Vyhláška č. 154/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 71/1964 Zb. o kúpeľnom poplatku

Čiastka 45/1970
Platnosť od 29.12.1970 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1971 do31.12.1988
Zrušený 218/1988 Zb.

OBSAH

154

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 29. decembra 1970,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 71/1964 Zb. o kúpeľnom poplatku

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 2 ods. 1 zákona č. 82/1952 Zb. o miestnych poplatkoch:


Čl. 1

Vyhláška Ministerstva financií č. 71/1964 Zb. o kúpeľnom poplatku sa mení a dopĺňa takto:

V zozname kúpeľných miest, v ktorých sa vyberá kúpeľný poplatok, preraďujú sa Sliač a Trenčianske Teplice z II. skupiny do I. skupiny, Bardejov, Bojnice a Rajecké Teplice z III. skupiny do II. skupiny a dosiaľ nezaradené Dudince sa zaraďujú do II. skupiny.


Čl. 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.


Minister:

Ing. Mišeje v. r.