Vyhláška č. 44/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky a Ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa vykonáva zákon o cestovných dokladoch

(v znení č. 142/1971 Zb., 7/1980 Zb.)

Čiastka 13/1970
Platnosť od 11.05.1970 do30.06.1991
Účinnosť od 01.03.1980 do30.06.1991
Zrušený 216/1991 Zb.

44

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky a Ministerstva zahraničných vecí

z 13. apríla 1970,

ktorou sa vykonáva zákon o cestovných dokladoch

Ministerstvo vnútra Československej socialistickej republiky a Ministerstvo zahraničných vecí ustanovujú po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 7 zákona č. 63/1965 Zb. o cestovných dokladoch:


Druhy cestovných dokladov

§ 1

(1) Cestovné doklady občanov Československej socialistickej republiky na prekročenie štátnych hraníc Československej socialistickej republiky a na pobyt v cudzine sú:

a) cestovný pas, zvláštny pas, služobný pas a diplomatický pas opatrené príslušnou vycestovacou doložkou,

b) cestovná príloha k občianskemu preukazu, turistická priepustka, pohraničná priepustka, preukaz na prekročenie štátnych hraníc a iné cestovné doklady, ktoré budú vydávané na základe medzinárodných zmlúv dojednaných Československou socialistickou republikou,

c) cestovný preukaz,

d) cestovná súpiska, ktorú možno vydať výnimočne ako spoločný cestovný doklad účastníkom hromadného zájazdu do cudziny.

(2) Ak cestuje do cudziny maloletý mladší ako 15 rokov spoločne s rodičmi a nemá vlastný cestovný doklad, zapisuje sa do cestovného dokladu rodičov.

(3) Cestovným dokladom osôb bez štátnej príslušnosti, ktoré majú trvalý pobyt v Československej socialistickej republike, je cestovný preukaz totožnosti.

(4) Cestovné doklady sú majetkom československého štátu.

§ 2

Cestovný doklad obsahuje osobné údaje držiteľa a údaje o územnej a časovej platnosti.

§ 3

(1) Pas sa vydáva s územnou platnosťou do všetkých štátov sveta spravidla na 5 rokov; platnosť pasu môže byť predĺžená.

(2) Pre použitie pasu na cestu do cudziny a na pobyt v cudzine sú rozhodujúce údaje vo vycestovacej doložke (§ 6).

§ 4

(1) Cestovná príloha k občianskemu preukazu je dokladom na cestu do štátov v nej uvedených, s ktorými Československá socialistická republika uzavrela dohody umožňujúce cesty na základe tohto cestovného dokladu.

(2) Turistická priepustka je spolu s občianskym preukazom dokladom na cestu do zmluvne vymedzených oblastí susedného štátu.

(3) Pohraničná priepustka je spolu s občianskym preukazom dokladom oprávňujúcim občana, ktorý má trvalý pobyt v pásme pohraničného styku, na cestu do zmluvne vymedzených oblastí susedného štátu.

(4) Preukaz pre prekročenie štátnych hraníc sa vydáva na základe medzištátnych dohôd so susednými štátmi a oprávňuje občana, ktorý plní pracovné úlohy na štátnych hraniciach, pohybovať sa do zmluvne určenej vzdialenosti na území susedného štátu.

§ 5

Cestovný preukaz je náhradným cestovným dokladom na jednotlivú cestu, s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty. Vydáva sa čs. občanom, ktorí nemajú iný cestovný doklad, najmä na návrat do Československej socialistickej republiky a v naliehavých prípadoch výnimočne aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.

§ 6

Vycestovacia doložka

(1) Vycestovacia doložka obsahuje údaje, pre ktoré štáty, na aký účel, na koľko ciest a na aký čas platí.

(2) Udelenie vycestovacej doložky sa môže odoprieť alebo udelená vycestovacia doložka sa môže zrušiť alebo obmedziť z tých istých dôvodov, pre ktoré sa môže vydanie cestovného dokladu odoprieť, vydaný cestovný doklad odňať alebo obmedziť jeho platnosť.

