Vyhláška č. 96/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 124/1961 Zb. o strelných zbraniach a strelive

Čiastka 30/1970
Platnosť od 27.10.1970 do31.03.1984
Účinnosť od 27.10.1970 do31.03.1984
Zrušený 147/1983 Zb.

OBSAH

96

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky

z 20. októbra 1970

o doplnení vyhlášky č. 124/1961 Zb. o strelných zbraniach a strelive

Ministerstvo vnútra Československej socialistickej republiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 24 zákona č. 162/1949 Zb. o zbraniach a strelive:


Čl. I

Vyhláška č. 124/1961 Zb. sa dopĺňa takto:

Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:

㤠7a

Vývoz a dovoz strelných zbraní a streliva

(1) Strelná zbraň a strelivo zakúpené v Československej socialistickej republike sa môžu vyvážať do zahraničia len na základe zbrojného sprievodného listu vydaného útvarom Verejnej bezpečnosti miestne príslušným podľa sídla predajne zbraní, v ktorej bola zbraň zakúpená.

(2) K žiadosti o povolenie nákupu strelnej zbrane (streliva) za účelom jej vývozu do zahraničia sa musí pripojiť potvrdenie predajne strelných zbraní obsahujúce údaje o druhu, značke, kalibri a výrobnom čísle zbrane, prípadne o druhu, kalibri a množstve streliva a vývozné povolenie colnice.

(3) Strelnú zbraň zakúpenú za účelom vývozu do zahraničia zásadne odosiela predajňa na udanú adresu v zahraničí. Výnimku môže povoliť príslušný útvar Verejnej bezpečnosti. Pri povolení tejto výnimky sa zapíše vydanie zbrojného sprievodného listu do cestovného dokladu osoby, ktorá bude strelnú zbraň (strelivo) vyvážať.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na vývoz zbraní a streliva, ktoré má darovať cudzinec, československý štátny občan alebo organizácia do zahraničia.

(5) Cudzincovi, ktorý hodlá doviezť na územie Československej socialistickej republiky strelné zbrane a strelivo, vydáva zbrojný sprievodný list príslušný zastupiteľský úrad Československej socialistickej republiky.

(6) Československý štátny občan alebo cudzinec trvalo žijúci na území Československej socialistickej republiky môže doviezť alebo dostať strelnú zbraň a strelivo zo zahraničia len so súhlasom okresného oddelenia Verejnej bezpečnosti príslušného podľa miesta trvalého pobytu.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Kaska v. r.