Vyhláška č. 63/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 78/1954 Ú. v. o platbách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami a smernice č. 112/1955 Ú. v. vydané na jej vykonanie

Čiastka 19/1970
Platnosť od 26.06.1970 do31.03.1979
Účinnosť od 01.07.1970 do31.03.1979
Zrušený 154/1978 Zb.

63

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

z 1. júna 1970,

ktorou sa mení vyhláška č. 78/1954 Ú. v. o. platbách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami a smernice č. 112/1955 Ú. v. vydané na jej vykonanie

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 38 ods. 2 zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve v znení zákona č. 12/1959 Zb.:


Čl. 1

Vyhláška ministra lesov a drevárskeho priemyslu č. 78/1954 Ú. v. o platbách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami v znení § 1 bodu 9 vládneho nariadenia č. 99/1966 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Paragraf 5 ods. 2 znie:

(2) Kde sa odber vody nemeria vodomerom, platí sa vodné paušálom za predpokladané množstvo odobranej vody, zistené podľa ročných smerných spotrebných čísiel. Ročné smerné spotrebné čísla pre jednotlivé druhy spotreby vody sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky. V prípadoch, ktoré nie sú uvedené v prílohe, vypočíta sa spotreba vody samostatne podľa ukazovateľov, ako je vybavenosť objektu, dĺžka pracovného alebo prevádzkového času, technológia výroby a pod."

2. Paragraf 5 ods. 3 sa zrušuje.

3. Paragraf 9 sa dopĺňa ďalším odsekom tohto znenia:

,,(6) Ak sa má odberateľom účtovať vodné alebo stočné podľa rozličných sadzieb za 1 m kubický, sú odberatelia povinní dodávateľovi každoročne písomne najneskôr do 20. decembra oznámiť rozdelenie odobranej vody podľa týchto sadzieb. Oznámenie nie je potrebné, ak oproti údajom odberateľom naposledy oznámeným nedošlo k zmenám. Odberatelia sú povinní neodkladne oznámiť každú podstatnú zmenu v rozdelení odberu vody podľa sadzieb, ku ktorej dôjde v priebehu roku. Dodávateľ prihliada na oznámenú zmenu pri fakturácii vodného a stočného. Má právo oznámenie preskúšať a pri fakturácii vychádzať z výsledkov preskúšania.“


Čl. 2

Ustanovenia čl. II bodu 7 a čl. V bodu 21 smerníc Ústrednej správy vodného hospodárstva č. 112/1955 Ú. v. na vykonanie vyhlášky ministra lesov a drevárskeho priemyslu č. 78/1954 Ú. v. o platbách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami sa zrušujú.

Čl. 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1970.


Minister:

Hagara v. r.


Príloha vyhlášky č. 63/1970 Zb.

Tabuľka 01