Vyhláška č. 156/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v učňovských školách navštevovaných učňami z ústavov sociálnej starostlivosti pre telesne chybnú mládež

Čiastka 45/1970
Platnosť od 29.12.1970 do31.08.1979
Účinnosť od 01.01.1971 do31.08.1979
Zrušený 95/1979 Zb.

156

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

z 27. decembra 1970

o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v učňovských školách navštevovaných učňami z ústavov sociálnej starostlivosti pre telesne chybnú mládež

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Slovenskou radou odborových zväzov podľa § 230 ods. 2 a 3 Zákonníka práce v znení zákona č. 153/1969 Zb. ustanovuje:


§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška sa vzťahuje na mládež s duševnými, zmyslovými a telesnými chybami, ktorá sa pripravuje na povolanie v učebnom pomere v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v učňovských školách navštevovaných učňami z ústavov sociálnej starostlivosti pre telesne chybnú mládež (ďalej len „učni“).

§ 2

Obdobie učebného pomeru

Doba učebného pomeru sa delí na obdobie prípravné a obdobie odborného rozvoja a ich dĺžka sa spravuje podľa náročnosti jednotlivých učebných odborov a dĺžky učebnej doby.*)

§ 3

Kategórie učebných odborov

Na účely odmeňovania zaraďujú sa učebné odbory do kategórie A a B. Učebné odbory zaradené do kategórie A sa uvádzajú v prílohe č. 1 vyhlášky č. 67/1969 Zb. o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov; ostatné odbory patria do kategórie B.

§ 4

Odmeňovanie učňov v prípravnom období

(1) V prípravnom období dostanú učni mesačnú odmenu v rozpätí zodpovedajúcom kategórii, do ktorej je učebný odbor zaradený.

(2) Mesačné odmeny sa priznávajú učňom v tomto rozpätí:

v kategórii A
v prvom roku prípravného obdobiaod 50,-do 100,- Kčs
v druhom roku prípravného obdobiaod 80,-do 150,- Kčs
v kategórii B
v prvom roku prípravného obdobiaod 30,-do 80,- Kčs
v druhom roku prípravného obdobiaod 50,-do 120,- Kčs.

(3) Organizácie určujú učňovi výšku mesačnej odmeny v rámci rozpätia ustanoveného v odseku 2 podľa celkového zhodnotenia jeho prospechu, správania sa a výsledkov v odbornom výcviku za príslušné zúčtovacie obdobie.

(4) Učňom, ktorí získali úplné stredné vzdelanie absolvovaním strednej všeobecnovzdelávacej školy, poskytne sa mesačná odmena počas celého prípravného obdobia v rozpätí určenom v príslušnej kategórii na druhý rok prípravného obdobia.

(5) Priznaná mesačná odmena poskytuje sa učňom aj za dobu pracovnej neschopnosti pre chorobu, úraz alebo za dobu karantény v prípravnom období, prípadne aj v období odborného rozvoja, pokiaľ začiatok pracovnej neschopnosti spadá do prípravného obdobia, najdlhšie však za dobu, počas ktorej by sa im inak poskytovalo nemocenské podľa predpisov o nemocenskom poistení.**)

Odmeňovanie učňov v období odborného rozvoja

§ 5

(1) V období odborného rozvoja prideľuje sa učňom práca podľa učebných plánov a osnov tak, aby sa ich výkon koncom učebného pomeru priblížil priemernému výkonu kvalifikovaného pracovníka príslušného povolania tej kvalifikačnej triedy, ktorá sa učňovi prizná po záverečnej učňovskej skúške.

(2) S prihliadnutím na osobitnosti výchovy a výučby učňov, najmä vzhľadom na ich duševnú, zmyslovú a telesnú poruchu a ďalej vzhľadom na povahu vykonávanej práce, organizácia po prerokovaní s krajskou odborovou radou určí vhodný spôsob odmeňovania, a to mesačnými odmenami podľa ustanovenia odseku 3 alebo úkolovou, prípadne časovou mzdou podľa ustanovení odsekov 4 až 7.

(3) Pri spôsobe odmeňovania učňov mesačnými odmenami určí organizácia mesačnú odmenu v tomto rozpätí:

v kategórii A od 80,-do 190,- Kčs
v kategórii Bod 80,-do 150,- Kčs

Vo výnimočných prípadoch môže organizácia zvýšiť hornú hranicu ustanovenú v kategórii B na obdobie odborného rozvoja až na 190,- Kčs učňom, ktorí pri celkovom hodnotení dosahujú mimoriadne priaznivé výsledky v teoretickom vyučovaní, odbornom výcviku a v správaní sa.

Ustanovenia § 4 odsekov 3 a 5 platia obdobne.

(4) Pri odmeňovaní učňov úkolovou alebo časovou sadzbou prizná im organizácia odmenu za prácu takto:

a) v úkolovej mzde najmenej 70 % a najviac 100 % mzdy,

b) v časovej mzde v prvej polovici obdobia odborného rozvoja najmenej 50 % a najviac 75 %, v druhej polovici tohto obdobia najmenej 60% a najviac 100 % časovej mzdy, ktorú by dostal kvalifikovaný pracovník za rovnaký výkon, kvalitu a výsledky práce; časová mzda sa vypočítava z tarifu kvalifikačnej triedy, ktorá môže byť o jeden stupeň nižšia, ako je kvalifikačná trieda, ktorá sa má učňovi priznať podľa mzdových predpisov po záverečnej učňovskej skúške. Ustanovenie § 4 odseku 3 platí obdobne.

