Vyhláška č. 153/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o zmenách a doplnení vyhlášky č. 8/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon SNR č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona SNR č. 117/1970 Zb.

Čiastka 45/1970
Platnosť od 29.12.1970 do31.12.1971
Účinnosť od 01.01.1971 do31.12.1971
Zrušený 111/1971 Zb.

153

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 15. decembra 1970

o zmenách a doplnení vyhlášky č. 8/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon SNR č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona SNR č. 117/1970 Zb.

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 40 zákona SNR č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona SNR č. 117/1970 Zb.:


Článok 1

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 8/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie, sa mení a dopĺňa takto:

1. Čl. 3 ods. 3 znie:

(3) Odpočítať možno len sumy zaplatené na podnikovú bytovú výstavbu z vlastných zdrojov (vrátane splátok úveru na podnikovú bytovú výstavbu čerpaného do 31. decembra 1969) a z úveru čerpaného po 1. januári 1970, nie však sumy z dotácií, ktoré sa poskytli daňovníkovi na podnikovú bytovú výstavbu.“

2. V čl. 4 sa pripája ďalší odsek, ktorý znie:

(4) Z majetku daňovníka sa odpočíta zostatková cena vstavaných objektov, ktoré slúžia výlučne na účely civilnej obrany a na zvláštne úlohy.“

3. Ustanovenie čl. 7 sa ruší.

4. V čl. 9 ods. 1 sa vypúšťajú slová „pokiaľ nepríde k jej prvému výrubu“.

5. V čl. 8 až 11 sa nahrádzajú slová „národný výbor “ slovami „finančná správa (národný výbor)“ v príslušnom páde.


Článok 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.


Minister:

Ing. Mišeje v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 4 ods. 1 zákona č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily.