Vyhláška č. 112/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín

Čiastka 35/1970
Platnosť od 08.12.1970
Účinnosť od 23.12.1970
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 15 nadobudla Dohoda platnosť 9. októbrom 1970.

112

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 3. novembra 1970

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín


Dňa 25. októbra 1969 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín.

Podľa svojho článku 15 nadobudla Dohoda platnosť 9. októbrom 1970.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Ing. Kurka v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Maďarskej ľudovej republiky, vedené prianím upevňovať a rozširovať spoluprácu na úseku ochrany rastlín a tým prispieť k ďalšiemu vzostupu výnosov poľnohospodárskych rastlín, ako aj vzájomne chrániť územia oboch štátov pred zavlečením karanténnych škodcov, chorôb rastlín a burín, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany sa zaväzujú:

a) vykonávať na svojom území nevyhnutné opatrenia proti karanténnym škodcom, chorobám rastlín a burinám (ďalej len „škodcovia rastlín“), ktorých zoznam je uvedený v prílohe tejto dohody;

b) uplatňovať všetky opatrenia, aby s vyvážanými zásielkami rastlín a rastlinných výrobkov (ďalej len „zásielky“) alebo inými spôsobmi neprenikali na územie druhej zmluvnej strany škodcovia rastlín uvedení v prílohe tejto Dohody alebo v dodatočných podmienkach dovozného štátu;

c) dodržiavať pri vývoze príslušné právne predpisy dovozného štátu;

d) prikladať ku každej vyvážanej zásielke osvedčenie o zdravotnom stave vystavené príslušnými orgánmi vývozného štátu, potvrdzujúce, že zásielka je bez škodcov rastlín uvedených v prílohe tejto Dohody a že rovnako splňuje aj dodatočné podmienky dovozného štátu.

Článok 2

Zmluvné strany uskutočnia všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu svojich štátnych území pred zavlečením škodcov rastlín z tretích štátov.

Prevoz zásielok je dovolený vtedy, ak sú vybavené osvedčením o zdravotnom stave a zodpovedajú príslušným právnym predpisom štátu, ktorého územím sa zásielky prevážajú.

Článok 3

Zmluvné strany sa zaväzujú:

a) vyvarovať sa používania slamy, sena, pliev, lístia a iných odpadov poľnohospodárskych rastlín ako obalového materiálu a používať na tento účel prednostne piliny, hobliny a iné materiály, ktoré znemožňujú zavlečenie škodcov rastlín týmto spôsobom;

b) zbavovať zásielky určené na vývoz všetkých odstrániteľných zvyškov zeminy;

c) odstraňovať z dopravných prostriedkov používaných na prepravu zásielok všetky nečistoty a v prípade potreby ich účinne asanovať.

Článok 4

Dovoz, vývoz a prevoz zásielok sa bude uskutočňovať cez hraničné priechody, určené príslušnými orgánmi zmluvných strán.

Článok 5

Príslušné orgány zmluvných strán vykonávajú rastlinolekárske prehliadky dovážaných, vyvážaných a prevážaných zásielok. Ak príslušný orgán jednej zo zmluvných strán nedovolí dovoz alebo prevoz zásielok alebo ustanoví osobitné karanténne opatrenia, oznámi to okamžite príslušným orgánom druhej zmluvnej strany.

Článok 6

V záujme uľahčenia a urýchlenia dovozu, vývozu alebo prevozu zásielok sa môžu príslušné orgány zmluvných strán dohodnúť na spoločnom vykonávaní kontrolných rastlinolekárskych prehliadok, spoločnom používaní technických prostriedkov nevyhnutných na prehliadky a asanácie, prípadne na vykonávanie týchto prehliadok príslušnými orgánmi jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany.

Podmienky, čas a miesto týchto prehliadok budú v každom jednotlivom prípade dohodnuté vopred medzi príslušnými orgánmi oboch zmluvných strán.

