Vyhláška č. 18/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o odmeňovaní pracovníkov podnikov a hospodárskych zariadení zriadených spoločenskými organizáciami

Čiastka 4/1970
Platnosť od 12.03.1970 do15.01.1992
Účinnosť od 12.03.1970 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.

OBSAH

18

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

z 23. januára 1970

o odmeňovaní pracovníkov podnikov a hospodárskych zariadení zriadených spoločenskými organizáciami

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 12 zákona č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov po dohode so Slovenskou radou odborových zväzov:


§ 1

Táto vyhláška sa vzťahuje na podniky a hospodárske zariadenia zriadené spoločenskými organizáciami a vykonávajúce hospodársku činnosť na základe príslušných predpisov, prípadne povolení národných výborov (ďalej len „hospodárske zariadenia“).

§ 2

(1) Odmeňovanie pracovníkov hospodárskych zariadení, pokiaľ nie je upravené osobitnými mzdovými predpismi vydanými pre nich ústrednými orgánmi, sa spravuje

a) u pracovníkov zamestnaných pri predaji tovarov, v pohostinstve pri výrobe jedál a obsluhe a v odvetví cestovného ruchu mzdovými predpismi, ktoré platia pre odmeňovanie obchodno-prevádzkových pracovníkov v organizáciách štátneho obchodu,*)

b) u ostatných pracovníkov mzdovými predpismi, ktoré platia pre odmeňovanie pracovníkov v organizáciách miestneho hospodárstva,**) s obmedzeniami uvedenými v ďalších odsekoch.

(2) Úkolovú mzdu možno používať len na odmeňovanie prác, na ktoré sú určené pokrokové výkonové normy. Podielovú mzdu možno používať len na odmeňovanie drobných služieb obyvateľstvu,***) a to so súhlasom orgánu, ktorý organizáciu zriadil. Pri používaní obidvoch foriem mzdy musia byť súčasne splnené ostatné podmienky určené v mzdových predpisoch uvedených v odseku 1.

(3) Pre odmeňovanie pracovníkov hospodárskych zariadení, na ktorých sa vzťahuje táto vyhláška, nemožno používať mzdové predpisy platné pre pracovníkov v prevádzkárňach v osobitnom zapojení na hospodárenie podnikov miestneho hospodárstva.

(4) Spoločenské organizácie sledujú úroveň zárobkov vo svojich hospodárskych zariadeniach a zabezpečujú, aby neprevýšila obvyklú úroveň v rovnakých profesiách (funkciách) v obdobných prevádzkárňach organizácií miestneho hospodárstva, prípadne štátneho obchodu; ak by došlo k takému prevýšeniu alebo mohlo k nemu dôjsť, určia pre zložky mzdy, ktoré nie sú základnou mzdou ani príplatkom k nej, primeraný limit.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ministerka:

Sedláková v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Úprava ministra vnútorného obchodu z 30. decembra 1965 o odmeňovaní práce v organizáciách štátneho obchodu, uverejnená vo Vestníku Ministerstva vnútorného obchodu v čiastke 22 až 24/1965 por. č. 35 a úprava Ministerstva vnútorného obchodu z 18. decembra 1967 o odmeňovaní obchodnoprevádzkových pracovníkov v organizáciách štátneho obchodu, uverejnená v Spravodajcovi Ministerstva vnútorného obchodu v čiastke 13-14 pod por. č. 3 a registrovaná v čiastke 23/1968 Zb. v znení úpravy Ministerstva vnútorného obchodu z 11. júla 1968, ktorou sa zrušujú niektoré ustanovenia úprav č. 35/1965 Vestníka MVO o odmeňovaní práce v organizáciách štátneho obchodu a č. 3/1967 Spravodajcu MVO o odmeňovaní obchodnoprevádzkových pracovníkov v organizáciách štátneho obchodu, uverejnenej v Spravodajcovi Ministerstva vnútorného obchodu v čiastke 6/1968 por. č. 5 a registrovanej v čiastke 39/1968 Zb. Úprava Ministerstva obchodu SSR z 2. júna 1969 o zmenách v odmeňovaní pracovníkov organizácií štátneho obchodu, uverejnená v čiastke 2/1969 Vestníka Ministerstva obchodu a registrovaná v čiastke 4/1970 Zb. Úprava Ministerstva obchodu SSR z 2. júna 1969 o odmeňovaní podielovou mzdou, uverejnená v čiastke 2/1969 Vestníka Ministerstva obchodu SSR a registrovaná v čiastke 4/1970 Zb.

**) Úprava Ministerstva vnútra z 30. júna 1967 č. MH-IV/3-770/67 o mzdových podmienkach robotníkov v podnikoch a organizáciách miestneho hospodárstva, uverejnená v Prevádzkovom spravodajstve Ministerstva vnútra pre úsek miestneho hospodárstva v čiastkach 14 a 15/1967 pod č. 18 a registrovaná v čiastke 36/1967 Zb. Úprava Ministerstva vnútra z 26. mája 1967 č. MH-IV/3-500/67 o platových pomeroch technicko-hospodárskych pracovníkov v podnikoch miestneho hospodárstva, uverejnená v Prevádzkovom spravodajstve Ministerstva vnútra pre úsek miestneho hospodárstva v čiastke 12 a 13/1967 pod č. 17 a registrovaná v čiastke 34/1967 Zb.

***) Úprava ministerstiev vnútra a financií SSR a Slovenského štatistického úradu o drobných prevádzkárňach národných výborov č. 3/1969 Ústr. v. SSR.