Vyhláška č. 55/1970 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o sčítaní ľudu, domov a bytov k 1. decembru 1970

Čiastka 16/1970
Platnosť od 04.06.1970 do30.06.1998
Účinnosť od 04.06.1970 do30.06.1998
Zrušený 165/1998 Z. z.

55

VYHLÁŠKA

Federálneho štatistického úradu

z 29. mája 1970

o sčítaní ľudu, domov a bytov k 1. decembru 1970

Federálny štatistický úrad ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 45 zákona č. 23/1963 Zb. o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1967 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov a zákona č. 170/1968 Zb. o niektorých opatreniach súvisiacich s federatívnym usporiadaním štátu:


§ 1

K 1. decembru 1970 sa vykoná sčítanie ľudu, domov a bytov (ďalej len „sčítanie“); rozhodným okamihom je polnoc z 30. novembra na 1. decembra 1970.

§ 2

Sčítanie sa vzťahuje:

1. na

a) všetky osoby, ktoré majú v čase sčítania trvalý pobyt na území Československej socialistickej republiky alebo sa na ňom dočasne zdržiavajú, s výnimkou cudzích štátnych príslušníkov používajúcich diplomatické imunity a výsady a s výnimkou osôb, na ktoré sa sčítanie nevzťahuje podľa medzinárodných konvencií;

b) všetkých československých štátnych občanov - príslušníkov čs. diplomatického personálu v cudzine a členov ich rodín, na československých štátnych občanov - členov posádok československých námorných lodí a na všetkých ostatných československých štátnych občanov, ktorí budú v čase sčítania služobne mimo územia Československej socialistickej republiky;

2. na všetky domy označené popisným číslom, prípadne na ďalšie domy neoznačené popisným číslom, v ktorých však niekto v rozhodnom okamihu prenocoval;

3. na všetky byty, ktoré sa v čase sčítania používajú na bývanie alebo sú na bývanie určené, ako aj na všetky iné obydlia a prístrešia, v ktorých v rozhodnom okamihu niekto prenocoval.

§ 3

(1) Sčítanie organizuje Federálny štatistický úrad v súčinnosti s Českým štatistickým úradom a Slovenským štatistickým úradom; na území národných republík sčítanie vykonáva Český štatistický úrad a Slovenský štatistický úrad za pomoci národných výborov a sčítacích komisárov a revízorov (ďalej len „sčítacie orgány“).

(2) Sčítanie hromadne ubytovaných príslušníkov čs. ľudovej armády (včítane vojenských újazdov), hromadne ubytovaných príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a vojsk Ministerstva vnútra vykonajú orgány Ministerstva národnej obrany a ministerstiev vnútra; sčítanie v objektoch nápravných zariadení vykonajú orgány ministerstiev spravodlivosti.

(3) Sčítanie československých štátnych občanov, ktorí budú v čase sčítania služobne mimo územia Československej socialistickej republiky, vykonajú ministerstvá zahraničných vecí, zahraničného obchodu a národnej obrany.

§ 4

Pri sčítaní sa zisťujú tieto osobné údaje: meno a priezvisko, príbuzenský alebo iný vzťah k užívateľovi bytu, druh pobytu (trvalý alebo prechodný), u osôb v mieste bývajúcich a dočasne neprítomných dôvod dočasnej neprítomnosti, u osôb prítomných len dočasne dôvod prechodného pobytu a adresa trvalého pobytu, pohlavie, dátum narodenia, rodné číslo,*) rodinný stav, dátum uzavretia manželstva, poradie manželstva, rok ovdovenia alebo rozvodu, štátna príslušnosť, národnosť, materinský jazyk, najvyšší dokončený stupeň školského vzdelania a rok jeho ukončenia (len pri stredných a vysokých školách), druh navštevovanej školy, základné ekonomické charakteristiky sčítaných osôb, t. j. zdroj obživy, hlavné a vedľajšie zamestnanie a sociálna príslušnosť, vyučenie (získanie odborného vzdelania) v odbore, v ktorom sčítaný pracuje, a miesto pracoviska, údaje o dochádzke do zamestnania, školy alebo učenia, u žien počet živo narodených detí všetkých vôbec a z terajšieho (posledného) manželstva.

