Vyhláška č. 51/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej platobnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu

Čiastka 15/1970
Platnosť od 27.05.1970 do30.06.1974
Účinnosť od 11.06.1970 do30.06.1974
Redakčná poznámka

Táto dohoda nadobudne platnosť po schválení oboma vládami. Podľa svojho článku 11 ods. 2 sa dohoda vykonáva od 1. júla 1969.

51

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 9. februára 1970

o Dlhodobej platobnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu

Dňa 12. marca 1969 bola v Teheráne podpísaná Dlhodobá platobná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu.

V súlade so svojím článkom 12 bola dohoda schválená oboma vládami. Podľa svojho článku 11 ods. 2 sa dohoda vykonáva od 1. júla 1969.

Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

DLHODOBÁ PLATOBNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu

Vláda Československej socialistickej republiky a Cisárska vláda Iránu, odvolávajúc sa na článok 5 Dlhodobej obchodnej dohody, podpísanej dnešného dňa medzi oboma krajinami, sa dohodli takto:

Článok 1

Platby medzi fyzickými alebo právnickými osobami sídliacimi v Československej socialistickej republike a fyzickými alebo právnickými osobami sídliacimi v Iráne, uvedené nižšie v článku 4, sa budú vykonávať v rámci tejto dohody a podľa predpisov platných v príslušnej krajine.

Článok 2

(1) Platby medzi Československou socialistickou republikou a Iránom bude vykonávať z československej strany Československá obchodná banka, ú. s., Praha a z iránskej strany Bank Markazi Iran, Teherán.

(2) Bank Markazi Iran, Teherán, konajúca v mene Cisárskej vlády Iránu, otvorí vo svojich knihách na meno Československej obchodnej banky, ú. s., Praha účet v US dolároch (zúčtovacia jednotka) nazvaný „Clearingový účet Československá obchodná banka, ú. s., Praha“.

(3) Československá obchodná banka, ú. s., Praha, konajúca v mene vlády Československej socialistickej republiky, otvorí vo svojich knihách na meno Bank Markazi Iran, Teherán účet v US dolároch (zúčtovacia jednotka) nazvaný „Clearingový účet Bank Markazi Iran, Teherán“.

Tieto účty nebudú úročené a budú vedené bez bankových výdavkov.

(4) V prospech „Clearingového účtu Bank Markazi Iran, Teherán“ sa budú pripisovať sumy určené na vyrovnanie platieb, ktoré budú vykonávať podľa tejto dohody fyzické a právnické osoby sídliace v Československu v prospech fyzických a právnických osôb sídliacich v Iráne a obdobne sa budú na jeho ťarchu pripisovať sumy platobných príkazov prijatých a vykonaných Československou obchodnou bankou, ú. s., Praha.

(5) V prospech „Clearingového účtu Československá obchodná banka, ú. s., Praha“ sa budú pripisovať sumy určené na vyrovnanie platieb, ktoré budú vykonávať podľa tejto dohody fyzické a právnické osoby sídliace v Iráne v prospech fyzických a právnických osôb sídliacich v Československu a obdobne sa budú na jeho ťarchu pripisovať sumy platobných príkazov prijatých a vykonaných Bank Markazi Iran, Teherán.

Článok 3

(1) Československá obchodná banka, ú. s., Praha a Bank Markazi Iran, Teherán si budú okamžite navzájom oznamovať všetky platby vykonané podľa tejto dohody.

(2) Platby príjemcom budú vykonávať obe banky v poradí prijatých platobných príkazov a v rámci zostatkov na účtoch uvedených v článku 2, a to so zreteľom na technický úver uvedený nižšie v článku 5.

Článok 4

Za platby podľa tejto dohody sa budú považovať tieto platby:

1. Platby týkajúce sa výmeny tovaru podľa Dlhodobej obchodnej dohody, podpísanej dnešného dňa medzi oboma krajinami, včítane výdavkov s tým spojených, ako: dopravných výdavkov všetkých druhov, skladovacích výdavkov, výdavkov kontroly tovaru, colných výdavkov, prístavných výdavkov, provízie, úrokov a bankových výdavkov, platieb vopred, výdavkov obchodného zastúpenia, reklamných výdavkov, výdavkov a ziskov vyplývajúcich z tranzitného obchodu, montážnych výdavkov a výdavkov súvisiacich s uvedením do prevádzky atď.

2. Prémie a náhrady škôd z poistenia a zabezpečenia v rozsahu, v ktorom príslušné kontrakty pripúšťajú platenie v US dolároch (zúčtovacia jednotka).

