Vyhláška č. 76/1970 Zb.Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí z 9. júla 1970, ktorou sa mení vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb.,č. 117/1967 Zb.m č. 92/1968 Zb. a č. 180/1968 Zb.

Čiastka 22/1970
Platnosť od 17.07.1970 do31.08.1994
Účinnosť od 01.10.1970 do31.08.1994
Zrušený 194/1994 Z. z.

OBSAH

76

VYHLÁŠKA

federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí

z 9. júla 1970,

ktorou sa mení vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb., č. 117/1967 Zb., č. 92/1968 Zb. a č. 180/1968 Zb.

Federálne Ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje po dohode s Federálnym výborom pre poľnohospodárstvo a výživu, Ústrednou radou Československého revolučného odborového hnutia a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 144 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevních roľníkov v znení zákonov č. 141/1965 Zb., č. 116/1967 Zb., č 89/1968 Zb.. č. 161/1968 Zb. a č. 71/1970 Zb.:


Čl. I

Zrušuje sa § 47a vyhlášky Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb., č. 117/1967 Zb., č. 92/1968 Zb a č. 180/1968 Zb.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1970.


Minister:

Štanceľ v. r.