Ústavný zákon č. 52/1970 Zb.Ústavný zákon o predĺžení volebného obdobia sudcov krajských a okresných súdov

Čiastka 16/1970
Platnosť od 04.06.1970 do31.12.1971
Účinnosť od 04.06.1970 do31.12.1971

52

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 27. mája 1970

o predĺžení volebného obdobia sudcov krajských a okresných súdov

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Článok I

(1) Volebné obdobie sudcov krajských a okresných súdov sa končí dňom, keď bude podľa ústavného zákona č. 155/1969 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa ôsma hlava ústavy, zvolený taký počet sudcov jednotlivého súdu, ktorý minister spravodlivosti príslušnej republiky vyhlási za dostačujúci na zabezpečenie najnevyhnutnejšieho chodu súdu, najneskôr 31. decembrom 1971.

(2) Ustanovenie predchádzajúceho odseku sa týka aj sudcov krajských súdov, ktorí boli zvolení podľa ústavného zákona č. 81/1968 Zb., ktorým sa prechodne upravujú niektoré otázky volieb sudcov, v znení ústavného zákona č. 57/1969 Zb.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa netýka volieb sudcov vykonaných po 1. januári 1970.

Článok II

Ustanovenie § 4 ods. 1 a 2 ústavného zákona č. 155/1969 Zb. sa nevzťahuje na krajské a okresné súdy.


Článok III

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.