Vyhláška č. 7/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní

Čiastka 2/1970
Platnosť od 25.02.1970 do30.09.1990
Účinnosť od 25.02.1970 do30.09.1990
Zrušený 372/1990 Zb.

OBSAH

7

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky

z 30. januára 1970

o doplnení vyhlášky č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 29 ods. 1 zák. č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku:


Čl.1

Vyhláška č. 61/1961 Zb. sa dopĺňa takto:

Paragraf 1 ods. 1 sa dopĺňa ďalším ustanovením, ktoré sa označuje písmenom o) a znie:

o) orgány Zboru národnej bezpečnosti pri výkone pasovej a vízovej agendy a pri výkone služby na hraničných prechodoch.“


Čl.2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

genmjr. Pepich v. r.