Vyhláška č. 124/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat, v znení vyhlášky č. 170/1969 Zb.

Čiastka 37/1970
Platnosť od 17.12.1970 do31.12.1987
Účinnosť od 01.01.1971 do31.12.1987
Zrušený 87/1987 Zb.

OBSAH

Čl. I (§ 3vyhlášky)
Čl. II (§ 1vyhlášky)

124

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky

z 1. decembra 1970,

ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat, v znení vyhlášky č. 170/1969 Zb.

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 15 ods. 1 zákona č. 51/1959 Zb. o výkupe poľnohospodárskych výrobkov a § 18 zákona č. 66/1961 Zb. o veterinárnej starostlivosti:


Čl. I

Vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat v znení vyhlášky č. 170/1969 Zb. sa mení a doplňuje takto:

§ 3 vyhlášky č. 156/1968 Zb. sa doplňuje novým odsekom 3 tohto znenia:

„Majiteľ jatočnej ošípanej je povinný pri hlásení zmeny v stave hospodárskych zvierat z dôvodu zakáľačky predložiť miestnemu národnému výboru doklad o vykonanom veterinárnom vyšetrení a o odpredaji krupónu zo zabitej ošípanej.“

Čl. II

§ 1 vyhlášky č. 170/1969 Zb. o predĺžení platnosti niektorých ustanovení vyhlášky č. 48/1963 Zb. o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek sa mení a znie takto:

„Platnosť ustanovenia § 8 ods. 1 prvej vety, odsekov 2 až 6 a § 9 vyhlášky č. 48/1963 Zb. o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek v znení vyhlášky č. 100/1965 Zb. o zrušení povinného odpredaja masti a vyhlášky č. 156/1969 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat sa predlžuje do 31. decembra 1972.“


Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.


Minister:

Ing. Janovic v. r.