Vyhláška č. 59/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore týkajúcom sa dočasného dovozu vedeckého materiálu

Čiastka 17/1970
Platnosť od 11.06.1970
Účinnosť od 26.06.1970
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 20 odseku1 dňom 5. septembra 1969. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol platnosť v súlade so svojím článkom 20 ods. 2 dňom 4. mája 1970.

59

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 14. mája 1970

o Colnom dohovore týkajúcom sa dočasného dovozu vedeckého materiálu


Dňa 11. júna 1968 bol v Bruseli dojednaný Colný dohovor týkajúci sa dočasného dovozu vedeckého materiálu.

Listina o prístupe Československej socialistickej republiky k Colnému dohovoru týkajúca sa dočasného dovozu vedeckého materiálu bola uložená u generálneho tajomníka Rady pre colnú spoluprácu 4. februára 1970.

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 20 odseku 1 dňom 5. septembra 1969. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol platnosť v súlade so svojím článkom 20 ods. 2 dňom 4. mája 1970.

Český preklad dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

COLNÝ DOHOVOR

týkajúci sa dočasného dovozu vedeckého materiálu

PREAMBULA

ZMLUVNÉ STRANY tohto dohovoru, ktorý bol vypracovaný pod záštitou Rady pre colnú spoluprácu a za podpory Organizácie spojených národov pre školstvo, vedu a kultúru (UNESCO),

berúc zreteľ na skutočnosť, že vývoj vedeckého výskumu a školstva je rozhodujúcim činiteľom ekonomického a sociálneho pokroku,

súc presvedčené, že súhlas so všeobecným uľahčením podmienok pre dočasný dovoz materiálov určených na vedecký výskum a na účely školstva a nepodliehajúcich clu a daniam môže tento pokrok účinným spôsobom podporiť,

dohodli sa, ako nasleduje:

PRVÁ KAPITOLA

Definícia

Článok 1

Pre účely tejto Dohody sa pod nasledujúcimi pojmami rozumejú:

(a) pod pojmom „vedecký materiál“: prístroje, aparáty, stroje a ich príslušenstvo používané na účely vedeckého výskumu alebo na vyučovacie účely;

(b) pod pojmom „dovozné poplatky a dane“: colné poplatky a všetky ostatné dávky, dane, poplatky a pod. vyberané pri dovoze alebo pri príležitosti dovozu tovaru, s výnimkou poplatkov a dávok, ktorých výška je obmedzená na približnú hodnotu poskytovaného výkonu;

(c) pod pojmom „colný záznam“: dočasný dovoz bez vybrania dovozného cla, poplatkov a daní a bez dovozných zákazov alebo obmedzení za predpokladu, že dôjde k spätnému vývozu;

(d) pod pojmom „schválené inštitúcie“: vedecké, prípadne školské ústavy verejnoprávnej alebo súkromnoprávnej povahy, ktorých prevažným účelom nie je dosahovanie zisku a ktoré boli schválené a pripustené úradmi krajiny dovozu na prijímanie vedeckého materiálu v colnom zázname;

(e) pod pojmom „ratifikácia“: vlastná ratifikácia, príp. prijatie či schválenie;

(f) pod pojmom „Rada“: organizácia založená na základe Dohody, uzavretej v Bruseli 15. decembra 1950, o zriadení Rady pre colnú spoluprácu.

DRUHÁ KAPITOLA

Rozsah dohovoru

Článok 2

Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že povolí dovoz v colnom zázname

(a) vedeckých materiálov určených na použitie na jej území pre účely výlučne vedeckého výskumu alebo pre vzdelávacie účely;

(b) náhradných dielov pre vedecké materiály dovezené v colnom zázname podľa ustanovenia odseku (a) tohoto článku;

(c) nástrojov špeciálne vytvorených na zostavenie, kontrolu, meranie, príp. opravy vedeckého materiálu, ktorý sa na ich území používa výhradne na účely vedeckého výskumu a na vyučovacie účely.

