Predpisy v roku 1978

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1978 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o podmienkach racionálneho využívania ložísk nevyhradených nerastov 01.07.1978
2/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci pri výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely 10.02.1978
3/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach 26.01.1978
6/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa určujú povinnosti správcov vodných tokov a upravujú sa niektoré otázky týkajúce sa vodných tokov 26.01.1978
7/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o uznávaní lesných porastov a stromov na pestovanie a zber lesných semien a odrezkov 26.01.1978
8/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú zásady pre vypracovanie dokumentácie hasenia požiarov 01.04.1978
9/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zrušení vyhlášky o súkromných ordináciách lekárov a dentistov a vyhlášky o sadzbách za úkony vykonávané v súkromných lekárskych a dentistických ordináciách 01.04.1978
10/1978 Zb. Vyhláška predsedu Štátnej banky československej o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií 01.03.1979
11/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 75. výročiu narodenia Juliusa Fučíka 27.01.1978
12/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o ochrane lesného pôdneho fondu pri územnoplánovacej činnosti 01.03.1978
13/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva českej socialistickej republiky o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a lesnom hospodárskom plánovaní
14/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov 31.01.1978
15/1978 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa zriaďuje čestný titul „Letec kozmonaut ČSSR". 24.02.1978
17/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úhrade poistného z poistných zmlúv uzavieraných o poistení osôb socialistickými organizáciami 01.03.1978
18/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky 11.03.1978
20/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška o opatreniach proti prenosným chorobám 01.04.1978
21/1978 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
23/1978 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebnom obvode číslo 82 - Rožňava I
24/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku 25.03.1978
25/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach a o vzájomnej pomoci v hraničných otázkach 10.03.1978
26/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení cestných priechodov na spoločných štátnych hraniciach 25.03.1978
27/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou 25.03.1978
29/1978 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o organizácii súdov a o voľbách sudcov, zákon o prokuratúre, Trestný poriadok a Notársky poriadok 01.07.1978
30/1978 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov 10.04.1978
31/1978 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
35/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami 13.04.1978
36/1978 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o divadelnej činnosti (divadelný zákon) 01.07.1978
37/1978 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1970 Zb. o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky 01.07.1978
38/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou 10.05.1978
39/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci na československo-maďarských štátnych hraniciach 10.05.1978
42/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 650. výročiu založenia mincovne v Kremnici 03.05.1978
43/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1979 03.05.1978
44/1978 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu 01.07.1978
45/1978 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov spotrebného priemyslu 01.07.1978
46/1978 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove 01.07.1978
47/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených 10.05.1978
48/1978 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o vedení podnikového registra pre obvod Krajského súdu v Bratislave a pre obvod Mestského súdu v Bratislave 01.07.1978
51/1978 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike 01.01.1979
53/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou 13.06.1978
54/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o bezvízovom styku 13.06.1978
56/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o sústredení niektorých činností obvodných súdov a štátnych notárstiev v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave 01.07.1978
57/1978 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o razbe československých dukátov k 600. výročiu úmrtia Karola IV. 19.06.1978
58/1978 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády č. 9/1972 Zb. o úprave colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín. 01.10.1978
59/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla 01.10.1978
60/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona 01.07.1978
62/1978 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení článok 24 odsek 2 Ústavy Československej socialistickej republiky 01.09.1978
63/1978 Zb. Zákon o opatreniach v sústave základných a stredných škôl 01.09.1978
64/1978 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa branný zákon 01.01.1979
65/1978 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov 01.01.1979
66/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 85/1977 Zb. o podmienkach začínania stavieb a ich registrácii a evidencii 01.07.1978
67/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 75/1977 Zb. o opakovaných projektoch 01.07.1978
68/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení vyhlášky č. 31/1976 Zb. 01.07.1978
69/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 103/1960 Zb. o pôsobnosti Československej obchodnej komory a jej organizácií v znení vyhlášky č. 32/1961 Zb. 01.09.1978
71/1978 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 135/1975 Zb. o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom 01.08.1978
72/1978 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1973 Zb. o štátnom riadení v oblasti cien 01.09.1978
73/1978 Zb. Vyhláška Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/1973 Zb. o cenách 01.09.1978
74/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 143/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve 01.07.1978
78/1978 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach 01.09.1978
79/1978 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve 01.09.1978
80/1978 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj školstva 04.07.1978
81/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o rozširovaní literárnych, vedeckých a umeleckých diel 04.07.1978
83/1978 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o oslobodení obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve od domovej dane 17.07.1978
84/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskej techniky 01.10.1978
86/1978 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení 01.01.1979
87/1978 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy v novovytvorených volebných obvodoch č. 148-153 v mestskej časti Petržalka
88/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o vstupe na časti územia dotknuté úpravami hraničných vôd 12.09.1978
89/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a vedeckých hodností a titulov, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a v Nemeckej demokratickej republike 12.09.1978
90/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov 01.09.1978
97/1978 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
98/1978 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa predlžuje povinná školská dochádzka na niektorých školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť 01.09.1978
99/1978 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní a prevádzke predškolských zariadení socialistickými organizáciami 01.09.1978
100/1978 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných nariadením vlády Československej socialistickej republiky č. 71/1978 Zb.)
