151

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 28. decembra 1970

o cieľoch a hlavných úlohách štátneho plánu rozvoja a o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1971

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Ciele a hlavné úlohy štátneho plánu rozvoja Slovenskej socialistickej republiky

(1) Cieľom štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny plán republiky“) na rok 1971 je dosiahnuť zvýšenie efektívnosti národného hospodárstva a ďalší rast zdrojov tak, aby sa posilnila hospodárska základňa rozvoja spoločnosti a jej životnej úrovne.

(2) Hlavné úlohy štátneho plánu republiky v roku 1971 sú:

a) zvýšiť efektívnosť a plynulosť výrobného procesu a tvorby zdrojov na základe lepšieho využívania základných fondov, surovín a materiálov, energie a pracovných síl, najmä v priemysle, poľnohospodárstve a stavebníctve tak, aby sa dosiahol rast národného dôchodku o 6,9 %;

b) ďalší rozvoj zahraničného obchodu a medzinárodnej deľby práce, zabezpečujúci záväzky vyplývajúce z koordinácie päťročných plánov s členskými štátmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci; zabezpečiť prednostný rast vývozu pred rastom dovozu a pred rastom výroby;

c) zhospodárniť investičnú výstavbu, sústrediť prostriedky na plánované uvádzanie kapacít do prevádzky a na ďalšie zníženie rozostavanosti; zlepšiť prípravu novozačínanej výstavby;

d) ďalej upevniť a zvýšiť dosiahnutú životnú úroveň rastom celkových reálnych príjmov obyvateľstva pri dôslednom odmeňovaní podľa výsledkov práce, pri lepšom uspokojovaní dopytu obyvateľstva na trhu a pri postupnom rozvíjaní odvetví zabezpečujúcich kultúrnu a zdravotnícku starostlivosť.

§ 2

(1) Na dosiahnutie cieľov a zabezpečenie hlavných úloh podľa § 1 vláda Slovenskej socialistickej republiky stanoví v súlade s cieľmi a hlavnými úlohami štátneho plánu Československej socialistickej republiky štátny plán republiky na rok 1971.

(2) Vláda Slovenskej socialistickej republiky vykoná počas roka úpravy záväzných úloh štátneho plánu republiky na rok 1971 vyplývajúce zo zmien v riadení národného hospodárstva federálnymi orgánmi a orgánmi republiky a zo zákona o národohospodárskom plánovaní.

§ 3

Určenie výšky štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet republiky") sa určujú sumou 47 474 501 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou 47 474 501 000 Kčs

(príloha).

(2) V štátnom rozpočte republiky je obsiahnutý súhrnný finančný vzťah rozpočtov národných výborov k štátnemu rozpočtu republiky (dotácie zo štátneho rozpočtu republiky) vo výške 5 943 975 000 Kčs

a účelové subvencie poskytované zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov vo výške 6 235 060 000 Kčs.

§ 4

Zodpovednosť za hospodárenie

Ministerstvá, ostatné ústredné orgány a organizácie a národné výbory zodpovedajú za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami na vlastnú činnosť a za hospodárenie s týmito prostriedkami v organizáciách, ktoré patria do ich pôsobnosti.

§ 5

Splnomocnenie vlády Slovenskej socialistickej republiky

(1) Vláda Slovenskej socialistickej republiky sa splnomocňuje

a) upraviť v priebehu roka 1971 rozpočtové výdavky ministerstiev a ostatných ústredných orgánov a organizácií, dotácie a účelové subvencie pre národné výbory, ak si to vyžiada zabezpečenie pokladničnej rovnováhy štátneho hospodárenia;

b) upraviť v priebehu roka 1971 finančné vzťahy medzi štátnym rozpočtom republiky a rozpočtami národných výborov, ak sa v dôsledku jej opatrení zmenia podmienky, za ktorých boli dotácie a účelové subvencie určené;

c) premietnuť do štátneho rozpočtu republiky finančné dôsledky vyplývajúce z organizačných zmien a delimitácií, ktoré majú dosah na vzťah medzi štátnym rozpočtom republiky a štátnym rozpočtom federácie;

d) premietnuť do štátneho rozpočtu republiky finančné dôsledky vyplývajúce zo zmien štátneho plánu republiky, ako aj z uvoľnenia prostriedkov vládnej rozpočtovej rezervy, ak sa tým nenaruší vyrovnanosť štátneho rozpočtu republiky;

e) vykonať nevyhnutné rozpočtové opatrenia na obdobie od 1. januára 1971 do schválenia upraveného štátneho rozpočtu republiky na rok 1971, ktoré vyplynú zo zmien v pôsobnosti federálnych a národných orgánov a zo zákona o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátneho rozpočtu federácie a republík (rozpočtové pravidlá).