Článok 3

Dovoz vedeckého materiálu, náhradných dielov a špeciálne vytvorených nástrojov môže však byť povolený za týchto podmienok:

(a) že sú dovážané prostredníctvom schválených alebo pripustených inštitúcií a taktiež, že sa budú používať pod kontrolou a zodpovednosťou týchto inštitúcií;

(b) že sa budú používať v krajine dovozu na neobchodné účely;

(c) že budú dovážané v primeranom počte so zreteľom na ich určenie;

(d) že ich bude možné identifikovať pri ich spätnom vývoze;

(e) že v priebehu ich prítomnosti v krajine dovozu zostanú vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorá má svoje bydlisko v cudzine, príp. právnickej osoby, ktorá má sídlo v cudzine.

Článok 4

Každá zmluvná strana bude oprávnená úplne alebo čiastočne zrušiť platnosť záväzkov prevzatých týmto dohovorom, ak sa tovar, ktorý sa svojou vedeckou hodnotou rovná vedeckému materiálu, a ktorého dovoz je predmetom colného záznamu, vyrába alebo je k dispozícii v krajine dovozu.

TRETIA KAPITOLA

Osobitné ustanovenia

Článok 5

Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že vo všetkých prípadoch, v ktorých to bude považovať za možné, nebude vyžadovať zloženie garancie na zaplatenie eventuálnych colných poplatkov a dávok pri dovoze a že sa uspokojí len s písomným vyhlásením. Takéto písomné vyhlásenie sa môže vyžadovať buď oddelene pri každom dovoze, alebo všeobecne na určitý čas, alebo konečne na čas, po ktorý je príslušnému inštitútu udelené oprávnenie na dovoz týchto vedeckých materiálov.

Článok 6

1. Dočasne dovezený vedecký materiál musí byť vyvezený späť v lehote 6 mesiacov od dátumu jeho dovozu.

Colné úrady krajiny dovozu však môžu žiadať, aby tento materiál bol vyvezený späť v kratšej lehote, ktorá podľa ich mienky je dostatočná na dosiahnutie účelu, pre ktorý bol dovoz v colnom zázname uskutočnený.

2. V prípade nutnosti môžu colné úrady buď súhlasiť s dlhšou lehotou, alebo môžu dodatočne predĺžiť pôvodnú lehotu.

3. Ak nie je možné vedecký materiál, ktorý bol dovezený v colnom zázname, úplne alebo čiastočne vyviezť v dôsledku zhabania alebo obstavenia, pričom k tomuto zhabaniu alebo obstaveniu nedošlo v dôsledku žiadosti súkromných osôb, povinnosť spätného vývozu sa ruší po dobu trvania pozastavenia.

Článok 7

Spätný vývoz vedeckého materiálu dovezeného v colnom zázname môže byť uskutočnený jednorazove alebo v niekoľkých zásielkach cez ktorýkoľvek colný úrad oprávnený na odbavovanie takých zásielok, aj keď nie je totožný s dovozným colným úradom.

Článok 8

S vedeckým materiálom dovezeným v colnom zázname môže byť naložené ináč než predpísaným spätným vývozom, najmä môže byť takýto vedecký materiál použitý na vnútornú spotrebu za predpokladu, že budú splnené všetky podmienky a formality predpísané právnym poriadkom krajiny, kam tento materiál bol v colnom zázname dovezený.

Článok 9

V prípade riadne doloženého poškodenia sa nebude spätný vývoz takého ťažko poškodeného vedeckého materiálu alebo niektorej jeho časti vyžadovať, a to bez ohľadu na ustanovenie tohto dohovoru predpisujúceho tento spätný vývoz, ak sú splnené niektoré z nižšie uvedených podmienok na základe rozhodnutia colných orgánov:

(a) ak je taký materiál alebo jeho časť podrobená colným poplatkom a dávkam vyberaným v takom prípade;

(b) ak je prenechaný bez akýchkoľvek záväzkov a povinností na platenie poplatkov príslušnej štátnej pokladnici krajiny, do ktorej bol v colnom zázname dovezený;

(c) ak je pod úradnou kontrolou zničený, bez toho žeby z toho štátnej pokladnici krajiny, do ktorej bol v colnom zázname dovezený, vznikli nejaké finančné záväzky.

Článok 10

Ustanovenia vyššie uvedeného článku 9 sa vzťahujú aj na súčiastky, ktoré boli nahradené v dôsledku opravy vedeckého materiálu alebo v dôsledku zmien vykonaných na tomto materiáli v priebehu času, keď sa nachádzal na území krajiny, kam bol v colnom zázname dovezený.

