Vyhláška č. 36/1970 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce

(v znení č. 15/1977 Zb., 157/1993 Z. z.)

Čiastka 10/1970
Platnosť od 21.04.1970 do28.08.1996
Účinnosť od 01.09.1993 do28.08.1996
Zrušený 260/1996 Z. z.

OBSAH

36

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu bezpečnosti práce

z 31. marca 1970

o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce

Slovenský úrad bezpečnosti práce ustanovuje podľa § 2 ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce:


§ 1

Zriaďujú sa tieto inšpektoráty bezpečnosti práce a ustanovujú sídla a územné obvody ich pôsobnosti:

1. Inšpektorát bezpečnosti práce v Bratislave: jeho pôsobnosť sa vzťahuje na územie (obvody) hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a okresu Bratislava-vidiek.

2. Inšpektorát bezpečnosti práce pre Západoslovenský kraj v Nitre: jeho pôsobnosť sa vzťahuje na tieto okresy: Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Senica, Topoľčany, Trenčín a Trnava.

3. Inšpektorát bezpečnosti práce v Banskej Bystrici: jeho pôsobnosť sa vzťahuje na tieto okresy: Banská Bystrica, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Považská Bystrica, Prievidza, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom a Žilina.

4. Inšpektorát bezpečnosti práce v Košiciach: jeho pôsobnosť sa vzťahuje na tieto okresy: Bardejov, Humenné, Košice-mesto, Košice-vidiek, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trebišov a Vranov nad Topľou.


§ 2

Zrušuje sa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 38/1969 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1970.


Ing. Sorel v. r.