazy tento význam:

a) „letecký úrad“ znamená, pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, Správu civilného letectva ministerstva dopravy, a pokiaľ ide o Sýrsku arabskú republiku, Generálne riaditeľstvo civilného letectva, alebo v oboch prípadoch každý orgán poverený úlohami, ktoré v súčasnosti vykonávajú uvedené úrady,

b) „dohodnuté služby“ a „určené trate“ znamenajú medzinárodné letecké služby a trate predvídané v Prílohe tejto Dohody,

c) „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, ktorý jedna zmluvná strana oznámila druhej zmluvnej strane ako podnik, ktorý bude vykonávať dohodnuté služby.

Článok 14

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie vypovedať túto Dohodu. V takom prípade sa platnosť tejto Dohody skončí rok odo dňa odovzdania oznámenia druhej zmluvnej strane, pokiaľ výpoveď nebude po vzájomnej dohode odvolaná pred uplynutím tohto obdobia.

Článok 15

Každá zmluvná strana oznámi písomne druhej zmluvnej strane schválenie tejto Dohody podľa svojich vnútroštátnych predpisov. Dohoda nadobudne platnosť začínajúc dátumom posledného z týchto písomných oznámení.

Ustanovenia tejto Dohody sa budú predbežne vykonávať odo dňa jej podpisu.

Článok 16

Jedine ustanovenia tejto Dohody a jej Prílohy budú upravovať zmluvné vzťahy v leteckej doprave medzi oboma zmluvnými stranami a zrušia všetky úpravy zmluvných vzťahov v leteckej doprave, ktoré existovali medzi týmito zmluvnými stranami pred dátumom podpisu tejto Dohody a jej Prílohy.

Článok 17

Táto Dohoda bude registrovaná u generálneho sekretára Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo.

Dané v Damasku 18. júla 1966 vo dvoch vyhotoveniach vo francúzskom jazyku.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán túto Dohodu podpísali a opatrili ju pečaťami.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Martin Murín v. r.

Za vládu Sýrskej arabskej republiky:

Nahred al Khani v. r.

PRÍLOHA

Dohody o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky

1. Vláda Sýrskej arabskej republiky poskytne podnikom určeným vládou Československej socialistickej republiky právo vykonávať letecké služby na tratiach určených v Zozname I za podmienok ustanovených touto Prílohou. Československá socialistická republika určuje na vykonávanie dohodnutých leteckých služieb podnik Československé aerolínie.

2. Vláda Československej socialistickej republiky poskytne podnikom určeným vládou Sýrskej arabskej republiky právo vykonávať letecké služby na tratiach určených v Zozname II za podmienok ustanovených touto Prílohou. Sýrska arabská republika určuje na vykonávanie dohodnutých služieb podnik Syrian Arab Airlines.

3. Čo sa týka územia druhej zmluvnej strany, má letecký podnik určený každou zmluvnou stranou podľa tejto Dohody právo:

a) prelietavať toto územie bez pristátia

b) uskutočňovať tu technické pristátia

c) uskutočňovať tu pristátia za účelom vykladania a nakladania pri medzinárodnej preprave cestujúcich, tovaru a poštových zásielok.

ZOZNAM I

Pre letecký podnik určený vládou Československej socialistickej republiky:

Praha a/alebo Bratislava - medziľahlé miesta - Damask a/alebo Alepo - miesta za Sýrskou arabskou republikou

ZOZNAM II

Pre letecký podnik určený vládou Sýrskej arabskej republiky:

Damask a/alebo Alepo - medziľahlé miesta - Praha a/alebo Bratislava - miesta za Československou socialistickou republikou

Poznámka (1) Každý letecký podnik určený na vykonávanie dohodnutých leteckých služieb môže vykonávať lety v oboch smeroch a vynechávať jedno alebo i viacej medziľahlých miest a miest na území druhej zmluvnej strany.

Poznámka (2) Miesta na určených tratiach, ktoré nie sú určené, dohodnú letecké úrady oboch zmluvných strán a príslušné dojednania nadobudnú platnosť výmenou listov medzi leteckými úradmi.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.