(3) Ak cestuje do cudziny maloletý mladší ako 15 rokov spoločne s rodičmi a je zapísaný v ich pasoch, musí sa uviesť aj vo vycestovacej doložke jedného z nich.

(4) Na cesty a na pobyt v Bulharskej ľudovej republike, Maďarskej ľudovej republike, Mongolskej ľudovej republike, Nemeckej demokratickej republike, Poľskej ľudovej republike, Rumunskej socialistickej republike a Zväze sovietskych socialistických republík nemusí byť pas vybavený vycestovacou doložkou.

Vydávanie cestovných dokladov

§ 7

(1) Cestovný doklad na súkromnú cestu sa vydáva na žiadosť, ktorú môže podať občan starší ako 15 rokov, prípadne organizácia, ak ide o žiadosť o vydanie cestovnej súpisky.

(2) Cestovný doklad na služobnú cestu sa vydáva na žiadosť, ktorú podá orgán alebo organizácia oprávnená vyslať občana na služobnú cestu.

(3) Žiadosť o vydanie cestovného dokladu maloletému mladšiemu ako 15 rokov podáva jeho zákonný zástupca.

(4) Občan je povinný uviesť v žiadosti pravdivo a úplne všetky okolnosti dôležité pre rozhodnutie o vydaní cestovného dokladu.

(5) Žiadosti sa podávajú na úradných tlačivách.

(6) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú aj na žiadosti o udelenie vycestovacej doložky a na žiadosti o vykonanie zmien, predĺženie platnosti a o rozšírenie platnosti cestovného dokladu alebo vycestovacej doložky.

§ 8

(1) Žiadosť o vydanie, vykonanie zmien, o predĺženie a rozšírenie platnosti cestovného dokladu a vycestovacej doložky prijíma a rozhoduje o nej

a) orgán pasov a víz Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „orgán pasov a víz“) príslušný podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa, ak ide o cestovný doklad na súkromnú cestu do cudziny; v odôvodnených prípadoch môže žiadosť prijať a výnimočne o nej rozhodnúť so súhlasom orgánu pasov a víz príslušného podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa orgán pasov a víz príslušný podľa miesta prechodného pobytu žiadateľa; ak ide o cestovnú súpisku, prijíma žiadosť spravidla orgán pasov a víz podľa miesta trvalého pobytu väčšiny účastníkov hromadného zájazdu do cudziny,

b) Ministerstvo zahraničných vecí, ak ide o diplomatický a služobný pas,

c) Ministerstvo vnútra Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, ak ide o zvláštny pas a iné cestovné doklady na služobné cesty s výnimkou diplomatického a služobného pasu.

(2) Ministerstvo vnútra Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky môže v záujme urýchlenia rozhodovania o žiadostiach uvedených v ods. 1 písm. a) a c) určiť, aby ich v naliehavých prípadoch prijímal a rozhodoval o nich okrem príslušného orgánu aj iný orgán pasov a víz.

(3) Občan v cudzine podáva žiadosť o vydanie, predĺženie a rozšírenie platnosti cestovného dokladu a vycestovacej doložky a o vykonanie zmien na československej diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade, ktoré povoľujú vo vlastnej pôsobnosti cesty do Československej socialistickej republiky a iných štátov občanom žijúcim trvalo v cudzine; ostatným občanom môžu predĺžiť platnosť vycestovacej doložky až o jeden mesiac zo služobných a naliehavých zdravotných, rodinných a dopravných dôvodov. Predĺženie bez meškania ohlásia Ministerstvu vnútra Českej socialistickej republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky podľa miesta trvalého pobytu občana.

(4) Ak žiada občan zdržiavajúci sa prechodne v cudzine o predĺženie platnosti vycestovacej doložky z iných dôvodov než uvedených v ods. 3 alebo o viac než jeden mesiac, rozhodne o jeho žiadosti orgán pasov a víz Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky príslušný podľa miesta jeho trvalého pobytu.

