Vyhláška č. 103/1970 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu a federálneho Ministerstva financií, ktorou sa dopĺňajú a upravujú prílohy vyhlášok č. 73/1966 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov v národohospodárskej evidencii a č. 76/1966 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov

(v znení č. 95/1976 Zb.(nepriamo))

Čiastka 34/1970
Platnosť od 30.11.1970 do31.12.1980
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.1980
Zrušený 94/1980 Zb.

103

VYHLÁŠKA

Federálneho štatistického úradu a federálneho Ministerstva financií

zo 6. októbra 1970,

ktorou sa dopĺňajú a upravujú prílohy vyhlášok č. 73/1966 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov v národohospodárskej evidencii a č. 76/1966 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov

Federálny štatistický úrad podľa § 45 zákona číslo 23/1963 Zb. o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii v znení § 8 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1967 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov a § 3 zák. č. 170/1968 Zb. o niektorých opatreniach súvisiacich s federatívnym usporiadaním štátu a federálne Ministerstvo financií podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje:


Čl. II

Príloha vyhlášky č. 76/1966 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov sa upravuje a dopĺňa:

v triede 3 Energetické a hnacie stroje a zariadenia

sa dopĺňajú a upravujú odbormi:

Doba odpisovania v rokochRočná odpisová sadzba v %
346 Elektrochemické zdroje prúdu
(akumulátorové a batériové stanice)
520,0
359 Elektromotory
(pokiaľ nie sú súčasťou strojov a zariadení)
128,0
429 Vzduchotechnické výrobky
(bez pol. Jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov 429 6 jednoúčelové zariadenia pre pneumatickú dopravu)
147,0

v triede 4 Pracovné stroje a zariadenia

a) sa upravuje text a označenie odborov:
534 Lopatové a korčekové rýpadlá128,0
(vč. plávajúcich korčekových a iných bagrov - drapákových)
b) 536 Poľnohospodárske stroje a zariadenia128,0
(bez traktorov)*)
c) dopĺňa sa odbor:
544 Šijacie a pletacie stroje pre domácnosť714,0

v triede 6 Dopravné prostriedky

a) sa upravuje text pri odboroch:
463 Riečne a jazerné lode a plávajúce zariadenia (bez športových lodí)303,3
bez pol. Jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov 463 312 - korčekové a iné bagre - drapákové
b) sa dopĺňa odbor:
429 Vzduchotechnické výrobky -147,0
len pol. 429 6 jednoúčelové zariadenia pre pneumatickú dopravu (preradenie z triedy 3 - Energetické a hnacie stroje a zariadenia)

v triede 7 Inventár sa dopĺňajú odbory:

Doba odpisovania v rokochRočná odpisová sadzba v %
478 Zariadenia pre sklady(preradenie z triedy 6) 176,0
542 Elektrické spotrebiče a chladničky pre domácnosť 1010,0
697 Bytové textílie
(pol. Jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov 697 5 a 697 6 tkané a netkané koberce
1010,0

v triede 9 Trvalé porasty

sa upravuje označenie odboru:

094 Trvalé porasty (okrem lesných)


Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.


Námestník ministra federálneho Ministerstva financií:

Ing. Zámečník v. r.

Podpredseda Federálneho štatistického úradu:

Dr. Ing. Balogh v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pôvodné označenie odboru 532 sa pozmeňuje na 536.