Článok 7

Príslušné orgány zmluvných strán sa budú navzájom informovať:

a) každoročne do 1. apríla o výskyte a rozšírení karanténnych a nebezpečných škodcov rastlín, ako aj o opatreniach pri ich hubení. V prípade zistenia nového škodcu rastlín sa budú bez meškania informovať;

b) o právnych predpisoch o ochrane rastlín upravujúcich dovoz, vývoz alebo prevoz zásielok, a to najneskôr do 30 dní po ich vydaní;

c) o výsledkoch vedeckého výskumu v ochrane rastlín, vypracovaní nových metód a prostriedkov ochrany rastlín, ako aj o vydaní odborných časopisov, monografií a iných závažných publikácií o ochrane rastlín;

d) o zmenách hraničných prechodov spomenutých v článku 4.

Článok 8

Zmluvné strany sa dohodli:

a) vysielať v prípade potreby odborníkov na štúdium vedeckých poznatkov a na výmenu skúseností na úseku ochrany rastlín;

b) umožňovať odborníkom druhej zmluvnej strany špecializáciu v ústavoch a zariadeniach na ochranu rastlín;

c) vytvárať v prípade potreby, najmä v pohraničných oblastiach štátneho územia oboch zmluvných strán, dočasné zmiešané komisie pre koordináciu činnosti pri uskutočňovaní ochrany rastlín.

Článok 9

Príslušné orgány zmluvných strán budú podľa potreby uskutočňovať spoločné porady o problémoch ochrany rastlín za účelom prerokovania a riešenia praktických a vedeckých úloh, ako aj výmeny skúseností na tomto úseku.

Porady sa budú konať striedavo na štátnom území oboch zmluvných strán. Čas, miesto a program týchto porád sa budú určovať dohodou medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.

Článok 10

Príslušné orgány zmluvných strán môžu byť pri vykonávaní tejto Dohody v priamom styku a uzatvárať čiastkové dojednania za účelom plnenia úloh a riešenia problémov vyplývajúcich z tejto Dohody.

Článok 11

Ustanovenia článkov 6, 7, 8, 9 a 10 tejto Dohody sa vzťahujú aj na lesné hospodárstvo, najmä pokiaľ ide o spoluprácu a prípadné spoločné opatrenia pri ochrane lesov pred škodcami rastlín v pohraničných oblastiach štátneho územia oboch zmluvných strán.

Článok 12

Náklady spojené s vysielaním odborníkov podľa článku 8a) a b) tejto Dohody uhrádza strana vysielajúca odborníkov.

Náklady spojené s činnosťou zmiešaných komisií podľa článku 8c) tejto Dohody uhrádza strana, na území ktorej budú tieto komisie pracovať.

Náklady spojené s organizáciou porád podľa článku 9 tejto Dohody uhrádza strana, na ktorej území sa bude porada konať. Náklady spojené s vysielaním odborníkov na tieto porady uhrádza strana, ktorá ich vyslala.

Ostatné platby, ktoré vyplývajú z vykonávania tejto Dohody, sa budú riešiť v rámci finančnej dohody platnej medzi oboma zmluvnými stranami.

Článok 13

Priložený zoznam škodcov rastlín je nedielnou súčasťou tejto Dohody. Zoznam môžu dopĺňať alebo meniť príslušné orgány zmluvných strán.

Doplnky alebo zmeny zoznamu sa musia oznámiť druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou a nadobúdajú platnosť po uplynutí 30 dní po doručení nóty o vykonaných doplnkoch alebo zmenách.

Článok 14

Ustanovenia tejto Dohody sa nedotýkajú práv a povinností vyplývajúcich z platných dohôd, ktoré zmluvné strany uzavreli skôr, alebo z ich členstva v medzinárodných organizáciách na ochranu rastlín.

Článok 15

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Dohoda sa uzatvára na dobu 5 rokov a jej platnosť sa bude predlžovať vždy na ďalšie päťročné obdobie, ak ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie 6 mesiacov pred uplynutím obdobia jej platnosti.

Spísané v Budapešti 25. októbra 1969 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. Emil Čakajda v. r.

Maďarskej ľudovej republiky:

Dr. Gábor Soós v. r.

