Vyhláška č. 75/1970 Zb.Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Štatneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášok č. 91/1968 Zb. a č. 179/1963 Zb.

Čiastka 22/1970
Platnosť od 17.07.1970 do31.12.1975
Účinnosť od 01.10.1970 do31.12.1975
Zrušený 128/1975 Zb.

OBSAH

75

VYHLÁŠKA

federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí

z 9. júla 1970,

ktorou mení vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášok č. 91/1968 Zb. a č. 179/1963 Zb.

Federálne Ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Ústrednou radou Československého revolučného odborového hnutia podľa § 143 ods. 1 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákonov č. 89/1968 Zb., č. 161/1968 Zb. a č. 71/1970 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášok č. 91/1968 Zb. a č. 179/1968 Zb., sa mení takto:

1. § 16a včítane nadpisov sa zrušuje.

2. § 27 ods. 2 písm. a ) znie:

a) jednotlivá osoba je odkázaná na príjem nedosahujúci 500 Kčs mesačne alebo manželská dvojica (druh a družka) na príjem nedosahujúci 850 Kčs mesačne;"

3. § 28 včítane nadpisu sa zrušuje.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1970.


Minister:

Štanceľ v. r.