Vyhláška č. 50/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu

Čiastka 15/1970
Platnosť od 27.05.1970 do30.06.1974
Účinnosť od 11.06.1970 do30.06.1974
Redakčná poznámka

Táto dohoda nadobudne platnosť po schválení oboma vládami. Podľa svojho článku 8 ods. 2 sa dohoda vykonáva od 1. júla 1969.

50

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 9. februára 1970

o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu

Dňa 12. marca 1969 bola v Teheráne podpísaná Dlhodobá obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu.

V súlade so svojím článkom 9 bola dohoda schválená oboma vládami. Podľa svojho článku 8 ods. 2 sa dohoda vykonáva od 1. júla 1969.

Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Ing. Marko v. r.

DLHODOBÁ OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu

Vláda Československej socialistickej republiky a Cisárska vláda Iránu, vychádzajúc z ustanovenia Obchodného, colného a plavebného dohovoru medzi vládou Československej republiky a Cisárskou vládou Iránu, podpísaného 30. apríla 1929, a vedené prianím podporiť v najširšej možnej miere obchodné styky medzi oboma krajinami, sa dohodli takto:

Článok 1

Výmena tovaru medzi oboma krajinami sa bude vykonávať na základe listín „A“ (vývozy z Iránu do Československa) a „B“ (vývozy z Československa do Iránu), priložených k tejto dohode.

Za týmto účelom sa obe strany zaväzujú, že povolia v súlade so zákonmi a predpismi platnými v príslušnej krajine dovoz a vývoz tovaru uvedeného v listinách „A“ a „B“ a iného tovaru, ktorý bude dohodnutý neskoršie medzi príslušnými orgánmi oboch strán.

Listiny „A“ a „B“ tvoria neoddeliteľnú časť tejto dohody.

Položky tovaru uvedené v listinách „A“ a „B“ môžu byť revidované alebo upravované vzájomnou dohodou príslušných orgánov oboch krajín.

Článok 2

Pre účely tejto dohody sa bude tovar vyrábaný alebo spracúvaný v Československu a vyvážaný z Československa považovať za československý tovar a tovar vyrábaný alebo spracúvaný v Iráne a vyvážaný z Iránu sa bude považovať za iránsky tovar.

Osvedčenie o pôvode pre tovar podliehajúci ustanoveniu tejto dohody budú vydávať kompetentné úrady príslušnej krajiny a bude sa pripájať k dopravným dokladom.

Článok 3

Obe strany urobia nevyhnutné opatrenia, aby tovar dovážaný z krajiny jednej strany nebol reexportovaný do tretej krajiny bez predchádzajúceho súhlasu druhej strany.

Článok 4

Dovoz a vývoz tovaru podľa tejto dohody sa bude vykonávať medzi oprávnenými československými organizáciami ako nezávislými právnickými osobami a iránskymi fyzickými a právnickými osobami v súlade so zákonmi a predpismi platnými v príslušnej krajine.

Článok 5

Platby za tovar vymieňaný podľa tejto dohody budú vykonávané v rámci platobnej dohody podpísanej oboma krajinami dnešného dňa.

Článok 6

Pre obchody uzavreté a schválené príslušnými úradmi oboch krajín v priebehu platnosti tejto dohody budú až do ich konečného vykonania platiť ustanovenia tejto dohody, pokiaľ pre vybavenie nebudú uzavreté medzi oboma stranami osobitné dojednania.

Článok 7

Pre uľahčenie plnenia tejto dohody a pre ďalší rozvoj obchodných stykov medzi oboma krajinami súhlasia obe strany s vytvorením Zmiešanej komisie zloženej zo zástupcov oboch krajín, ktorých určia príslušné vlády. Táto komisia sa zíde na žiadosť jednej z oboch strán v lehote čo najkratšej striedavo v Prahe a v Teheráne a bude sledovať a skúmať:

1. plnenie ustanovení tejto Dlhodobej obchodnej dohody a Dlhodobej platobnej dohody;

2. nevyhnutné opatrenia potrebné na odstránenie ťažkostí, ktoré by mohli vzniknúť v priebehu vykonávania Dlhodobej obchodnej a Dlhodobej platobnej dohody;

3. návrhy predložené jednou z oboch strán v rámci tejto dohody, smerujúce k ďalšiemu rozšíreniu a diverzifikácii obchodu medzi oboma krajinami;

4. úpravu a revíziu listín „A“ a „B“ uvedených vyššie v článku 1.

Článok 8

Táto dohoda nahradí od 1. júla 1969 Obchodnú dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu z 29. januára 1966.

Táto dohoda je uzavretá na dobu piatich rokov, bude sa vykonávať od 1. júla 1969 a bude platiť do 30. júna 1974. Po tomto období sa bude automaticky predlžovať z roka na rok (v tomto prípade sa obe strany dohodnú dva mesiace pred dátumom skončenia platnosti pre každý zmluvný rok na nových položkách tovaru pre listiny „A“ a „B“), pokiaľ jedna z oboch strán ju tri mesiace pred skončením príslušného roka písomne nevypovie alebo nepožiada o uzavretie novej dohody.