Príloha

ZOZNAM

škodcov, chorôb rastlín a burín podliehajúcich karanténe v Československej socialistickej republike

Škodcovia

1. Aphelenchoides fragariae Ritz.-Bros. na sadivovom materiáli (na ovocí sa neposudzuje)

2. Dithylenchus dipsaci Kühn. na osive a sadive

3. Heterodera rostochiensis Wllw.*)

4. Laspeyresia molesta Busck.

5. Leucaspis japonica Cockll.*)

6. Popillia japoniva Newm.

7. Quadraspidiotus pernicious Comst.*) len vo vegetatívnych častiach

8. Rhagoletis pomonella Walsh.

9. Tarsonemus fragariae Zimm. na sadivovom materiáli (na ovocí sa neposudzuje)

10. Viteus vitifolii Fitch

Pri škodcoch označených *) sa posudzujú živí i mŕtvi jedinci. Pri neoznačených škodcoch len živí jedinci. V oboch prípadoch sa posudzujú všetky vývojové štádiá škodcov.

Choroby

11. Endothia parasitica Murr.

12. Erwinia amylovora Bur.

13. Chalara quercina Henry

14. Ophiostoma ulmi Schw.

15. Polyspora lini Laff.

16. Synchytrium endobioticum Schilb.

17. Virózy na ovocných a okrasných drevinách a sadeniciach jahôd.

Buriny

18. Cuscuta sp. div. L.

19. Orobanche sp. div. L.

ZOZNAM

škodcov, chorôb rastlín a plevelov podliehajúcich karanténe v Maďarskej ľudovej republike

Škodcovia

1. Acanthosicelides obtectus (say)

2. Acleris (Acalla) schalleriana (L.)

3. Agrilus mali (Mats.)

4. Aphelenchoides oryzae (Yokoo)

5. Aphelenchoides fragariae (Ritz.-Bros.)

6. Carposina saskii (Mats.)

7. Ceratitis capitata (Wied.)

8. Diarthronomyia chrysanthemi (Ahlb.)

9. Ditylenchus angustus (Butler)

10. Epithrix spp.

11. Eumerus narcissi (Smith.)

12. Heterodera rostochiensis (Wollw.)

13. Hyphantria cunea (Drury)

14. Lampetia equestris (Fab.)

15. Laspeyresia molesta (Busk.)

16. Leucaspis japonica (Ok.)

17. Naumomia (Nephopterix) pyrivorella (Mats.)

18. Pantomorus leucoloma (Boh.)

19. Phthorimaea operculella (Zell.)

20. Popillia japonica (Newm.)

21. Pseudococcus gahani (Green)

22. Quadraspidiotus perniciosus (Comst.)

23. Rhagoletis pomonella (Walsh)

24. Saperda candida (F.)

25. Tarsonemus pallidus (Zimmerm.)

26. Tortrix pronubana (Hb.)

27. Trogoderma granaria (Everts)

Choroby

28. Agrobacterium rhisogenes (Riker et Al Conn)

29. Agrobacterium rubi (Hildebrand Starr et Weiss)

30. Agrobacterium tumefaciens (E. F. Sm. et Town.)

31. Ascochyta chrysanthemi (Stev.)

32. Diplodia zeae (Schw.)

33. Erwinia amylovora (Burr.)

34. Phytomonas stewarti (E. F. Smith)

35. Phytophthora fragariae (Hick.)

36. Polyspora lini (Laff.)

37. Puccinia horiana (Henn.)

38. Stromatinia gladioli (Drayt.) Whetz.

39. Septoria linicola (Speg.) Gar.

40. Spongospora subterranea (Wallr.) Johnsson

41. Synchitrium endobioticum (Schilb.)

42. Xanthomonas begoniae (Takim) Dows.

43. Chlorogenus persicae var. vulgare Holmes syn. Prunus virus 1. (Smith)

44. Chlorogenus persicae var. micropersicae Holmes syn. Prunus virus 1 A (Smith)

45. Prunus virus 5 (Smith)

46. Plum Pox (Atanasoff)

47. Ring spot viruses

Buriny

48.Cuscuta spp.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.