Článok 11

Ustanovenia článkov 6 a 9 sa rovnako vzťahujú na náhradné súčiastky a na špeciálne nástroje podľa článku 2 tohto dohovoru.

ŠTVRTÁ KAPITOLA

Rozličné ustanovenia

Článok 12

1. Každá zmluvná strana zníži na minimum colné formality týkajúce sa dovozov, o ktorých hovorí tento dohovor, a uverejní v čo možno najkratšom čase príslušné predpisy upravujúce tieto formality.

2. Prehliadka a preclenie vedeckého materiálu sa bude vykonávať tak pri vstupe, ako aj pri jeho výstupe vo všetkých prípadoch, keď to bude možné a vhodné, na mieste, kde sa tento materiál bude používať.

Článok 13

Ustanovenia tohto dohovoru predstavujú minimálne úľavy a nijako nevylučujú poskytnutie väčších úľav, ktoré niektoré zmluvné strany poskytujú alebo by boli ochotné poskytnúť buď podľa jednostranných predpisov, alebo podľa dvojstranných či viacstranných zmlúv, dohovorov a dohôd.

Článok 14

Pre účely aplikácie tohto dohovoru sa územia zmluvných strán, ktoré vytvárajú colné alebo ekonomické únie, môžu považovať za jediné územie.

Článok 15

Ustanovenia tohto dohovoru nebránia v aplikácii zákazov a obmedzení vyplývajúcich z národných zákonov a predpisov, ktoré sa zakladajú na verejnej morálke alebo na verejnom poriadku, na verejnej bezpečnosti, hygiene a verejnom zdraví, alebo ktoré sa vzťahujú na ochranu patentov a ochranných známok.

Článok 16

Akékoľvek porušenie predpisov tohto dohovoru, akákoľvek substitúcia, nepravdivé vyhlásenie alebo úkon, ktorého dôsledkom je, že istá osoba (či už fyzická, alebo právna) alebo istý vedecký materiál využíva neoprávnene úľavy poskytované týmto dohovorom, vystaví porušovateľa v krajine, kde k porušeniu došlo, sankciám predvídaným v zákonoch a predpisoch tejto krajiny, prípadne bude taký porušovateľ povinný zaplatiť colné poplatky a dovozné dávky vyberané pri dovoze.

PIATA KAPITOLA

Záverečné ustanovenia

Článok 17

1. Ak sa ukáže potreba, zídu sa zmluvné strany za účelom preskúmania podmienok, za ktorých sa tento dohovor aplikuje, najmä aby preštudovali opatrenia, ktoré zabezpečia ich jednotnú interpretáciu i aplikáciu.

2. Takéto zasadnutia zvolá generálny tajomník Rady na žiadosť jednej zmluvnej strany, a pokiaľ zmluvné strany nepríjmu iné uznesenie, budú sa konať v sídle Rady.

3. Rokovací poriadok zasadnutí sa ustanoví zmluvnými stranami. Uznesenia zmluvných strán sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou prítomných strán, ktoré sa zúčastnia hlasovania.

4. Zmluvné strany nebudú oprávnené platne sa uznášať o žiadnej otázke, ak na zasadnutí nie je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina.

Článok 18

1. Akýkoľvek spor medzi zmluvnými stranami, ktorý sa týka interpretácie alebo aplikácie tohto dohovoru, bude pokiaľ možno riešený priamym rokovaním medzi dotknutými zmluvnými stranami.

2. Akýkoľvek spor, ktorý nemožno riešiť priamym rokovaním medzi zúčastnenými zmluvnými stranami, predložia príslušné strany zmluvným stranám na zasadnutí zvolanom za podmienok článku 17 tohto dohovoru. Strany spor preskúmajú a vyslovia svoje odporúčania na jeho urovnanie.

3. Zmluvné strany sa môžu vopred dohodnúť, že príjmu odporúčania ostatných zmluvných strán.

Článok 19

1. Zmluvnou stranou v tomto dohovore sa môže stať každý štát, ktorý je členom Rady, a každý štát, ktorý je členom Organizácie spojených národov, príp. ich špecializovaných inštitúcií (za týchto podmienok):

(a) podpisom tohto dohovoru, ak si neurobí výhradu ratifikácie;

(b) uložením ratifikačnej listiny po podpise tohto dohovoru s výhradou ratifikácie; alebo

(c) prístupom k tomuto dohovoru.

