Vyhláška č. 105/1970 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre dopravu a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o predĺžení účinnosti vyhlášok o hospodárskych zmluvách v nákladnej doprave.

Čiastka 34/1970
Platnosť od 30.11.1970 do31.12.1971
Účinnosť od 01.01.1971 do31.12.1971

OBSAH

105

VYHLÁŠKA

Federálneho výboru pre dopravu a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

z 25. novembra 1970

o predĺžení účinnosti vyhlášok o hospodárskych zmluvách v nákladnej doprave

Federálny výbor pre dopravu a hlavný arbiter Československej socialistickej republiky ustanovujú po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 8 ods. 1 zákona č. 57/1950 Zb. o úprave podnikania v cestnej doprave, podľa § 24 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe, podľa § 29 zák. č. 51/1964 Zb. o dráhach a podľa § 395 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.:


§ 1

Účinnosť vyhlášok Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

a) č. 11/1966 Zb. o hospodárskych zmluvách v cestnej nákladnej doprave v znení vyhlášok č. 120/1967 Zb. a č. 138/1969 Zb.,

b) č. 24/1966 Zb. o hospodárskych zmluvách vo vnútroštátnej vodnej nákladnej doprave v znení vyhlášky č. 120/1967 Zb. a vyhlášky č. 138/1969 Zb.,

c) č. 27/1967 Zb. o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok v znení vyhlášky č. 155/1968 Zb. a vyhlášky č. 138/1969 Zb.

sa predlžuje do 31. decembra 1971.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.


Námestník hlavného

arbitra Československej socialistickej republiky:

Brandejs v. r.

Minister - predseda

Federálneho výboru pre dopravu:

Ing. Knížka v. r.