Vyhláška č. 80/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti využívania jadrovej energie na mierové účely

Čiastka 24/1970
Platnosť od 11.08.1970
Účinnosť od 26.08.1970
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku VII Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1967.

80

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 10. júna 1970

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti využívania jadrovej energie na mierové účely


Dňa 9. novembra 1966 bola v Novom Dillí (New Delhi) podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti využívania jadrovej energie na mierové účely.

Podľa svojho článku VII Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1967.

Súčasne sa vyhlasuje český preklad Dohody.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti využívania jadrovej energie na mierové účely

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Indickej republiky, súc si vedomé veľkého významu, aký má využívanie jadrovej energie na mierové účely, a prajúc si ďalej rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma štátmi aj prehlbovaním vzájomnej spolupráce v tejto oblasti, sa dohodli na týchto ustanoveniach:

Článok I

Zmluvné strany budú vzájomne spolupracovať v oblasti výskumu a využívania jadrovej energie na mierové účely. Príslušné orgány, organizácie a inštitúcie zmluvných strán budú za tým účelom spolupracovať v týchto otázkach:

1. využívanie rádioaktívnych izotopov vo vede, lekárstve, poľnohospodárstve a v rôznych odvetviach priemyslu a techniky;

2. technika, fyzika prevádzky pokusných atómových reaktorov;

3. jadrová fyzika nízkych a vysokých energií a problémy teoretickej fyziky;

4. radiačná chémia;

5. rádiobiologická ochrana v jadrových zariadeniach;

6. prístroje a zariadenia pre jadrovú techniku;

7. ďalšie otázky, na ktorých sa príslušné orgány zmluvných strán môžu kedykoľvek dohodnúť.

Článok II

Na uskutočnenie spolupráce uvedenej v článku I budú príslušné orgány zmluvných strán vykonávať, podporovať a umožňovať:

1. nadväzovanie písomných a osobných stykov medzi zástupcami vedeckých a technických ústavov oboch krajín;

2. vzájomné vysielanie vedeckých pracovníkov a odborníkov za účelom výmeny skúseností, zvyšovania kvalifikácie a riešenia spoločných úloh;

3. účasť odborníkov jednej krajiny na konferenciách, kongresoch, sympóziách, seminároch a iných akciách organizovaných druhou krajinou (s výnimkou medzinárodných a regionálnych akcií, na ktorých sa riešia problémy s aktívnou účasťou oboch strán);

4. výmenu vedecko-technických publikácií;

5. výmenu technickej dokumentácie, vzoriek prístrojov a zariadení pre jadrovú techniku a materiálov podľa možností zmluvných strán;

6. výmenu učebných programov, učebníc a skúseností v oblasti prípravy a výučby odborníkov;

7. výmenu štipendistov.

Článok III

Ustanovenie článku II sa netýka informácií, dokumentácie alebo zariadení tajnej povahy alebo tých, ktoré zmluvné strany nemôžu poskytnúť z dôvodov, že boli získané od tretieho štátu alebo vyplynuli zo spolupráce s tretím štátom.

Článok IV

Zmluvné strany sa zaväzujú, že na žiadosť druhej strany budú zachovávať zásady nevyhnutné na utajenie získaných informácií a dokumentácie. Informácie a poznatky získané na základe tejto Dohody od jednej zo zmluvných strán nebudú sa bez jej súhlasu publikovať alebo sa neposkytnú tretiemu štátu.

Článok V

Táto Dohoda sa bude vykonávať na základe konkrétnych plánov spolupráce dojednávaných vždy na určité časové obdobie medzi Československou komisiou pre atómovú energiu a Komisiou pre atómovú energiu Indie.

Článok VI

Zástupcovia Československej komisie pre atómovú energiu a zástupcovia Indickej komisie pre atómovú energiu sa budú raz za tri roky schádzať za účelom dojednávania plánov spolupráce uvedených v článku V tejto Dohody a zhodnotenia priebehu a výsledkov spolupráce v uplynulom období. Správa o tomto hodnotení sa bude predkladať vládam oboch krajín.

Článok VII

Táto Dohoda nadobudne platnosť vzájomne dohodnutým dňom a doba trvania platnosti je ustanovená na päť rokov. Pokiaľ jedna zo zmluvných strán túto Dohodu písomne nevypovie tri mesiace pred uplynutím uvedeného päťročného obdobia, zostane Dohoda ďalej v platnosti a môže byť kedykoľvek jednou zo zmluvných strán vypovedaná. Jej platnosť skončí tri mesiace potom, čo druhá zmluvná strana dostane písomné oznámenie o výpovedi.

Táto Dohoda bola spísaná v anglickom jazyku.

Dané v Novom Dillí 9. novembra 1966.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Vlasák v. r.

Za vládu Indickej republiky:

V. A. Sarabhai v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.