Článok 9

Táto dohoda nadobudne platnosť po schválení oboma vládami.

Vyhotovené v Teheráne 12. marca 1969 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. Ján Tabaček v. r.

Za Cisársku vládu Iránu:

A. N. Alikhani v. r.

LISTINA „A"

Iránsky vývoz do Československa

TovarHodnoty v tisícoch US dolárov
ObdobieObdobieObdobieObdobieObdobie
1.7.691.7.701.7.711.7.721.7.73
30.6.7030.6.7130.6.7230.6.7330.6.74
(1)(2)(3)(4)(5)
1.Sušené ovocie, pistácie, orechy atď. 2 0002 1002 2002 3002 400
2.Liečivé a priemyselné rastliny, farbivá včítane heny 2020202020
3.Korenie, rasca, šafran atď. 5055606570
4.Tabak a tabakové výrobky200220240260280
5.Čaj200220240260280
6.Tragant a ostatné glejoviny 400420440460480
7.Kompóty, ovocné šťavy a ocot 2020202020
8.Rastlinné oleje (rafinované) 400420450480500
9.Rybacie konzervy a sušené rybyP.M.P.M.P.M.P.M.P.M.
10.Rybacia múčkaP.M.P.M.P.M.P.M.P.M.
11.Ovčie, kozie a jahňacie kožky a kože (surové alebo spracované) a morené kože700730750780800
12.Kože 200210220230250
13.Ovčie črievka300320350370400
14.Rozličné živočíšne chlpy100110120130140
15.Surový prírodný hedváb P.M.P.M.P.M.P.M.P.M.
16.Orechové drevo a ostatné drevo 650650700750800
17.Ryža P.M. P.M. P.M. P.M. P.M.
18.Surová bavlna4 1004 2004 3004 4004 500
19.Rezané kamene na obloženie budovP.M.P.M.P.M.P.M.P.M.
20.Rudy - chrómová, mangánová a železná1 5001 6001 8001 9002 000
21.Koncentráty rúd - zinok a olovo1 0001 2001 4001 6001 800
22.Surová perleťP.M.P.M.P.M.P.M.P.M.
23. Osobné automobily3 0003 0003 0003 0003 000
24.Chladničky, naftové a plynové kachle, plynové sporáky na pečenie, ohrievače vody a vybavenie pre kancelárie500500500500500
25.Výrobky z plastických látok120120120120120
26.Hliníkové ingoty a výrobky z hliníka - -2 0002 5003 000
27.Hnojivá-1 0001 1001 2001 400
28.Sadze--500600700
29.PVC600600700800900
30.SíraP.M.P.M.P.M.P.M.P.M.
31.Koberce400450450500500
32.Bavlnený kusový tovar350350400450500
33.Vlnené výrobky, pletený tovar a pletené výrobky z umelých vláken450450500600700
34.Bavlnená priadza300300300300300
35.Košele150150150150150
36.Ponožky a pančuchy300300300300300
37.Obuv kožená a z umelých hmôt 300300350350400
38.Mydlá a pracie prostriedky200200220220220
39.Pokrutiny2 2002 2002 2002 2002 200
40.Remeselnícke výrobky3030303030
41.Vyvolané filmy, knihy a novinyP.M.P.M.P.M.P.M.P.M.
42.Rozličné1 7101 5558701 1551 340
Spolu22 50024 00027 00029 00031 000
Poznámka k prekladu:
P.M. = pour mémoire = pre pamäť

LISTINA „B"

