Nariadenie vlády č. 152/1970 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o povinnostiach organizácií a občanov pri zabezpečovaní práce občanom

Čiastka 45/1970
Platnosť od 29.12.1970 do19.03.1991
Účinnosť od 01.01.1971 do19.03.1991
Zrušený 83/1991 Zb.

152

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 23. decembra 1970

o povinnostiach organizácií a občanov pri zabezpečovaní práce občanom

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 13 zákona č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily a § 26 ods. 1 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 153/1969 Zb. (ďalej len „Zákonník práce“) po prerokovaní so Slovenskou radou odborových zväzov:


§ 1

Organizácie oznámia okresnému národnému výboru meno a priezvisko, dátum narodenia, rodinný stav, bydlisko, prípadne prechodný pobyt (ďalej len „osobné dáta“), kvalifikáciu, druh vykonávanej práce (funkciu) a deň skončenia pracovného pomeru pracovníkov, s ktorými rozväzujú pracovný pomer

a) výpoveďou podľa § 46 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Zákonníka práce,

b) okamžitým zrušením podľa § 53 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) Zákonníka práce.

§ 2

(1) Organizácie bezodkladne oznamujú okresnému národnému výboru prijatie alebo neprijatie do učebného pomeru žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku. Oznámenie podávajú písomne okresnému národnému výboru, ktorý sprostredkoval žiadosť žiaka o prijatie do učebného pomeru. Tomuto národnému výboru tiež oznamujú do týždňa po vzniku učebného pomeru deň nástupu učňa do učebného pomeru.

(2) Po skončení učebného pomeru výpoveďou, okamžitým zrušením alebo dohodou oznamujú organizácie okresnému národnému výboru osobné dáta učňov, učebný odbor a deň skončenia učebného pomeru. Obdobnú povinnosť majú organizácie aj v prípade, ak odstúpia od učebnej zmluvy preto, že učeň nenastúpil do učebného pomeru.

(3) Pri skončení pracovného pomeru s mladistvými pracovníkmi*) oznamujú organizácie okresnému národnému výboru osobné dáta týchto pracovníkov, druh vykonávanej práce (funkciu) a deň skončenia pracovného pomeru. Obdobnú povinnosť majú organizácie aj v prípade, ak odstúpia od pracovnej zmluvy preto, že mladistvý pracovník nenastúpil do práce.

§ 3

(1) Oznámenie podľa § 1 podávajú organizácie okresnému národnému výboru, v obvode ktorého má sídlo organizácia, prípadne jej nižšia zložka, ktorá je oprávnená rozväzovať pracovný pomer. Ak ide o mladistvých pracovníkov alebo učňov podávajú organizácie oznámenie podľa § 2 ods. 2 a 3 okresnému národnému výboru, v obvode ktorého má mladistvý pracovník (učeň) bydlisko.

(2) Oznámenie podávajú organizácie písomne

a) do 15 dní po doručení výpovede,

b) do troch pracovných dní po rozviazaní pracovného (učebného) pomeru okamžitým zrušením, prípadne po rozviazaní pracovného (učebného) pomeru mladistvého pracovníka alebo učňa dohodou alebo po odstúpení od pracovnej (učebnej) zmluvy s mladistvým pracovníkom (učňom).

(3) Ak dôjde k zmene skutočností, ktoré sa oznámili okresnému národnému výboru (napr. k odvolaniu výpovede alebo k vyhláseniu jej neplatnosti rozhodnutím súdu), organizácia takúto zmenu bezodkladne oznámi okresnému národnému výboru.

§ 4

(1) Školy poskytujúce stredné a vyššie vzdelanie s výnimkou učňovských škôl a učilíšť (ďalej len „školy“) bezodkladne oznámia okresnému národnému výboru osobné údaje študentov, ktorí prerušili štúdium alebo boli zo štúdia vylúčení, s dôvodmi, ktoré k tomu viedli. Oznámenie podávajú písomne okresnému národnému výboru, v obvode ktorého má študent bydlisko. Túto povinnosť školy nemajú, ak je študent prijatý na inú školu.

(2) Školy bezodkladne oznamujú okresnému národnému výboru prijatie alebo neprijatie na denné štúdium žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku. Oznámenie podávajú písomne okresnému národnému výboru, v obvode ktorého má sídlo základná deväťročná škola, na ktorej žiak skončil povinnú školskú dochádzku. Ak ide o mladistvého občana prijatého na štúdium neskoršie, podávajú školy oznámenie okresnému národnému výboru, v obvode ktorého má mladistvý bydlisko.

§ 5

(1) Nápravnovýchovné ústavy oznamujú písomne okresnému národnému výboru osobné dáta občanov, ktorým končí výkon trestu odňatia slobody, údaje o kvalifikácii a zdravotnom stave, deň skončenia výkonu trestu a prípadne údaje o tom, aké zamestnanie by mohol prepustený občan vykonávať.

(2) Údaje uvedené v odseku 1 nápravnovýchovné ústavy oznamujú okresnému národnému výboru, v obvode ktorého má občan bydlisko; v prípade, že občan bydlisko nemá, alebo ho nemožno spoľahlivo zistiť, alebo si z vážnych dôvodov zvolil iné miesto pobytu, oznamujú údaje okresnému národnému výboru, v obvode ktorého si občan zvolil miesto svojho pobytu. Oznámenie podávajú nápravnovýchovné ústavy najmenej mesiac pred skončením výkonu trestu.

