Vyhláška č. 83/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 197/1964 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel

Čiastka 25/1970
Platnosť od 19.08.1970 do31.12.1974
Účinnosť od 19.08.1970 do31.12.1974
Zrušený 124/1974 Zb.

OBSAH

83

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 31. júla 1970,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 197/1964 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ministerstvami ustanovuje podľa § 16 písm. c) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách:


Čl. I

S platnosťou pre Slovenskú socialistickú republiku sa mení a dopĺňa vyhláška č. 197/1964 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel, takto:

1. § 1 znie:

(1) Zákonné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na území Československej socialistickej republiky prevádzkou motorových vozidiel sa vzťahuje, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak,

a) na prevádzateľov a vodičov tuzemských motorových vozidiel,

b) na prevádzateľov a vodičov cudzozemských motorových vozidiel.

Ako prevádzateľ motorového vozidla sa pre účely tejto vyhlášky posudzuje aj ten, kto použije motorové vozidlo bez vedomia alebo proti vôli prevádzateľa, ako aj prevádzateľ podniku, v ktorom je motorové vozidlo v oprave.

(2) Ustanovenia predchádzajúceho odseku sa netýkajú tých prevádzateľov a vodičov cudzozemských motorových vozidiel, ktorí pri vstupe na územie Československej socialistickej republiky preukážu,*) že ich zodpovednosť je poistená v cudzozemskej poisťovni a že v zmysle osobitných dohôd, na ktorých sa zúčastňujú aj poisťovne Československej socialistickej republiky, je Slovenská štátna poisťovňa splnomocnená, aby na účet cudzozemskej poisťovne a v rozsahu ustanovenom československými predpismi o zákonnom poistení nahradila škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla počas ich pobytu v Československej socialistickej republike rovnako ako za prevádzateľa alebo vodiča tuzemských motorových vozidiel. Pri predĺžení pobytu nad čas uvedený v splnomocnení však platia od prvého dňa tohto predĺženého času ustanovenia odseku 1.

(3) Motorovým vozidlom sa pre účely tejto vyhlášky rozumie - s výnimkou vozidiel koľajových a trolejových - každé vozidlo, ktoré sa môže pohybovať vlastnou motorickou silou bez ohľadu na to, či sa preň vydáva technický preukaz motorového vozidla alebo obdobný preukaz vyžadovaný pre motorové vozidlá v cudzine, alebo nie; za motorové vozidlá sa považujú aj prívesy a návesy k týmto vozidlám.

(4) Motorové vozidlo, ktoré má znaky uvedené v odseku 3, je tuzemským alebo cudzozemským podľa toho, či má trvalé stanovište v Československej socialistickej republike alebo v cudzine.

(5) Zákonné poistenie prevádzateľov a vodičov tuzemských motorových vozidiel sa týka aj poistných udalostí, ku ktorým dôjde na ostatnom území Európy a na mimoeurópskom území Zväzu sovietskych socialistických republík a Turecka. To však platí len po dobu uvedenú v osobitnom potvrdení o poistení vydanom Slovenskou štátnou poisťovňou (medzinárodná karta automobilového poistenia alebo iný doklad).“

2. § 22 ods. 1 znie:

(1) Ak ide o cudzozemské motorové vozidlo, na prevádzateľa a vodiča ktorého sa vzťahuje zákonné poistenie podľa § 1 odseku 1, vzniká povinnosť platiť poistné dňom vstupu tohto vozidla na územie Československej socialistickej republiky a trvá po dobu jeho pobytu na tomto území.“

3. § 23 znie:

„Ak ide o cudzozemské motorové vozidlo, prevádzateľa alebo vodiča ktorého sa týka ustanovenie § 1 odseku 2, vzniká povinnosť platiť poistné až vtedy, ak sa pobyt tohto vozidla na území Československej socialistickej republiky predĺži nad čas, po ktorý trvá splnomocnenie uvedené v § 1 odseku 2. Táto povinnosť vzniká prvým dňom tohto predĺženého času osobám uvedeným v § 22 odseku 2 a trvá po dobu predĺženého pobytu vozidla na území Československej socialistickej republiky. Ak poistné nebolo zaplatené, vyberie ho orgán odbavujúci vozidlo pri odchode z Československej socialistickej republiky a odvedie ho na účet územne príslušnej pobočky poisťovne.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Námestník ministra:

Ing. Hromý v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Preukazom je v zmysle osobitných dohôd medzinárodná karta automobilového poistenia alebo iný doklad.