Zákon č. 146/1970 Zb.Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 128/1968 Zb. o Národnom fronte

Čiastka 44/1970
Platnosť od 28.12.1970
Účinnosť od 28.12.1970

OBSAH

146

ZÁKON

z 21. decembra 1970,

ktorým sa zrušuje zákon č. 128/1968 Zb. o Národnom fronte

Vzhľadom na dosiahnutý stupeň konsolidácie našej socialistickej spoločnosti a na to, že úloha Národného frontu Čechov a Slovákov, politického zväzku pracujúcich miest a vidieka vedeného Komunistickou stranou Československa, je v podstate zakotvená v Ústave Československej socialistickej republiky, sa Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Zákon č. 128/1968 Zb. o Národnom fronte sa zrušuje.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.