(2) Vláda Slovenskej socialistickej republiky môže preniesť oprávnenia uvedené v odseku 1 na ministra financií Slovenskej socialistickej republiky.

§ 6

Splnomocnenie ministra financií Slovenskej socialistickej republiky

Minister financií Slovenskej socialistickej republiky sa splnomocňuje

a) obstarávať finančné prostriedky krátkodobými pôžičkami na krytie prechodného schodku štátneho rozpočtu republiky, ak schodok vyplýva z časovej nezhody medzi príjmami a výdavkami rozpočtu; krátkodobé pôžičky treba zásadne splatiť do konca roka 1971, a ak to nie je možné, treba spôsob ich úhrady navrhnúť Slovenskej národnej rade najneskôr pri schvaľovaní štátneho záverečného účtu Slovenskej socialistickej republiky za rozpočtový rok 1971;

b) vyúčtovať po skončení roka prostriedky poskytnuté štátnemu rozpočtu republiky zo štátneho rozpočtu federácie na konkrétne účelové akcie.

§ 7

Použitie doplnkových zdrojov národných výborov a prebytku ich hospodárenia

(1) Národné výbory použijú v roku 1971 prostriedky fondu rezerv a rozvoja a ostatné doplnkové zdroje na úhradu výdavkov svojich rozpočtov, ak tieto výdavky nebudú kryté plánovanými príjmami ich rozpočtov a dotáciami alebo účelovými subvenciami zo štátneho rozpočtu republiky alebo z rozpočtu národného výboru vyššieho stupňa.

(2) Národné výbory po vykonaní finančného usporiadania za rok 1971 prevedú časť prebytku svojho hospodárenia za rok 1971 do svojho fondu rezerv a rozvoja v rozsahu určenom vládou Slovenskej socialistickej republiky. Zvyšnú časť prebytku hospodárenia odvedú do štátneho rozpočtu republiky.

(3) Minister financií Slovenskej socialistickej republiky sa splnomocňuje upraviť spôsob vykonávania odvodov do štátneho rozpočtu republiky uvedených v odseku 2.

§ 8

Porušenie finančných a rozpočtových predpisov

Vláda Slovenskej socialistickej republiky sa splnomocňuje znížiť, viazať, prípadne odčerpať ministerstvám, ostatným ústredným orgánom a organizáciám a štátnym účelovým fondom prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu republiky alebo zo štátnych účelových fondov, ak tieto orgány a organizácie alebo organizácie nimi riadené porušujú finančné a rozpočtové predpisy alebo zásady dotačnej politiky; z rovnakých dôvodov môže znížiť dotácie a účelové subvencie poskytované zo štátneho rozpočtu republiky národným výborom.


§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.

Čl. II

Na upravený štátny rozpočet republiky na rok 1971 sa zúčtujú rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v roku 1971 a patriace do štátneho rozpočtu republiky.


Klokoč v. r.

Ing. Ďurkovič v. r.


Príloha zákona SNR č. 151/1970 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1971

Príjmy(v tis. Kčs)
Príjmy zo socialistického hospodárstva12 190 266
Dane, dávky a poplatky od obyvateľstva 6 530 000
Ostatné príjmy 383 139
Dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu federácie28 371 096
Spolu:47 474 501
Výdavky(v tis. Kčs)
Hospodárstvo17 812 562
Kultúrne a sociálne opatrenia16 062 315
Obrana a bezpečnosť 869 289
Správa 427 645
Súdy, prokuratúry a arbitráž 123 655
Dotácie a subvencie národným výborom12 179 035
Spolu:47 474 501