2. Tento dohovor je otvorený na podpis štátom podľa odseku 1 tohto článku až do 30. júna 1969 v sídle Rady v Bruseli. Po tomto dátume možno k dohovoru pristúpiť.

3. Ktorýkoľvek štát, ktorý nie je členom organizácií uvedených v odseku 1 tohto článku, sa môže stať členom tohto dohovoru pristúpením k nemu po tom, čo nadobudol platnosť, ak ho na to vyzve generálny tajomník Rady na žiadosť zmluvných strán.

4. Ratifikačné listiny, príp. listiny o prístupe sa uložia u generálneho tajomníka Rady.

Článok 20

1. Tento dohovor nadobudne platnosť do troch mesiacov po tom, čo ho podpísalo aspoň päť členov podľa odseku 1 článku 19 bez výhrady ratifikácie, príp. po tom, čo päť týchto členov uložilo svoje ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe k dohovoru.

2. Voči členovi, ktorý podpíše tento dohovor bez výhrady ratifikácie, príp. ktorý ho ratifikuje alebo k nemu pristúpi po tom, čo prvých päť členských štátov tento dohovor buď už podpísalo bez výhrady ratifikácie, alebo uložilo svoje ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe, sa tento dohovor stane platným po uplynutí troch mesiacov potom, čo ho tento štát podpísal bez výhrady ratifikácie, príp. čo uložil svoju ratifikačnú listinu alebo listinu o prístupe.

Článok 21

1. Tento dohovor sa uzatvára na neurčitý čas. Každá zmluvná strana ho však môže kedykoľvek vypovedať potom, čo pre ňu tento dohovor nadobudol platnosť podľa ustanovenia článku 20 tohto dohovoru.

2. Výpoveď sa oznamuje písomným dokumentom, ktorý musí byť uložený u generálneho tajomníka Rady.

3. Výpoveď sa stane účinnou do šiestich mesiacov od odovzdania výpovednej listiny generálnemu tajomníkovi Rady.

Článok 22

1. Zmluvné strany môžu na zasadnutí zvolanom za podmienok článku 17 tohto dohovoru odporučiť doplnky k tomuto dohovoru.

2. Text akéhokoľvek doplnku takto odporučeného oznámi generálny tajomník Rady všetkým zmluvným stranám, ako aj iným signatárnym štátom, ďalej generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov a generálnemu riaditeľovi Organizácie spojených národov pre školstvo, vedu a kultúru (UNESCO).

3. Do šiestich mesiacov od notifikácie navrhovaných zmien môže každá zmluvná strana oznámiť generálnemu tajomníkovi Rady:

(a) buď, že má námietky proti navrhovanému doplnku;

(b) alebo, že hoci má v úmysle prijať odporúčaný doplnok, nie sú ešte v jej krajine splnené podmienky nevyhnutné pre také prijatie.

4. Dokiaľ zmluvná strana, ktorá zaslala generálnemu tajomníkovi Rady notifikáciu podľa ustanovenia odseku 3 (b) tohto článku, neoznámi, že prijíma odporúčanú zmenu doplnku, môže v lehote deviatich mesiacov, nasledujúcich po vypršaní lehoty šiestich mesiacov podľa ustanovenia odseku 3 tohto článku, podať svoje námietky proti navrhnutému doplnku.

5. Ak sa proti navrhnutému doplnku podá námietka za podmienok odsekov 3 a 4 tohto článku, bude sa tento doplnok považovať za neprijatý a nestane sa účinným.