Československý vývoz do Iránu

TovarHodnoty v tisícich US dolárov
ObdobieObdobieObdobieObdobieObdobie
1.7.691.7.701.7.711.7.721.7.73
30.6.7030.6.7130.6.7230.6.7330.6.74
(1)(2)(3)(4)(5)
1.Semená a zrná všetkých druhov, chmeľ a priemyselný slad160160160160160
2.Priemyselný škrob150150150150150
3.Mliekárenské výrobky: mlieko v prášku, syr, maslo, smotana500500500500500
4.Mäso čerstvé a zmrazené, farby pre potravinárskypriemysel, glukóza, umelé črevá atď. 300300300300300
5.Chemické výrobky organické a anorganické 400450450500600
6.Lekárenské a laboratórne výrobky, lekárenské špeciality a suroviny 5050607080
7.Farby a laky všetkých druhov včítane farbív pre textilný a keramický priemysel200250300350400
8.Litopón a ultramarín5050707080
9.Brusivá, brúsne kotúče, brúsne papiere a plátna a brúsne kamene na technické účely8080808080
10.Stroje, zariadenia a náhradné diely6 0007 0008 0009 00011 000
11.Poľnohospodárske stroje, náradia a náhradné diely1 0001 0001 0001 0001 000
12.Hodinky a hodiny včítane budíkov5050505050
13.Prístroje a nástroje vedecké a lekárskochirurgické, prístroje a aparáty meracie a vážiace, optické prístroje, presné a kontrolné prístroje včítane počítačov všetkých druhov 6060606060
14.Lekárske prístroje: zariadenia pre operačné sály, sterilizátory, röntgenové aparáty, zariadenia diagnostické a terapeutické, zubolekárske zariadenia atď. 200200200250250
15.Telekomunikačné zariadenia150150150150150
16.Prístroje kinematografické, fotografické a optické, fotografický materiál, okuliare a kontaktné šošovky "SPOFA LENS"70708080100
17.Rádiové elektrónky, žiarivky a žiarovky na elektrické osvetlenie, transformátory, izolátory, odporové materiály, elektroinštalačný materiál, regulátory, spínače, poistky a rozvodové skrine a zásuvky pre elektrotechniku vysokého napätia200250300350400
18.Impregnované stĺpy250250300300350
19.Stroje a zariadenia pre tlačiarenský priemysel, kancelárske a štatistické stroje a náhradné diely9090909090
20.Bicykle, časti bicyklov, ich príslušenstvo a náhradné diely280350350250150
21.Osobné automobily, ich príslušenstvo a náhradné diely 100100100100100
22.Motocykle, skútre, mopedy, ich časti, príslušenstvo500500500500500
23.Elektrické a mechanické vybavenie pre motorové vozidlá50100150200200
24.Nákladné automobily, úžitkové vozy a špeciálne nákladné automobily, ich príslušenstvo a náhradné diely (schválené typy)1 5001 5001 5001 5001 500
25.Pneumatiky a duše (schválené typy)220220200200200
26.Technické výrobky z gumy, plastických látok140160160180180
27.Športové a cvičné lietadlá a zariadenia100100100100100
28.Ploché okenné sklo, bezpečnostné sklo, ploché brúsené sklo, ploché sklo s drôtenou sieťkou a fúkané sklo včítane ozdobných fliaš 500500500500500
29.Výrobky zo skla400400400500500
30.Fľaše a ostatné sklárske výrobky pre obalovú tec100100100100100
31.Keramické a porcelánové výrobky vrátane porcelánu na technické účely, hlineného riadu, výrobkov pre domácnosť a sanitných výrobkov a ohňovzdorného materiálu a výrobkov200200200200200
32.Hutnícke výrobky5 0005 0006 0006 0006 000
33.Výrobky z kovu a ocele: zámky, visacie zámky, reťaze, reťaze na bicykle alebo motocykle, klince (okrem bežných typov klincov), skrutky do dreva, skrutky a matice, obuvnícke klince, klince pre nábytkársky a sedlársky priemysel, kovanie pre obuvnícky priemysel, kovanie na cestovné potreby a nástroje zhotovené zo železa, ocele a liatiny (rýle, lopaty, čakany, vidly a sekery) 400400400400400
34.Smaltovaný tovar z liatiny, smaltované kúpacie vane a ostatné toaletné predmety, zariadenia pre domácnosť zhotovené z ocele a liatiny, mlynčeky na mäso a lisy na ovocie 200200200200200
35.Vetruvzdorné lampy5050505050
36.Krajčírske potreby: stlačovacie gombíky, špendlíky, náprstky, ihlice na pletenie, háčiky na háčkovanie čipiek, háčiky na očká, nohavicové háčiky a pracky, pracky na topánky, nitovacie gombíky a gombíky všetkých druhov a zipsy 100100100100100
37.Výrobky z gumy, kože a plastických látok na priemyselné, lekárske a hygienické účely 200200200200200
38.Kancelárske potreby 150150150150150
39.Papier a lepenka, výrobky z papiera včítane tlačiarenského, písacieho, baliaceho a kopírovacieho papiera 1 0001 0001 2001 2001 400
40.Dáždniky, štetky na holenie, maliarske štetce, kefy na šaty, kefky na zuby, britvy a žiletky7070707070
41.Športové vybavenie a tovar7070707070
42.Športové a poľovnícke pušky, guľovnice a strelivo (s výhradou predchádzajúceho schválenia iránskeho Ministerstva vojny)7070707070
43.Hudobné nástroje8080808080
44.Vlnené látky, vlnená pletacia priadza, vlnená priadza na priemyselné účely a vlnené plyše 100100150150150
45.Ľanový tovar a plachtovina 7070707070
46.Bavlnené šijacie nite, mercerizovaná a ľanová priadza100100100100100
47.Rayonové a viskózové vlákno, nylonová priadza a suroviny na ich výroby 100100100200200
48.Tkaniny na technické účely včítane tkanín pre obuvnícky priemysel, vlasové plstené kotúče, knihárske plátna a bielené absorpčné hydrofilové gázy 5050606060
49.Vlásené vložky, pružné stuhy, prámiky a ozdobný prámikársky tovar, tyly a čipky100100100100100
50.Plste a plstené klobúky100100100150150
51.Pyrotechnický materiál, elektrické rozbušky pre bane, milisekundové rozbušky, bleskovice a zápalnice s výhradou schválenia iránskeho Ministerstva vojny 100100100100100
52.Knihy a periodické vedecké časopisy, zvukové záznamy, gramofónové platne, hudobniny a kinematografické filmy 2020202020
53.Bižutéria5050100100100
54.Plastická látka na výrobu platní 6060100100100
55.Rozličné2104208501 4201 030
Spolu22 50024 00027 00029 00031 000

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.