Vyhláška č. 159/1970 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní odmien pri významných pracovných a životných výročiach

(v znení č. 98/1985 Zb., 120/1988 Zb.)

Čiastka 46/1970
Platnosť od 29.12.1970 do30.04.1992
Účinnosť od 30.06.1988 do30.04.1992
Zrušený 143/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Pre zamestnávateľov a zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje druhá časť zákona č. 1/1992 Zb., sa po dni jeho účinnosti (16. januára 1992) nepoužije predpis č. 159/1970 Zb.

159

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 29. decembra 1970

o poskytovaní odmien pri významných pracovných a životných výročiach

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 43 ods. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s ministerstvami práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a Ústrednou radou Československého revolučného odborového hnutia:


§ 1

(1) V uznaní a ocenení dlhoročnej záslužnej práce pre rozvoj socialistickej spoločnosti môže organizácia poskytovať pracovníkom, ktorých pracovný pomer v organizácii trval nepretržite najmenej 5 rokov, odmeny pri príležitostiach

a) 25 rokov celkovej doby zamestnania v pracovnom pomere od prvého vstupu do zamestnania,

b) životného jubilea 50 rokov veku,

c) prvého skončenia pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný alebo invalidný dôchodok.

(2) Odmenu možno poskytnúť pracovníkovi len v roku, na ktorý pripadlo príslušné pracovné alebo životné výročie.

(3) Do doby nepretržitého trvania pracovného pomeru v organizácii (odsek 1) sa zahŕňa aj doba zamestnania v inej organizácii, ktorej práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prešli na preberajúcu organizáciu podľa § 249 až 251 Zákonníka práce.

§ 3

(1) Odmeny možno poskytovať pracovníkom pevnými sumami až do výšky 2500 Kčs.

(2) Bližšie podmienky pre poskytovanie odmien a výšku odmien určí vedúci organizácie diferencovane podľa miery zásluh pracovníkov a dĺžky trvania ich pracovného pomeru v organizácii.

§ 5

Pri poskytovaní odmien postupuje vedúci organizácie v súlade s predpismi, ktoré upravujú postavenie a právomoc odborových orgánov.


§ 6

Zrušuje sa § 4 vyhlášky č. 201/1968 Zb. o poskytovaní odmien pracovníkom rozpočtových organizácií.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.


Minister:

Štanceľ v. r.