Vyhláška č. 49/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstiev palív, stavebníctva, hutníckeho priemyslu a rudných baní a chemického priemyslu a Ústrednej správy výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín č. 57/1959 Ú. v. o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným národnými výbormi

Čiastka 15/1970
Platnosť od 27.05.1970 do30.04.1974
Účinnosť od 01.06.1970 do30.04.1974
Zrušený 33/1974 Zb.

49

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva stevebníctva Slovenskej socialistickej republiky

zo 7. mája 1970,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstiev palív, stavebníctva, hutníckeho priemyslu a rudných baní a chemického priemyslu a Ústrednej správy výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín č. 57/1959 Ú. v. o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným národnými výbormi

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky,Ústredným výborom Slovenského odborového zväzu pracovníkov v stavebníctve a výrobe stavebných hmôt ustanovujú podľa § 18 vládneho nariadenia č. 92/1958 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily:


Čl. I

1. Ustanovenia § 4 sa dopĺňajú ďalším odsekom tohto znenia:

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na robotníkov stavebníctva, ktorých nároky na poskytnutie náborového príspevku sa upravujú podľa § 4a a 4b.“

2. Za § 4 sa vkladajú pod nadpisom „Náborový príspevok robotníkov v odvetví stavebníctva“ nové § 4a a 4b tohto znenia:

㤠4a

(1) Robotníci získaní národnými výbormi v spolupráci s podnikmi, ktoré nastúpia do zamestnania v podnikoch stavebnej výroby na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, majú nárok:

a) pri uzavretí pracovnej zmluvy na jeden rok
na náborový príspevok vo výške 1.000,- Kčs,
ktorý sa vyplatí
pri nástupe do práce500,- Kčs,
po uplynutí prvého polroku500,- Kčs;
b) pri uzavretí pracovnej zmluvy nejmenej na tri roky
na náborový príspevok vo výške4.000,- Kčs,
ktorý sa vyplatí
pri nástupe do práce1.000,- Kčs,
po odpracovaní jedného roku1.400,- Kčs,
po odpracovaní dvoch rokov1.600,- Kčs.

(2) Robotníci pri nástupe do zamestnania na stavby komplexnej bytovej výstavby, na stavby rozhodujúce pre rozvoj národného hospodárstva na ostatnom území Slovenska a do vybraných podnikov, závodov, výrobní stavebných látok majú nárok:

a) pri uzavretí pracovnej zmluvy na jeden rok
na náborový príspevok vo výške500,- Kčs,
ktorý sa vyplatí pri nástupe do práce;
b) pri uzavretí pracovnej zmluvy najmenej na tri roky na náborový príspevok vo výške2 000,- Kčs,
ktorý sa vyplatí pri nástupe do práce500,- Kčs,
po odpracovaní jedného roku800,- Kčs,
po odpracovaní dvoch rokov700,- Kčs.

(3) Nárok na náborový príspevok nevznikne takému robotníkovi, ktorý rozviaže pracovný pomer v stavebnom podniku za tým účelom, aby novým pracovným pomerom u iného stavebného podniku získal náborový príspevok. Nárok na náborový príspevok nevzniká ani vyučencom do troch rokov po vyučení.

(4) V prípade, že robotník nedodrží pracovnú zmluvu z vlastnej viny, je povinný vrátiť náborový príspevok alebo jeho časť, ktorá mu bola vyplatená pred zrušením pracovnej zmluvy.

§ 4b

Zaradenie podnikov, závodov, stavieb, prípadne oblastí pre poskytovanie náborového príspevku robotníkom získaným národnými výbormi v spolupráci s podnikmi určí každoročne začínajúc rokom 1970 Ministerstvo stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky osobitným opatrením."

Čl. II

Príspevok na zapracovanie

Robotníci, ktorí majú nárok na príspevok na zapracovanie ppodľa § 5 vyhlášky č. 57/1959 Ú. v., dostanú v prvom mesiaci 40 %, v druhom 20 % a v treťom mesiaci 10 % z čistého zárobku dosiahnutého pracovníkom v príslušnom mesiaci v pravidelnom pracovnom čase.


Čl. III

Ustanovenia prílohy číslo 3 vyhlášky č. 57/1959 Ú. v. sa zrušujú.

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1970.


Minister stavebníctva:

Ing. Kompiš v. r.

Minister práce sociálnych vecí:

Krocsány v. r.