Zákon č. 135/1970 Zb.Zákon o cieľoch a hlavných úlohách štátneho plánu rozvoja Československej socialistickej republliky a o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1971

(v znení č. 45/1971 Zb.)

Čiastka 41/1970
Platnosť od 28.12.1970 do31.12.1971
Účinnosť od 06.07.1971 do31.12.1971

135

ZÁKON

z 21. decembra 1970

o cieľoch a hlavných úlohách štátneho plánu rozvoja Československej socialistickej republiky a o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1971

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


ČASŤ I

Štátny plán Československej socialistickej republiky

§ 1

(1) Cieľom štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky (ďalej len „štátny plán“) na rok 1971 je dosiahnuť zvýšenie efektívnosti národného hospodárstva a ďalší rast zdrojov tak, aby sa posilnila hospodárska základňa rozvoja spoločnosti a jej životnej úrovne.

(2) Hlavné úlohy štátneho plánu v roku 1971 sú:

a) zvýšenie efektívnosti a plynulosti výrobného procesu a tvorby zdrojov na základe lepšieho využívania základných fondov, surovín a materiálov, energie a pracovných síl najmä v priemysle, poľnohospodárstve a stavebníctve tak, aby sa dosiahol rast národného dôchodku o 5,2 %;

b) ďalší rozvoj zahraničného obchodu i medzinárodnej deľby práce, zabezpečujúci záväzky vyplývajúce z koordinácie päťročných plánov s členskými štátmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci; zabezpečiť predstih rastu vývozu pred rastom dovozu a pred rastom výroby;

c) zhospodárnenie investičnej výstavby, sústredenie prostriedkov na plánované uvádzanie kapacít do prevádzky a na ďalšie zníženie rozostavanosti; zlepšiť prípravu novozačínanej výstavby;

d) ďalšie upevnenie a zvýšenie dosiahnutého stupňa životnej úrovne rastom celkových reálnych príjmov obyvateľstva pri dôslednom odmeňovaní podľa výsledkov práce, pri lepšom uspokojovaní dopytu obyvateľstva na trhu a pri postupnom rozvíjaní odvetví zabezpečujúcich kultúrnu a zdravotnú starostlivosť; vytvoriť podmienky pre výstavbu 100 tisíc bytov.

§ 2

Na zabezpečenie cieľov a hlavných úloh podľa § 1 ustanovuje vláda Československej socialistickej republiky vykonávací plán na rok 1971 a jeho úlohy.

Vláda Československej socialistickej republiky uskutoční v priebehu roka úpravy záväzných úloh vykonávacieho štátneho plánu na rok 1971 vyplývajúce zo zmien v spôsobe riadenia národného hospodárstva federálnymi orgánmi a zo zákona o národohospodárskom plánovaní. Vlády republík zabezpečia tieto úlohy vykonávacieho plánu Československej socialistickej republiky vo vykonávacích štátnych plánoch rozvoja národného hospodárstva republík.

ČASŤ II

Štátny rozpočet federácie

§ 3

(1) Zrušený od 6. 7. 1971.

(2) Zrušený od 6. 7. 1971.

(3) Zrušený od 6. 7. 1971.

(4) Vláda Československej socialistickej republiky upraví záväzné ukazovatele a limity štátneho rozpočtu v súlade so zmenami štátneho plánu, organizačnými zmenami a pri uvoľňovaní prostriedkov z vládnej rozpočtovej rezervy, pokiaľ tým nebude dotknutá výška prebytku štátneho rozpočtu uvedená v odseku 1.

(5) Vláda Československej socialistickej republiky predloží Federálnemu zhromaždeniu do 30. apríla 1971 návrh upraveného štátneho rozpočtu na rok 1971 vyplývajúci zo zmien v pôsobnosti medzi federálnymi a národnými orgánmi a v súlade so zákonom o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá).

(6) Vláda sa splnomocňuje vykonať nevyhnutné rozpočtové opatrenia na obdobie od 1. januára 1971 do schválenia upraveného štátneho rozpočtu na rok 1971 v súvislosti so zmenami v pôsobnosti medzi federálnymi a národnými orgánmi a v súlade so zákonom o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá).

ČASŤ III

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 4

Odvod úspor mzdových nákladov

(1) Štátne hospodárske organizácie a organizácie zahraničného obchodu odvedú v roku 1971 úspory mzdových nákladov za rok 1971 vzniknuté znížením riadiaceho a správneho aparátu v roku 1970*) na osobitné účty príslušných štátnych rozpočtov.

(2) Odvod je zročný v mesačných splátkach vypočítaných 1/12 celoročnej sumy, a to najneskôr tretieho dňa pred koncom každého mesiaca.

(3) Ak organizácia nevykoná odvod (splátku na odvod) včas a v plnej výške, zaplatí na osobitný účet príslušného štátneho rozpočtu za každý deň omeškania pokutu vo výške 1/00 zo sumy včas neodvedenej.

(4) Odvod sa vykonáva prostredníctvom miestne príslušných finančných orgánov,**) ktoré vykonávajú správu tohto odvodu.

(5) O premlčaní odvodu platí obdobne ustanovenie bodu 20 zákona č. 102/1970 Zb. o zmenách a doplnení zákona č. 133/1969 Zb., ktorým sa ustanovujú zásady pre zákony národných rád o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie.

§ 5

Minister financií ustanoví podrobnosti o odvode ročných úspor mzdových nákladov.

§ 6

Dodatkový odvod organizácií zahraničného obchodu

Vláda Československej socialistickej republiky sa splnomocňuje ustanoviť v roku 1971 organizáciám zahraničného obchodu dodatkový odvod až do výšky 500 mil. Kčs na nevyhnutné znovurozdelenie prostriedkov. Výnos dodatkového odvodu sa použije na krytie cenových rozdielov ústredne riadených cien dovážaných surovín, materiálov a potravín.


§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Uznesenie vlády Československej socialistickej republiky č. 54/1970, uznesenie vlády Českej socialistickej republiky č. 79/1970 a uznesenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 135/1970.

**) Zákon ČNR č. 33/1970 Zb. o finančných správach a zákon SNR č. 115/1970 Zb. o finančných správach.