§ 9

Orgány Zboru národnej bezpečnosti vykonávajúce službu na hraničných prechodoch (ďalej len „orgány pasovej kontroly“) môžu opravovať a dopĺňať údaje v cestovných dokladoch po predchádzajúcom súhlase orgánu, ktorý cestovný doklad vydal, prípadne udelil vycestovaciu doložku.

§ 10

(1) K žiadosti o vydanie cestovného dokladu a udelenie vycestovacej doložky treba predložiť

a) osobné doklady potvrdzujúce totožnosť a osobný stav občana a určený počet fotografií,

b) písomný súhlas rodičov alebo iného zákonného zástupcu s ich overeným podpisom, ak je žiadateľom maloletý starší ako 15 rokov; ak občan žiada o samostatný doklad pre maloleté dieťa alebo o zápis dieťaťa mladšieho ako 15 rokov do svojho cestovného dokladu, písomný súhlas druhého rodiča s jeho overeným podpisom,

c) písomný súhlas zákonného zástupcu občana, ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktorý je spôsobilosti na právne úkony pozbavený; podpis zákonného zástupcu musí byť overený,

d) výpis z registra trestov,

e) potvrdenie o súhlase vedúceho alebo ním splnomocneného zástupcu organizácie, v ktorej je občan v pracovnom alebo služobnom pomere,

f) potvrdenie o súhlase riaditeľa školy alebo povereného akademického funkcionára vysokej školy, ak občan študuje na strednej alebo vysokej škole; potvrdenie o súhlase príslušného okresného národného výboru, ak ide o prerušenie povinnej školskej dochádzky na dlhší čas ako 5 mesiacov,

g) potvrdenie o súhlase miestneho národného výboru príslušného podľa miesta trvalého pobytu, ak občan nie je v pracovnom ani služobnom pomere ani neštuduje,

h) potvrdenie o súhlase vojenskej správy, ak žiadateľom je občan, ktorý podlieha brannej povinnosti a nesplnil ešte odvodnú povinnosť, alebo ak ide o odvedenca, vojaka na trvalej dovolenke alebo o vojaka v zálohe vo veku do 50 rokov; toto potvrdenie sa nevyžaduje na cesty do členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci na kratší čas ako 30 dní.

(2) Orgán prijímajúci žiadosť o vydanie cestovného dokladu alebo o udelenie vycestovacej doložky môže požadovať predloženie ďalších dokladov, ktoré sú potrebné na rozhodnutie o žiadosti, prípadne ich preklad.

(3) Potvrdenia uvedené v odseku 1 písm. b) až h) a prípadne aj ďalšie doklady podľa odseku 2 môžu orgány uvedené v § 8 požadovať aj pre rozhodnutie o predĺžení alebo rozšírení platnosti cestovného dokladu alebo vycestovacej doložky.

(4) Potvrdenia uvedené v odseku 1 písm. b) až h) a v odseku 3 nesmú byť staršie ako 30 dní pred podaním žiadosti.

§ 11

Hraničná sprievodka

(1) Občan je povinný pri každom prekročení štátnych hraníc Československej socialistickej republiky odovzdať orgánom pasovej kontroly riadne a čitateľne vyplnenú hraničnú sprievodku obsahujúcu najmä jeho osobné údaje, miesto trvalého pobytu a údaje, do ktorých štátov a na aký čas cestuje. Pri služobných cestách občan odovzdá hraničnú sprievodku opatrenú pečiatkou a podpisom vysielajúcej organizácie.

(2) Muži vo veku od 18 do 60 rokov sú povinní predložiť na požiadanie orgánom pasovej kontroly potvrdenie o odovzdaní vojenského preukazu.

§ 12

Hlásenie občanov v cudzine

Občan je povinný ohlásiť začiatok a miesto svojho pobytu, číslo cestovného dokladu a ukončenie pobytu osobne alebo písomne najbližšej príslušnej československej diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu,

a) ak potrvá jeho súkromný pobyt v cudzine dlhšie ako 60 dní, a to do 15 dní od príchodu do krajiny,

b) ak potrvá jeho služobný pobyt v socialistickom štáte dlhšie ako 14 dní; pri služobnom pobyte dlhšom ako 3 dni v inom štáte je občan povinný ohlásiť sa bez meškania po príchode do krajiny.