§ 5

O bytových pomeroch sčítaných osôb sa zisťujú tieto údaje: meno a priezvisko užívateľa bytu, či je byt rozhodnutím národného výboru rozdelený, právny dôvod užívania bytu, mesačná úhrada za užívanie bytu a služby s tým spojené, technické vybavenie bytu (včítane niektorých predmetov dlhodobej spotreby), príslušenstvo bytu, poloha bytu, počet obytných miestností a ich dlážková plocha a celková plocha bytu; u osôb bývajúcich v pohyblivých a núdzových prístrešiach alebo inak núdzove bývajúcich mimo bytov sa zisťuje druh týchto obydlí a dôvod tohto ubytovania. Ak bývajú v byte dve (alebo viac) domácnosti, zisťuje sa tiež, či toto spoločné spolužitie je chcené či nechcené. Za súbor osôb bývajúcich v byte sa ďalej zisťuje, či tieto osoby hospodária spoločne či oddelene (a ktoré z nich), ďalej rekreačné možnosti domácností (rekreačná chata či rodinný domček mimo obce bydliska, motorové vozidlo a i.).

§ 6

Predmetom sčítania domov sú údaje o druhu a vlastníctve budovy, materiáli nosných stien a krytiny, roku postavenia (rekonštrukcie) budovy, počte podlaží, vybavení budovy a počte bytov v budove; pri ubytovacích zariadeniach slúžiacich na trvalé ubytovanie sa zisťuje ďalej počet obytných miestností, ich dlážková plocha a počet sčítaných osôb.

§ 7

(1) Na sčítanie ľudu, domov a bytov sa používajú sčítacie hárky, sčítacie lístky a domové listy.

(2) Pre každý byt je určený osobitný sčítací hárok; sčítané osoby sa zapíšu tak v mieste svojho trvalého pobytu, ako aj v mieste prechodného pobytu.

(3) Sčítací hárok vyplní užívateľ bytu alebo s jeho súhlasom dospelý člen jeho domácnosti o všetkých osobách v byte bývajúcich a osobách v rozhodnom okamihu v byte dočasne prítomných.

(4) Údaje uvedené v § 4 sa budú zisťovať aj u osôb nachádzajúcich sa v rozhodnom okamihu v ubytovacích, rekreačných a lôžkových zdravotníckych zariadeniach; tieto osoby vyplnia sčítacie lístky.

(5) Sčítanie domov vykoná sčítací komisár, ktorý zistí potrebné údaje u vlastníka alebo správcu domu a vyplní príslušný domový list; výnimku tvoria jednobytové rodinné a rekreačné domčeky, poľnohospodárske usadlosti a provizórne stavby, za ktoré ich užívatelia vyplnia príslušné údaje v oddiele C sčítacieho hárku.

§ 8

Na sčítanie nadväzuje ako jeho neoddeliteľná súčasť výberové zisťovanie (tzv. mikrocensus), ktorého hlavným účelom je zistenie príjmov obyvateľstva a domácností a ďalších údajov o životnej úrovni obyvateľstva, ktoré nemožno zistiť pri sčítaní.

§ 9

(1) Každý je povinný uviesť správne a včas všetky údaje požadované od neho pri sčítaní aj pri výberovom zisťovaní (§ 8) a oznámiť sčítacím orgánom potrebné doplnky a vysvetlivky.

(2) Sčítacie orgány sú oprávnené overiť si správnosť údajov zapísaných do sčítacích tlačív; sú povinné poskytovať osobám, ktoré vypĺňajú sčítacie tlačivá, požadované vysvetlenie, potrebné poučenie a pomoc.

§ 10

(1) Osoby zúčastnené na vykonaní sčítania a na ne nadväzujúcom výberovom zisťovaní a na spracovaní ich výsledkov sú viazané mlčanlivosťou o všetkých zisťovaných skutočnostiach.

(2) Sčítacie tlačivá sa nesmú nikomu požičať a s výnimkou sčítacích orgánov a orgánov štátnej štatistiky a účtovníctva nie je nikto oprávnený do nich nazerať a údaje v nich uvedené spracúvať.


§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda:

Ing. Kazimour v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Rodné číslo detí narodených v r. 1969 a 1970 prideľuje okresné oddelenie Českého štatistického úradu, resp. okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu podľa miesta narodenia, rodné číslo osôb narodených v r. 1968 a skôr a osôb narodených v cudzine prideľuje Úrad dôchodkového zabezpečenia v Prahe 5, Křížová ulica č. 25.