Vyhláška č. 3/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja, splavnú časť rieky Moravy a Váhu a pre jazerá a vodné nádrže používané na plavbu na území Slovenskej socialistickej republiky

Čiastka 1/1970
Platnosť od 18.02.1970 do31.12.1973
Účinnosť od 01.04.1970 do31.12.1973
Zrušený 155/1973 Zb.

3

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej socialistickej republiky

z 22. januára 1970,

ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja, splavnú časť rieky Moravy a Váhu a pre jazerá a vodné nádrže používané na plavbu na území Slovenskej socialistickej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 17 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Na zaistenie bezpečnosti plavby a na zachovanie poriadku na československom úseku Dunaja podľa čl. 23 Dohovoru o režime plavby na Dunaji, ako aj na zachovanie bezpečnosti plavby a poriadku na splavných tokoch riek, na jazerách a vodných nádržiach na území Slovenskej socialistickej republiky vydáva sa Poriadok plavebnej bezpečnosti.*)

Rozsah platnosti

§ 2

(1) Poriadok plavebnej bezpečnosti (ďalej len „Poriadok“) platí:

a) na československom úseku Dunaja od ústia rieky Moravy (km 1880,2) po ústie rieky Ipľa (km 1708,2),

b) na rieke Morave od sútoku s riekou Dyje po ústie do Dunaja,

c) na rieke Váhu a iných splavných riekach, jazerách a vodných nádržiach, na vodných úsekoch a plochách, ktoré sa na plavbu využívajú v Slovenskej socialistickej republike.

(2) Ustanovenia tohto Poriadku sú platné aj v prístavoch, prekladištiach a prístavištiach, ak osobitné predpisy o ich používaní neustanovujú inak.

(3) Ustanovenia tohto Poriadku sa vzťahujú na všetky druhy plavidiel bez rozlíšenia vlajky, ktoré plávajú alebo stoja na československom úseku Dunaja a iných vodných cestách na území Slovenskej socialistickej republiky, ako aj na osoby, ktoré ich používajú na plavbu alebo sú poverené dohľadom nad nimi.

§ 3

(1) Poriadok sa člení na dva diely:

a) I. diel obsahuje Základné predpisy o plavbe (skrátene ZP) s prílohami 1 až 8, ktoré spolu tvoria prílohu I vyhlášky,

b) II. diel obsahuje Doplňujúce predpisy pre plavbu na československom úseku Dunaja, splavnej časti rieky Moravy, Váhu, jazerách a vodných nádržiach používaných na plavbu na území Slovenskej socialistickej republiky (skrátene DP), ktoré tvoria prílohu II vyhlášky.

§ 4

Prispôsobenie plavidiel novým predpisom

Plavidlá, ktoré sú v stavbe v deň, keď táto vyhláška nadobudla účinnosť, musia sa stavať tak, aby zodpovedali ustanoveniam tejto vyhlášky.

§ 5

Prechodné ustanovenia

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií povoľuje na prechodný čas tieto odchýlky od Poriadku:

a) modré svetlo podľa odseku 2 „a“ čl. 3.14 Základných predpisov môže sa do 1. apríla 1972 nahradiť obyčajným červeným svetlom viditeľným len spredu. Toto červené svetlo musí byť umiestnené vo vzdialenosti 1,5 m od bočného zeleného svetla v smere k stredu lode a na takú istú vzdialenosť v zvislom smere (čl. 48 ods. 2 a 3 dosiaľ platného Poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja),

b) modré svetlá podľa čl. 3.14 odseku 2 „b“ Základných predpisov musia mať plavidlá od 1. apríla 1972,

c) poznávacie znaky na plavidlách a kotvách musia byť podľa článkov 2.01, 2.02 a 2.05 Základných predpisov zhotovené do 1. apríla 1970,

d) ciachové znaky a ponorové stupnice podľa čl. 2.04 a Prílohy 2 Základných predpisov treba vymeniť pri ciachovaní alebo kontrole ciachovania najneskôr do 1. apríla 1979,

e) plavidlá postavené pred 1. aprílom 1970 musia byť prispôsobené ustanoveniam bodu 9 Prílohy 2 Základných predpisov o označení Základného merného bodu do 1. apríla 1974,

f) samohyby musia mať do 1. apríla 1972 mechanické zvukové zariadenie (kmitočet, stupeň zvučnosti),

g) zvukové signály samohybov sprevádzané synchronizovanými svetelnými signálmi podľa čl. 4.01 odseku 2 Základných predpisov musia sa zaviesť do 1. apríla 1972,

h) ustanovenia čl. 8 Doplňujúcich predpisov o rozsahu akustického hluku v kormidelni musia sa splniť do 1. apríla 1974.


Záverečné ustanovenia

§ 6

(1) Zrušuje sa nariadenie ministra dopravy č. 72/1953 Zb. o poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja s prílohou 1 a 2 tohto nariadenia v znení nariadenia ministra dopravy č. 3/1956 Zb. o zmene a doplnení poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja, nariadenia ministra dopravy č. 83/1960 Zb. o zmene a doplnení poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja a vyhlášky ministra dopravy č. 38/1962 Zb. o zmene poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja.

(2) V Slovenskej socialistickej republike neplatia:

a) nariadenie ministra dopravy č. 51/1956 Zb. o plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách,

b) vyhláška Ministerstva dopravy č. 5/1957 Ú. v. o poriadku plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách v znení opravy v čiastke 88/1957 Ú. v. a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 45/1960 Zb., ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 5/1957 Ú. v. o poriadku plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1970.


Minister:

Dr. Ing. Šutka v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Poriadok plavebnej bezpečnosti vydáva Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SSR vlastným nákladom; možno ho dostať na Štátnej plavebnej správe v Bratislave.