6. Ak sa proti navrhnutému doplnku nepodá žiadna námietka za podmienok ustanovených v odsekoch 3 a 4 tohto článku, bude sa predpokladať, že tento doplnok bol prijatý k tomuto dátumu:

(a) ak žiadna zmluvná strana nezaslala oznámenie podľa ustanovenia odseku 3 pododseku (b) tohto článku, po uplynutí lehoty šiestich mesiacov, ustanovenej v tomto odseku 3;

(b) ak jedna alebo viac zmluvných strán odoslalo oznámenie podľa ustanovenia odseku 3 pododseku (b) tohto článku, pri jednej z nižšie uvedených udalostí podľa toho, ktorá nastane skôr, totiž:

(i) ku dňu, keď všetky zmluvné strany, ktoré odoslali generálnemu tajomníkovi Rady také oznámenie, oznámia, že navrhované doplnky prijímajú; ak sa však všetky tieto oznámenia urobili pred uplynutím spomenutej lehoty šiestich mesiacov, bude sa za dátum účinnosti navrhnutého doplnku považovať deň vypršania tejto lehoty;

(ii) ku dňu uplynutia deviatich mesiacov lehoty podľa ustanovenia odseku 4 tohto článku.

7. Každý doplnok, ktorý sa považuje za prijatý, nadobudne účinnosť do šiestich mesiacov potom, čo bol považovaný za prijatý.

8. Generálny tajomník Rady oznámi čo možno najskôr všetkým zmluvným stranám aj ostatným signatárnym štátom všetky námietky podané podľa odseku 3 tohto článku, ako aj všetky oznámenia podľa odseku 3 pododseku (b) tohto článku. V ďalšom potom oznámi všetkým zmluvným stranám aj ostatným signatárnym štátom, či zmluvná strana alebo zmluvné strany, ktoré odoslali uvedené oznámenie, podali námietky proti navrhovanému doplnku alebo či ho prijali.

9. O každom štáte, ktorý ratifikoval tento dohovor alebo k nemu pristúpil, sa bude predpokladať, že prijal aj všetky doplnky, ktoré nadobudli účinnosť dňom uloženia ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.

Článok 23

1. Každá zmluvná strana môže oznámiť generálnemu tajomníkovi Rady buď pri podpise tohto dohovoru bez výhrad, pri jej ratifikácii, príp. pri prístupe k nemu alebo neskoršie, že tento dohovor sa vzťahuje na všetky alebo len na niektoré územia, za medzinárodné vzťahy ktorých zodpovedá, alebo za ktoré preberá medzinárodnú zodpovednosť. Toto oznámenie sa stane účinným po uplynutí troch mesiacov potom, čo ho generálny tajomník Rady dostane. Záväznosť tohto dohovoru pre územie takto označené v notifikácii však nemôže nastať predtým, ako sa tento dohovor stane záväzným pre uvedený štát.

2. Každý štát, ktorý podľa ustanovenia odseku 1 tohto článku oznámi, že rozširuje platnosť tohto dohovoru na územie, za medzinárodné vzťahy ktorého zodpovedá alebo za ktoré preberá medzinárodnú zodpovednosť, môže za podmienok článku 21 tohto dohovoru oznámiť generálnemu tajomníkovi Rady, že takéto územie prestane byť dohovorom viazané.

Článok 24

K tomuto dohovoru sa nepripúšťa žiadna výhrada.

Článok 25

Generálny tajomník Rady oznámi všetkým zmluvným stranám, ako aj všetkým ostatným signatárnym štátom, ďalej generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov a generálnemu riaditeľovi Organizácie spojených národov pre školstvo, vedu a kultúru (UNESCO):

(a) podpisy, ratifikácie a prístupy podľa článku 19 tohto dohovoru;

(b) dátum, ku ktorému nadobudne tento dohovor účinnosť podľa ustanovenia článku 20;

(c) došlé výpovede podľa článku 21;

(d) doplnky, o ktorých sa bude predpokladať, že boli prijaté podľa článku 22, ako aj dátum, ku ktorému nadobudne platnosť;

(e) došlé oznámenia podľa ustanovenia čl. 23.

Článok 26

Podľa ustanovenia čl. 102 Charty Spojených národov bude tento dohovor registrovaný v sekretariáte Spojených národov na žiadosť generálneho tajomníka Rady.

Na dôkaz čoho podpísaní zástupci, na tento účel riadne splnomocnení, tento dohovor podpísali.

Dané v Bruseli jedenásteho júna roku tisícdeväťstošesťdesiateho ôsmeho vo francúzskom a anglickom jazyku, pričom texty v oboch jazykoch sú autentické, a to v jedinom exemplári, ktorý bude uložený u generálneho tajomníka Rady, ktorý zašle overené kópie všetkým štátom podľa ustanovenia čl. 19 odseku 1 tohto dohovoru.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.