Ústavný zákon č. 127/1970 Zb.Ústavný zákon o voľbe poslancov krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike

Čiastka 38/1970
Platnosť od 22.12.1970
Účinnosť od 22.12.1970

OBSAH

127

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 20. decembra 1970

o voľbe poslancov krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


§ 1

Poslancov krajských národných výborov, ktoré sa zriadia v Slovenskej socialistickej republike, zvolí na obdobie do vykonania všeobecných volieb do národných výborov Slovenská národná rada.

§ 2

O volebnom období krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike, o doplňovaní počtu ich poslancov a zbavovaní poslanca poslaneckej funkcie platia príslušné ustanovenia ústavného zákona č. 117/1969 Zb. o predĺžení volebného obdobia národných výborov, národných rád a Federálneho zhromaždenia, Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov.

§ 3

Podmienky a spôsob voľby poslancov krajských národných výborov podľa tohto ústavného zákona upraví zákon Slovenskej národnej rady.


§ 4

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.