Vyhláška č. 84/1970 Zb.Vyhláška Federálného výboru pre priemysel, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.) o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získavaných náborom vykonávaným odbormi pracovných síl, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia rád okresných národných výborov

Čiastka 25/1970
Platnosť od 19.08.1970 do30.04.1974
Účinnosť od 19.08.1970 do30.04.1974
Zrušený 33/1974 Zb.

OBSAH

84

Vyhláška

Federálneho výboru pre priemysel

z 28. júla 1970

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.) o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získavaných náborom vykonávaným odbormi pracovných síl, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia rád okresných národných výborov

Federálny výbor pre priemysel ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a na vykonanie uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR zo 17. novembra 1970 podľa § 18 vládneho nariadenia č. 92/1958 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily, podľa § 12 ods. 2 zákona č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov a podľa čl. 144 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii:


§ 1

Vyhláška č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.) o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získavaným náborom vykonávaným odbormi pracovných síl, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia rád okresných národných výborov ( ďalej len „vyhláška č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.)) sa mení a dopĺňa takto:

1. K § 6 ods. 2 sa pripája na konci nová veta, ktorá znie:

„V organizáciách Československého uranového priemyslu je rodinná podpora až 20 Kčs za každý kalendárny deň trvania pracovného pomeru, ak ide o ženatých a im na roveň postavených pracovníkov a o slobodných pracovníkov, s výnimkami ustanovenými v odseku 3."

2. Príloha č. 6 vyhlášky č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.) sa zrušuje a nahrádza sa týmto znením:

„Ustanovenie výšky poskytovaných náležitostí a podrobností podmienok ich priznania pracovníkom, ktorí nastupujú do zamestnania v organizáciách Československého uranového priemyslu

A. Náborový príspevok

1. Pracovníkom získaným pre organizácie Československého uranového priemyslu [§ 4 vyhl. č. 57/1959 Ú. l. (Ú. v.)] sa budú náborové príspevky poskytovať:

a) pri uzavretí pracovnej zmluvy na čas najmenej troch rokov vo výške (Kčs)

skup. organizáciíspolupri nástupepo odprac. 1 rokapo odprac. 2. roka
I.6500200021002400
II.5000150016001900
III.3500100011001400
IV.2000 500 600 900

b) pri uzavretí pracovnej zmluvy na čas jedného roka vo výške (Kčs)

skup. organizáciíI.II.III.IV.
pri nástupe jednorazove200015001000500

Pre dlhšie obdobie než 1 rok sa odvodzuje výška náborového príspevku podľa dĺžky záväzku.

2. Zaradenie organizácií do príslušných skupín ustanoví každoročne Federálny výbor pre priemysel po dohode s federálnym Ministerstvom práce a sociálnych vecí s prihliadnutím na naliehavosť plnenia plánovaných úloh.

3. Pracovníkom, ktorí po splnení pracovnej zmluvy uzavretej na určitý čas sa zaviažu pokračovať po dohode s podnikom v jej plnení na ďalšie časové obdobie, najmenej na čas jedného roka, sa budú poskytovať náborové príspevky vo výške ustanovenej v bode 1.

B. Príspevok na zapracovanie

Pracovníkom, ktorí majú nárok na príspevok na zapracovanie, sa bude tento príspevok vyplácať po čas troch mesiacov až do celkovej výšky 1025 Kčs.

C. Náhrada cestovného za cesty na návštevu rodiny

Pokiaľ pracovník v súvislosti s nástupom do zamestnania bude nútený bývať odlúčene mimo svojej rodinnej domácnosti, umožní sa mu návšteva rodiny a uhradí sa mu preukázané zľavnené cestovné do miesta bydliska rodiny a späť, a to ženatému raz za mesiac a slobodnému raz za tri mesiace. Cestovné sa uhradí podľa taríf platných pre prepravu 2. triedou osobného vlaku alebo - pokiaľ to je úspornejšie alebo nevyhnutné - autobusom. Pri dĺžke trate presahujúcej v najkratšom smere vzdialenosť 100 km sa cestovné uhradí podľa taríf platných pre prepravu 2. triedou rýchlikom, prípadne autobusom."


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister-predseda:

Ing. Zahradník v. r.