Nariadenie vlády č. 82/1970 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o čestných tituloch „zaslúžilý pracovník kultúry" a „vzorný pracovník kultúry"

Čiastka 25/1970
Platnosť od 19.08.1970 do14.10.1990
Účinnosť od 19.08.1970 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

OBSAH

82

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 15. júla 1970

o čestných tituloch „zaslúžilý pracovník kultúry" a „vzorný pracovník kultúry"

Vláda lovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 4 zákona č. 62/1962 Zb. o udeľovaní vyznamenaní:


§ 1

Na ocenenie zásluh pracovníkov kultúrnych a umeleckých inštitúcií, osvetových zariadení, organizácií knižničnej kultúry, štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, ako aj pracovníkov orgánov štátnej správy v odvetví kultúry (ďalej len „pracovníci kultúry"'), ktorí dosiahli mimoriadne pracovné výsledky pri rozvíjaní socialistickej kultúry a svojimi pracovnými úspechmi podnecujú iniciatívu ostatných, zavádzajú sa čestné tituly „zaslúžilý pracovník kultúry" a „vzorný pracovník kultúry".

§ 2

(1) Čestný titul „ zaslúžilý pracovník kultúry" sa uďeľuje pracovníkom kultúry, ktorí pôsobia na príslušnom úseku kultúry najmenej 15 rokov a ktorí svojou obetavou prácou a svojimi zvlášť vynikajúcimi pracovnými výsledkami sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o jeho rozvoj.

(2) Čestný titul „vzorný parcovník kultúry" sa uďeľuje pracovníkom kultúry, ktorí pôsobia na príslušnom úseku kultúry najmenej 10 rokov a ktorí svojou zvlášť svedomitou prácou a pozoruhodnými pracovnými výsledkami sa stali pre ostaných pracovníkov kultúry vzorom hodným nasledovania.

§ 3

(1) Čestné tituly „zaslúžilý pracovník kultúry" a „vzorný pracovník kultúry " uďeľuje minister kultúry Slovenske socialisticekj republiky; uďeľujú saku Dňu osvetových pracovníkov (28. október), v Mesiaci knihy (marec) a pri príležotosi významných životných jubileí.pracovníkov kultúry.

(2) Pracovníci kultúry, ktorým bol udelený čestný titul, dostanú zároveň listinu o jeho udelení (diplom). S čestnými titulmi je spojeé právo nosiť červený odznak.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister kultúry Slovenskej socialistickej republiky.


Ing. Hanus v. r.