Zákon č. 72/1970 Zb.Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa podnikového registra

Čiastka 22/1970
Platnosť od 17.07.1970 do30.06.1988
Účinnosť od 01.08.1970 do30.06.1988
Zrušený 98/1988 Zb.

72

ZÁKON

z 8. júla 1970

o niektorých opatreniach týkajúcich sa podnikového registra

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Organizácie, ktoré sa zapisujú do podnikového registra, môžu nadobúdať práva a zaväzovať sa odo dňa zápisu do podnikového registra. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na organizácie zriadené podľa zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva.

(2) Dňom zápisu je deň, v ktorom bol zápis do podnikového registra povolený uznesením súdu príslušného viesť podnikový register (registrový súd), ak v zriaďovacej listine nie je určený neskorší deň.

§ 2

Do podnikového registra sa okrem organizácií, o ktorých tak ustanovujú doterajšie právne predpisy, zapisujú aj národné výbory, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť vo svojich drobných prevádzkárňach. V zápise sa uvedie iba označenie príslušného národného výboru, jeho sídlo a predmet činnosti drobných prevádzkární ním zriadených. Činnosť drobnej prevádzkárne sa môže začať až odo dňa zápisu do podnikového registra.

§ 3

(1) Pri ľudových družstvách, družstevných poľnohospodárskych organizáciách a spoločných družstevných podnikoch, pri zväzoch družstiev, družstevných podnikoch, ako aj pri podnikoch a hospodárskych zariadeniach spoločenských organizácií sa zapisuje do podnikového registra aj predmet činnosti v znení podľa zriaďovacej listiny, štatútu, stanov, zmluvy alebo iného právneho aktu, ktorý určil predmet činnosti organizácie.

(2) Predmet činnosti sa zapisuje do podnikového registra aj pri organizáciách, ktoré vznikli na základe zmluvy o združení;*) pri týchto organizáciách sa zapisuje aj názov a sídlo členských organizácií a podiely členov.

§ 4

Pri organizáciách, pri ktorých sa do podnikového registra zapisuje podľa § 2 a 3 tohto zákona predmet činnosti, prípadne ďalšie skutočnosti, sa zapisujú aj zmeny alebo zánik týchto skutočností; zmenenú činnosť môžu organizácie začať a nadobúdať z nej práva a zaväzovať sa až odo dňa zápisu tejto zmeny.

§ 5

(1) O konaní vo veciach podnikového registra platí ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku; jeho ustanovenie o poriadkových opatreniach sa použije i v prípadoch, keď sa neposlúchne výzva registrového súdu.

(2) V konaní o povolenie zápisu je registrový súd povinný skúmať, či sú splnené predpoklady na zápis vyžadované právnymi predpismi, najmä či predmet činnosti alebo jeho zmeny sú v zhode s oprávnením schváleným alebo vydaným príslušným orgánom, a či bol udelený aj súhlas, ak je nevyhnutný podľa osobitných predpisov.

(3) Registrový súd oznámi zápisy organizácií, predmetu ich činnosti a predmetu činnosti drobných prevádzkární národných výborov, ako aj zápisy zmien a zániku týchto skutočností príslušnému štátnemu orgánu správy daní a odvodov a príslušnému orgánu štátnej štatistiky.

§ 6

(1) Organizácie už zapísané v podnikovom registri, ktorým je určená povinnosť zapísať predmet činnosti, predložia návrh na zápis registrovému súdu najneskôr do troch mesiacov od účinnosti tohto zákona.

(2) Organizácie dosiaľ nezapísané, uvedené v § 3 ods. 2, predložia návrh na príslušné zápisy tak isto v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku. V tej istej lehote predložia i národné výbory návrhy na zápis týkajúci sa drobných prevádzkární zriadených pred účinnosťou tohto zákona.

(3) Ak sa návrhy na zápis uvedené v odseku 1 a 2 nepodajú v určenej lehote, nemôžu organizácie, prípadne drobné prevádzkárne národných výborov pokračovať v činnosti a to dovtedy, než sa zápis uskutoční.


§ 7

Zrušujú sa

a) v § 19 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. prvá veta,

b) § 2 ods. 3 a § 12 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 114/1964 Zb. o podnikovom registri.

§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1970.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 85 ods. 6 vl. nar. č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva v znení vl. nar. č. 169/1969 Zb.