101/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1978 02.10.1978
102/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 600. výročiu úmrtia Karola IV. 02.10.1978
103/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.) o premávke na cestách 01.10.1978
106/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o poskytovaní právnej pomoci a o právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach 15.09.1978
107/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Španielskym kráľovstvom o obchodnej výmene a rozvoji hospodárskej a priemyselnej kooperácie 30.09.1978
108/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Peru 30.09.1978
109/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo- Nagymaros 07.10.1978
110/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Štrasburskej dohode o medzinárodnom patentovom triedení z 24. marca 1971 22.09.1978
111/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dojednaní medzi Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Československej socialistickej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri vykonávaní rastlinolekárskych prehliadok 07.10.1978
112/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 158/1976 Zb. o vodnej stráži 22.09.1978
113/1978 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
114/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o výmene tovaru a platbách medzi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou 12.10.1978
119/1978 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Nízke Tatry 19.10.1978
120/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva štatút Národného parku Nízke Tatry 19.10.1978
121/1978 Zb. Branný zákon (úplné znenie branného zákona, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
122/1978 Zb. Zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov (úplné znenie zákona o niektorých služobných pomeroch vojakov, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
123/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vykonávaní periodických revízií hospodárenia 01.01.1979
124/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí mincí po 5 halieroch vzoru 1953 a vzoru 1962 01.01.1979
125/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o organizácii školského roku na základných a stredných školách 30.10.1978
126/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o základnej škole 30.10.1978
127/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť 30.10.1978
128/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie o režimoch komplexnej bytovej výstavby a investícií, ktoré komplexnú bytovú výstavbu podmieňujú 01.01.1979
129/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, osobitných a služobných pasov 18.11.1978
130/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o registrácii objektov vypustených do kozmického priestoru 18.11.1978
131/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zabránení a trestaní trestných činov proti osobám požívajúcim medzinárodnú ochranu, včítane diplomatických zástupcov 18.11.1978
132/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách 18.11.1978
133/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vzájomnom uznávaní autorských osvedčení a iných ochranných dokumentov na vynálezy 03.11.1978
135/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch 01.04.1979
136/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky 28.11.1978
138/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1972 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami v znení vyhlášky č. 110/1974 Zb. 01.02.1979
140/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o dodávke elektriny obyvateľstvu 01.01.1979
141/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu 27.12.1978
142/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Nigérijskej federatívnej republiky 27.12.1978
143/1978 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere vykurovacích plynov a tuhých palív 01.01.1979
144/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickeh republiky o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
146/1978 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1979 01.01.1979
147/1978 Zb. Zákon Českej národnej rady o štátnom rozpočte Českej socialistickej republiky na rok 1979
148/1978 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1979 01.01.1979
150/1978 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady 01.01.1979
151/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o združovaní prostriedkov socialistických organizácií 01.01.1979
152/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb 01.01.1979
154/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 01.04.1979
155/1978 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby 29.12.1978
Presunúť na začiatok