Vyhláška č. 41/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva plánovania Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva plánovania Slovenskej socialistickej republiky č. 85/1969 Zb. o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých, kvapalných a plynných palív a elektrickej energie

Čiastka 11/1970
Platnosť od 28.04.1970 do30.09.1972
Účinnosť od 28.04.1970 do30.09.1972
Zrušený 58/1972 Zb.

41

VYHLÁŠKA

Ministerstva plánovania Slovenskej socialistickej republiky

zo 16. apríla 1970,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva plánovania Slovenskej socialistickej republiky č. 85/1969 Zb. o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých, kvapalných a plynných palív a elektrickej energie

Ministerstvo plánovania Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode s Ministerstvom priemyslu a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky pre riadenie energetickej politiky v súlade s národohospodárskym plánom podľa § 391 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.:


Čl. 1

Vyhláška Ministerstva plánovania Slovenskej socialistickej republiky č. 85/1969 Zb. o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých, kvapalných a plynných palív a elektrickej energie sa mení takto:

§ 5 ods. 1 druhá veta znie:

„Rozhodnutia o určení palivových a energetických základní vydané podľa nej sa musia do 30. júna 1970 nahradiť zmluvami o príprave dodávok podľa § 2 tejto vyhlášky.“


Čl. 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

Ing. Matejko v. r.