Zákon č. 29/1970 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o utvorení obvodných národných výborov v meste Košiciach

Čiastka 8/1970
Platnosť od 08.04.1970 do31.12.1982
Účinnosť od 08.04.1970 do31.12.1982
Zrušený 139/1982 Zb.

OBSAH

29

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 12. marca 1970

o utvorení obvodných národných výborov v meste Košiciach

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Do vykonania všeobecných volieb do národných výborov sa utvoria obvodné národné výbory v meste Košiciach takto:

a) v novoutvorených územných obvodoch mesta - z poslancov Mestského národného výboru v Košiciach, ktorých volebné obvody sa nachádzajú v príslušnom mestskom územnom obvode, a z poslancov tohto mestského národného výboru zvolených podľa § 2 ústavného zákona č. 117/1969 Zb. o predĺžení volebného obdobia národných výborov, národných rád a Federálneho zhromaždenia, Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov,

b) v územných obvodoch mesta, v ktorých doteraz pôsobili miestne národné výbory - z poslancov týchto miestnych národných výborov.

§ 2

Utvoriť alebo zrušiť mestský obvod alebo zmeniť jeho územie prislúcha Mestskému národnému výboru v Košiciach.

§ 3

Mestský národný výbor v Košiciach môže po dohode s príslušnými obvodnými národnými výbormi určiť na svojom plenárnom zasadnutí, že niektoré úlohy patriace do pôsobnosti obvodných národných výborov bude z dôvodov účelnosti alebo z iných vážnych dôvodov plniť niektorý obvodný národný výbor aj na území iných obvodných národných výborov.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.