(3) Ak sa prepustenému občanovi doterajší pracovný (učebný) pomer neskončil, nápravnovýchovné ústavy oznamujú údaje uvedené v odseku 1 okresnému národnému výboru, v obvode ktorého má sídlo organizácia (jej nižšia zložka), s ktorou je občan v pracovnom (učebnom) pomere. Tieto údaje oznamujú nápravnovýchovné ústavy aj tejto organizácii (jej nižšej zložke).

§ 6

(1) Občania, ktorých pracovný (učebný) pomer sa v prípadoch uvedených v § 1 písm. a) a v § 2 ods. 2 a 3 tohto nariadenia skončil výpoveďou, prerokúvajú svoje ďalšie pracovné uplatnenie s okresným národným výborom spravidla už v priebehu výpovednej lehoty.

(2) Občania, ktorí neprerokujú s okresným národným výborom svoje ďalšie pracovné uplatnenie už v priebehu výpovednej lehoty, a tí občania, ktorých pracovný (učebný) pomer sa skončil okamžitým zrušením alebo dohodou [§ 1 písm. b), § 2 ods. 2 a 3], a študenti, ktorí prerušili štúdium alebo boli zo štúdia vylúčení (§ 4 ods. 1), ustanovia sa na prerokovanie ďalšieho pracovného uplatnenia na okresný národný výbor do troch pracovných dní po skončení ich pracovného (učebného) pomeru, prípadne štúdia, pokiaľ v rovnakej lehote nepredložia doklad o tom, že už uzavreli pracovnú (učebnú) zmluvu. Rovnakú povinnosť majú mladiství, ak odstúpili od pracovnej (učebnej) zmluvy.

(3) Ďalšie svoje pracovné uplatnenie prerokuje občan s okresným národným výborom, prípadne doklad podľa odseku 2 predloží okresnému národnému výboru, v obvode ktorého má sídlo organizácia (jej nižšia zložka), s ktorou bol v pracovnom pomere. Rovnako konajú mladiství občania (učni, študenti) na okresnom národnom výbore, v obvode ktorého majú bydlisko.

§ 7

(1) Občania prepustení z výkonu trestu odňatia slobody ustanovia sa na prerokovanie pracovného uplatnenia najneskôr do troch pracovných dní po prepustení na okresný národný výbor, v obvode ktorého majú bydlisko, prípadne na okresný národný výbor, v obvode ktorého si zvolili miesto svojho pobytu po výkone trestu (§ 5 ods. 2), pokiaľ v rovnakej lehote nepredložia doklad o tom, že už uzavreli pracovnú (učebnú) zmluvu.

(2) Povinnosť ustanovená v odseku 1 sa nevzťahuje na občanov prepustených z výkonu trestu odňatia slobody, ktorým sa počas výkonu trestu neskončil pracovný (učebný) pomer. Sú ale povinní bezodkladne predložiť okresnému národnému výboru, v obvode ktorého má sídlo organizácia (jej nižšia zložka), písomné potvrdenie organizácie o tom, že znovu nastúpili do práce a pokračujú v zamestnaní.

§ 8

Občania, ktorí nie sú v pracovnom pomere alebo nemajú príjem z inej pracovnej činnosti, i keď vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav môžu pracovať, a ich výživa nie je zabezpečená iným spôsobom v súlade s právnym poriadkom (napr. príjmami z umeleckej alebo inej tvorivej činnosti, z dohôd o prácach konaných mimo pracovného pomeru, z dôchodkového zabezpečenia, v dôsledku starostlivosti o rodinného príslušníka), ustanovia sa bezodkladne na prerokovanie pracovného uplatnenia na okresný národný výbor, v obvode ktorého majú bydlisko.

§ 9

Povinnosti vyplývajúce z predchádzajúcich ustanovení tohoto nariadenia, ktoré sa vzťahujú na pracovné pomery, sa v rovnakom rozsahu vzťahujú aj na členské pomery vo výrobných družstvách a v jednotných roľníckych družstvách. Pokiaľ sa v tomto nariadení odkazuje na ustanovenia Zákonníka práce v súvislosti s rozväzovaním pracovného pomeru, rozumie sa tým u členov výrobných družstiev a u členov jednotných roľníckych družstiev zodpovedajúce ustanovenie stanov týchto družstiev o zrušení členského pomeru.

§ 10

(1) Ľudové družstvá,*) podniky a hospodárske zariadenia spoločenských organizácií**) hlásia voľné pracovné (učebné) miesta okresnému národnému výboru, v obvode ktorého sú tieto miesta, a vyžadujú si predchádzajúci súhlas na nábor pracovníkov (učňov). Výrobné družstvá si vyžadujú predchádzajúci súhlas aj na nábor členov na voľné pracovné miesta. Výnimku z týchto povinností môže udeliť okresný národný výbor.*)

(2) Predchádzajúci súhlas na nábor pracovníkov sa nevyžaduje pri krátkodobých poľnohospodárskych špičkových prácach.


§ 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.


Ing. Hanus v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 274 ods. 2 Zákonníka práce.

*) § 77 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka.

**) § 102 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka.

*) § 4 ods. 1 zákona č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily.