Vyhláška č. 109/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch

Čiastka 35/1970
Platnosť od 08.12.1970 do31.03.1979
Účinnosť od 08.12.1970 do31.03.1979
Zrušený 135/1978 Zb.

OBSAH

109

Vyhláška

Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky

z 27. novembra 1970

o doplnení vyhlášky č. 5/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch

Ministerstvo vnútra Československej socialistickej republiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 13 zákona č. 75/1957 Zb. o občianskych preukazoch:


Čl. I

Vyhláška č. 5/1958 Ú l. (Ú. v.) sa dopĺňa takto:

K § 2 sa pripojuje odsek (5), ktorý znie:

„ (5) Občan, ktorý nemôže predložiť doterajší občiansky preukaz, hoci mu už bol vydaný, je povinný predložiť potvrdenie o začiatku a prípadne ukončení pracovného pomeru od všetkých organizácií, v ktorých bol zamestnaný v posledných dvanástich mesiacoch. Občan, ktorý nie je v pracovnom pomere, je povinný predložiť doklad potvrdzujúci túto skutočnosť.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Námestník ministra:

RSDr. Košnar v. r.