§ 13

Ukladanie cestovných dokladov

(1) Cestovný doklad vydaný na služobnú cestu je občan povinný odovzdať po návrate do Československej socialistickej republiky ústrednému orgánu alebo vedúcemu organizácie, na žiadosť ktorého bol vydaný.

(2) Orgán alebo organizácia sú povinné cestovný doklad uvedený v odseku 1 riadne uložiť a zabezpečiť, aby nebol použitý na iný účel, než pre ktorý bol vydaný; ak tento účel odpadol, vráti cestovný doklad orgánu, ktorý ho vydal.

(3) Diplomatické a služobné pasy vydané na jednu cestu odovzdajú orgány a organizácie uvedené v odseku 1 Ministerstvu zahraničných vecí.

§ 14

Strata platnosti cestovného dokladu

Cestovný doklad stráca platnosť pred uplynutím v ňom uvedenej doby, ak

a) bol poškodený tak, že zápisy v ňom sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť,

b) obsahuje nesprávne údaje alebo neoprávnene vykonané zmeny,

c) podoba držiteľa cestovného dokladu nezodpovedá fotografii v cestovnom doklade,

d) držiteľ cestovného dokladu zomrel.

§ 15

Odňatie a zadržanie cestovného dokladu

(1) O odňatí cestovného dokladu podľa zmyslu zákona o cestovných dokladoch rozhoduje orgán, ktorý ho vydal, a ak ide o pas, orgán, ktorý naposledy udelil vycestovaciu doložku.

(2) Cestovný doklad, o odňatí ktorého sa rozhodlo podľa odseku 1, ktorého čas platnosti uplynul alebo ktorý stratil platnosť z dôvodov určených v § 14, môže odňať orgán pasov a víz, orgán pasovej kontroly, Ministerstvo zahraničných vecí, československá diplomatická misia, konzulárny úrad alebo orgán činný v trestnom konaní.

(3) Orgán uvedený v odseku 2 môže zadržať cestovný doklad, ak možno dôvodne očakávať, že príslušný orgán podľa odseku 1 rozhodne o jeho odňatí.

(4) Orgán, ktorý odňal alebo zadržal cestovný doklad, je povinný vydať o tom držiteľovi cestovného dokladu potvrdenie a cestovný doklad bez meškania odovzdať príslušnému orgánu podľa odseku 1.

§ 16

Strata a odovzdanie cestovného dokladu

(1) Stratu cestovného dokladu ohlási držiteľ bez meškania orgánu, ktorý ho vydal, prípadne orgánu Verejnej bezpečnosti. Ak k strate došlo v cudzine, ohlási ju najbližšej československej diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu a po návrate do Československej socialistickej republiky orgánu, ktorý cestovný doklad vydal.

(2) Kto nájde cudzí cestovný doklad, je povinný ho bez meškania odovzdať najbližšiemu orgánu pasov a víz, prípadne orgánu Verejnej bezpečnosti.

§ 17

Plavecká knižka

Plavecká knižka vydaná československému občanovi nahradzuje cestovný doklad, ak je opatrená vycestovacou doložkou.

§ 18

Služobná cesta

Služobnou cestou podľa tejto vyhlášky je cesta, na ktorú občana vyšle orgán alebo organizácia podľa príslušných predpisov.

§ 19

Povoľovanie úľav

Ministerstvo vnútra ČSSR alebo Ministerstvo zahraničných vecí po vzájomnej dohode alebo orgány nimi splnomocnené môžu v odôvodnených prípadoch povoliť úľavy z ustanovení tejto vyhlášky.


§ 20

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška č. 64/1965 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o cestovných dokladoch, a vyhláška č. 147/1968 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí č. 64/1965 Zb.

§ 21

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister zahraničných vecí:

Ing. Marko v. r.

Minister vnútra

Československej socialistickej republiky:

Ing. Kaska v. r.