3. Periodické vyrovnávanie medzi poštovými, telegrafnými, telefónnymi a rozhlasovými správami.

4. Úhrady za služby, študijné, cestovné, udržiavacie a pobytové výdavky a výdavky za nemocničné liečenie.

5. Mzdy, penzie, podpory, odmeny a honoráre.

6. Poplatky a príjmy z patentov a licencií, ochranných známok, autorských práv a filmov.

7. Predplatné časopisov, periodickej tlače a novín.

8. Dane, taxy, poplatky, pokuty a súdne výdavky.

9. Výdavky diplomatického zastúpenia a výdavky vynaložené na iné oficiálne účely.

10. Výdavky spojené s výstavami a veľtrhmi.

11. Výdavky týkajúce sa vedecko-technickej spolupráce, kurzov odbornej prípravy a vysielania expertov.

12. Príjmy umelcov a športovcov.

13. Ostatné platby, na ktorých sa dohodnú obe banky.

Článok 5

Na zabezpečenie plynulosti platieb medzi oboma krajinami v rámci tejto dohody si poskytnú Československá obchodná banka, ú. s., Praha a Bank Markazi Iran, Teherán vzájomne na účtoch uvedených vyššie v článku 2 technický úver do výšky 2 500 000 US dolárov (zúčtovacia jednotka).

Ak prekročí zostatok technický úver, dohodnú sa obe strany o nevyhnutných opatreniach na úhradu tohto prekročenia dodávkami tovaru v priebehu troch mesiacov.

Ak nebude prekročenie vyrovnané v lehote troch mesiacov, zaplatí dlžnícka strana na požiadanie veriteľskej strany v lehote 14 dní od dátumu takej žiadosti sumu prekročenia v US dolároch alebo v inej navzájom prijateľnej mene.

Veriteľská strana však priaznivo posúdi žiadosť dlžníckej strany o poskytnutie zvláštneho úveru za predpokladu, že taká žiadosť bude podaná vo vyššie uvedenej lehote troch mesiacov.

Článok 6

Ponuky, kontrakty, účty a platobné príkazy v rámci ustanovenia Dlhodobej obchodnej dohody, ako i tejto dohody, budú sa vyjadrovať len v US dolároch (zúčtovacia jednotka).

Článok 7

Československá obchodná banka, ú. s., Praha a Bank Markazi Iran, Teherán sa dohodnú o technickom vykonávaní tejto dohody.

Článok 8

Pri skončení platnosti tejto dohody zostanú clearingové účty aj naďalej otvorené po dobu 6 mesiacov za tým účelom, aby bolo umožnené dlžníckej strane vyrovnanie zostatku vývozom tovaru veriteľskej strane, ktorej úrady vydajú príslušné dovozné povolenie, ak vydanie takýchto povolení budú vyžadovať platné zákony a predpisy v príslušnej krajine.

Ak budú na konci tejto šesťmesačnej lehoty clearingové účty vykazovať ešte zostatok, bude dlžnícka strana povinná vyrovnať ho okamžite na požiadanie veriteľskej strany v US dolároch alebo v akejkoľvek inej voľnej mene, na ktorej sa obe strany dohodnú.

Transakcie, ktoré zostanú nevybavené po uplynutí vyššie uvedenej lehoty 6 mesiacov, budú vyrovnané obvyklým spôsobom v súlade s predpismi platnými v deň úhrady.

Článok 9

Zostatky vykázané k 30. júnu 1969 na účtoch uvedených v článku 2 Platobnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu, podpísanej 29. januára 1966, budú prevedené na nové clearingové účty uvedené v článku 2 tejto dohody.

Platby z kontraktov uzavretých v rámci dohôd podpísaných 29. januára 1966 nevyrovnané do dňa nadobudnutia platnosti dohody budú vykonávané prostredníctvom účtov uvedených v článku 2 tejto platobnej dohody.

Článok 10

Táto dohoda tvorí nedielnu časť Dlhodobej obchodnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu podpísanej dnešného dňa.

Článok 11

Táto dohoda nahradí od 1. júla 1969 Platobnú dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu z 29. januára 1966.

Táto dohoda je uzavretá na čas 5 rokov, bude sa vykonávať od 1. júla 1969 a bude platiť do 30. júna 1974. Po tomto období bude automaticky predlžovaná z roka na rok, pokiaľ jedna z oboch strán ju 3 mesiace pred skončením príslušného roka písomne nevypovie alebo nepožiada o uzavretie novej dohody.

Článok 12

Táto dohoda nadobudne platnosť po schválení oboma vládami.

Vyhotovené v Teheráne 12. marca 1969 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. Ján Tabaček v. r.

Za cisársku vládu Iránu:

A. N. Alikhani v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.