Nariadenie vlády č. 69/1970 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré ustanovenia vládnych nariadení č. 219/1949 Zb., č. 220/1949 Zb., č. 221/1949 Zb., č. 222/1949 Zb. a č. 223/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom

Čiastka 21/1970
Platnosť od 30.06.1970
Účinnosť od 01.07.1970

OBSAH

69

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

zo 17. júna 1970,

ktorým sa zrušujú niektoré ustanovenia vládnych nariadení č. 219/1949 Zb., č. 220/1949 Zb., č. 221/1949 Zb., č. 222/1949 Zb. a č. 223/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkvi a náboženských spoločností štátom:


Čl. 1

1. V ustanovení § 14 vládneho nariadenia č. 219/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení rímskokatolíckej cirkvi štátom zrušujú sa odseky 2, 3, 4, 5 a 6.

2. V ustanovení § 14 vládneho nariadenia č. 220/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení československej cirkvi štátom zrušujú sa odseky 2, 3, 4, 5 a 6.

3. V ustanovení § 14 vládneho nariadenia č. 221/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení evanjelických cirkví štátom zrušujú sa odseky 2, 3, 4, 5 a 6.

4. V ustanovení § 14 vládneho nariadenia č. 222/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení pravoslávnej cirkvi štátom zrušujú sa odseky 2, 3, 4, 5 a 6.

5. V ustanovení § 14 vládneho nariadenia č. 223/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení náboženských spoločností štátom zrušujú sa odseky 2, 3, 4, 5 a 6.


Čl. 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júlom 1970.


Prof. Dr. Colotka v. r.