Zákon č. 128/1970 Zb.Zákon o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti

(v znení č. 83/1990 Zb.)

Čiastka 38/1970
Platnosť od 22.12.1970 do31.10.1990
Účinnosť od 01.05.1990 do31.10.1990
Zrušený 384/1990 Zb.

OBSAH

128

ZÁKON

z 20. decembra 1970

o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Orgány Československej socialistickej republiky v spolupráci s republikovými orgánmi ustanovujú zásady bezpečnostnej politiky. Orgány Československej socialistickej republiky zaisťujúce bezpečnosť štátu poskytujú vrcholným orgánom Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky podklady potrebné na ich činnosť.

§ 2

Do pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti patrí:

1. riadiť Štátnu bezpečnosť včítane útvarov vyšetrovania Štátnej bezpečnosti;

2. riadiť činnosť všetkých útvarov Zboru národnej bezpečnosti v čase mimoriadneho ohrozenia pokoja a verejného poriadku;

3. riadiť činnosť útvarov Verejnej bezpečnosti pri

a) odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s falšovaním a pozmeňovaním peňazí a známok a trestnej činnosti súvisiacej s nedovolenou výrobou a držaním omamných prostriedkov;

b) odhaľovaní trestných činov páchaných jedným páchateľom alebo skupinou páchateľov na území oboch republík alebo trestných činov páchaných československými občanmi v cudzine;

c) vedení kriminalistických evidencií a iných evidencií a štatistík pre potreby orgánov Verejnej bezpečnosti;

d) zabezpečovaní celoštátneho pátrania;

e) výkone expertíznej činnosti na potreby orgánov Verejnej bezpečnosti;

f) vedeckovýskumných prácach v oblasti Verejnej bezpečnosti;

4. koordinovať činnosť orgánov oboch republík pri správaní sa ozbrojených bezpečnostných zborov záväznými pokynmi;

5. ochrana štátnych hraníc vo vymedzenom rozsahu;

6. úprava ochrany štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva a kontrola jeho dodržiavania;

7. právna úprava bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky;

8. výkon štátnej správy v odbore:

a) vydávania cestovných dokladov, povoľovania vstupu na územie Československej socialistickej republiky a povoľovania pobytu cudzincov;

b) štátnych hraníc, ich vymeriavania, vyznačovania, udržiavania a vedenia dokumentárneho diela;

d) štátnych symbolov Československej socialistickej republiky.


§ 3

Zrušuje sa zákon č. 166/1968 Zb. o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti.

§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.