(5) Učeň odmeňovaný podľa odseku 4

a) ak pracuje v kolektívnej úkolovej mzde, dostane mzdu podľa odseku 4 písm. a), najmenej však odmenu zodpovedajúcu časovej mzde v druhej polovici obdobia odborného rozvoja podľa ustanovenia odseku 4 písm. b),

b) ak pracuje v časovej mzde, dostane okrem odmeny určenej podľa časovej mzdy [odsek 4 písm. b)] aj prípadnú prémiu alebo výkonnostnú odmenu, ktorú by dostal kvalifikovaný pracovník za rovnaký výkon a výsledky práce.

(6) Mesačnú odmenu v rovnakej výške, aká podľa odseku 3 patrí učňom učebného odboru tej istej kategórie, dostane učeň odmeňovaný podľa odseku 4, ak v mesačnom období nevykonal prácu z dôvodov organizácie výučby určenej učebnými plánmi a osnovami. Rovnakú odmenu dostane učeň, ktorý z toho istého dôvodu vykonával prácu v obmedzenom rozsahu, pokiaľ jeho odmena podľa odseku 4 a 5 nie je vyššia.

(7) Striedanie úkolovej a časovej mzdy počas jedného výplatného obdobia u učňa odmeňovaného podľa odseku 4 je prípustné len vtedy, ak možno presne evidovať prácu vykonávanú v časovej mzde.

§ 6

(1) Učňom, ktorí z dôvodov výučby výnimočne pracujú v sťaženom alebo zdraviu škodlivom prostredí, ak je to prípustné podľa príslušného zoznamu prác a pracovísk zakázaných mladistvým a ak je to obsiahnuté v učebných osnovách, v období odborného rozvoja patrí k odmene určenej podľa § 5 príplatok, aký patrí za rovnakých podmienok pracovníkom, podľa mzdových predpisov.

(2) Učňom, ktorí z dôvodov výučby výnimočne pracujú v sobotu alebo v nedeľu, patrí počas odborného rozvoja za prácu v týchto dňoch mzdové zvýhodnenie, ktoré podľa mzdových predpisov patrí ostatným pracovníkom.

(3) Počas odborného rozvoja priznávajú organizácie učňom odmeňovaným podľa § 5 ods. 4 podiely na hospodárskych výsledkoch za podmienok určených v kolektívnych zmluvách.

§ 7

Stravovanie a ubytovanie učňov

(1) Pokiaľ organizácia v prípravnom období zabezpečuje učňom ubytovanie, poskytuje im bezplatne celodenné stravovanie a ubytovanie; ak organizácia týmto učňom ubytovanie nezabezpečuje, poskytuje im denne bezplatne jedno hlavné a jedno vedľajšie jedlo.

(2) V období odborného rozvoja uhradzujú učni organizácii za stravovanie a ubytovanie sumu zodpovedajúcu 70 % dosiahnutej odmeny za prácu v príslušnom mesiaci zníženú o 120,- Kčs.

(3) Organizácia je povinná zabezpečiť učňom stravovanie v hodnote určeného finančného normatívu.

(4) Ubytovanie a stravovanie poskytuje organizácia učňom vo vlastných zariadeniach alebo na svoj náklad v zariadeniach iných organizácií (napríklad v závodných jedálňach).

(5) Učni môžu odoberať jedlo v zariadeniach pre výchovu učňov, prípadne v závodných jedálňach, aj počas svojej dovolenky, pokiaľ ju trávia v mieste výučby, alebo počas pracovnej neschopnosti pre chorobu (s výnimkou prenosných chorôb).

§ 8

Organizácie poskytujú učňom pracovný odev, obuv a ostatné osobné ochranné pracovné prostriedky v rozsahu ustanovenom príslušnými predpismi.

§ 9

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky a Slovenskou radou odborových zväzov v odôvodnených prípadoch na návrh príslušného národného výboru môže povoliť výnimky z ustanovení tejto vyhlášky v prospech učňov niektorých odborov, prípadne povolaní.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 10

(1) Učňom, ktorým sa v učebných zmluvách, uzavretých pred účinnosťou tejto vyhlášky, priznalo podľa skôr platných predpisov zvýhodnenie pri stravovaní a ubytovaní, ktoré by im podľa tejto vyhlášky nepatrilo, ponecháva sa toto zvýhodnenie dovtedy, kým sú vychovávaní v dohodnutom učebnom odbore.

(2) Ustanovenia vyhlášky č. 124/1967 Zb. o čiastočnej úhrade nákladov na starostlivosť poskytovanú v niektorých zariadeniach pre mládež, nevzťahuje sa na učňov, na ktorých sa vzťahuje táto vyhláška, ani na ich rodičov, prípadne na iné povinné osoby.

§ 11

Zrušuje sa vyhláška č. 87/1967 Zb. o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v učňovských školách navštevovaných učňami z ústavov sociálnej starostlivosti pre telesne chybnú mládež.

§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.


Minister:

Krocsány v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Dĺžka prípravného obdobia jednotlivých učebných odborov je ustanovená v prílohe č. 1 vyhlášky č. 84/1965 Zb. o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v znení vyhlášok č. 60/1967 Zb., č. 37/1968 Zb. a č. 49/1969 Zb.

**) Za dobu pracovnej neschopnosti, počas ktorej podľa tohto ustanovenia patrí mesačná odmena, nemocenské sa neposkytuje.