10

VYHLÁŠKA

Rady Okresného národného výboru Bratislava-vidiek

z 5. februára 1970,

ktorou sa určuje miestny národný výbor ako stavebný úrad


§ 1

Rada Okresného národného výboru Bratislava-vidiek určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku v spojitosti s čl. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike ako stavebný úrad

Miestny národný výbor so sídlom v Stupave.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Tajomník:

Ing. Kacvinský v. r.

Predseda:

Ing. Vaníček v. r.