Vyhláška č. 59/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla

Čiastka 13/1978
Platnosť od 19.06.1978 do14.01.1982
Účinnosť od 01.10.1978 do14.01.1982
Zrušený 3/1982 Zb.

59

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

zo 16. júna 1978

o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí ustanovujú podľa § 44 ods. 2 colného zákona č. 44/1974 Zb.:


§ 1

Na vytvorenie ďalších priaznivých podmienok rozširovania objemu a štruktúry československých dovozov tovaru z rozvojových krajín je od cla oslobodený v nižšie uvedenom rozsahu obchodný tovar:

a) dovážaný a pochádzajúci z najmenej rozvinutých rozvojových krajín uvedených v prílohe č. 1 tejto vyhlášky v plnom rozsahu;

b) dovážaný a pochádzajúci z ostatných rozvojových krajín uvedených v prílohe č. 2 tejto vyhlášky od 75 % cla určeného podľa dovozných colných sadzieb uvedených v prvom diele československého colného sadzobníka obchodného tovaru,1) s výnimkou cla z tovaru uvedeného v § 2.

§ 2

Oslobodenie od cla podľa § 1 písm. b) sa nevzťahuje na tovar uvedený pod sadzobnými číslami (položkami) prvého dielu československého colného sadzobníka:

Sadzobná položkaOpis tovar
ex 19.Biely cukor
22.b/4Cigarety
107.Pivo
ex 218.Koberce na podlahu (iné ako ručné výrobky), z ľanu, aj bielené, farebné, potlačené, vzorkované
ex 237.Koberce na podlahu (iné ako ručné výrobky)
274.Šatstvo, bielizeň, výstrojný tovar a iné veci šité z látok, výslovne nevymenované.

§ 3

(1) Oslobodenie od cla podľa § 1 (ďalej len „oslobodenie od cla“) sa vzťahuje len na tovar prepravovaný z rozvojovej krajiny uvedenej v prílohe č. 1 alebo v prílohe č. 2 tejto vyhlášky (ďalej len „rozvojová krajina“) priamo do Československej socialistickej republiky, pričom ide

a) o suroviny, živé zvieratá, rastlinné a živočíšne výrobky pochádzajúcej z príslušnej krajiny, včítane morských rýb a výrobkov z nich spracovaných na lodi tejto krajiny;

b) o tovar vyrábaný výlučne zo surovín alebo výrobkov uvedených v písmene a);

c) o tovar, na hodnote ktorého sa podieľajú suroviny, polotovary, súčasti a výrobky z inej krajiny za predpokladu, že

ca) v rozvojovej krajine bol príslušný tovar podrobený výrobnému procesu, počas ktorého nadobudol svoje podstatné vlastnosti, a že

cb) výrobný proces uvedený v bode ca) zvýšil pôvodnú hodnotu tovaru najmenej o 100 %.

(2) Za tovar priamo prepravovaný do Československej socialistickej republiky sa na účely tejto vyhlášky rozumie tovar prepravovaný najkratším alebo najvýhodnejším spôsobom, ak pri prevážaní colným územím tretieho štátu nebude tovar prepustený v tomto štáte do voľného obehu a zostane pod colnou tranzitnou kontrolou.

(3) Podstatné vlastnosti podľa odseku 1 písm. c) tovar v žiadnom prípade nenadobúda iba úkonmi súvisiacimi s balením, triedením, konzervovaním, skladovaním, značkovaním, ciachovaním, kompletizovaním, spojovaním častí a pod.

§ 4

(1) Pri dovozoch tovaru, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od cla, sú československé organizácie oprávnené na zahranično-obchodnú činnosť (ďalej len „dovozca“) povinné predložiť československým colným orgánom pri colnom konaní osvedčenie o pôvode tovaru.

(2) Osvedčenie o pôvode tovaru predkladané colným orgánom musí byť vystavené výrobcom alebo vývozcom tovaru dovážaného do Československej socialistickej republiky v českom alebo slovenskom jazyku alebo v jednom z týchto jazykov: v ruštine, angličtine, francúzštine, španielčine alebo v nemčine.

(3) Osvedčenie o pôvode tovaru musí obsahovať tieto základné údaje:

a) označenie vývoznej krajiny;

b) názov a adresu výrobcu alebo vývozcu;

c) názov a adresu dovozcu tovaru;

d) spôsob dopravy a dopravnú cestu (pokiaľ je známa);

e) číslo a dátum faktúry na zasielaný tovar;

f) číslo obchodného prípadu dovozcu;

g) druh dovážaného tovaru, jeho obchodný názov a označenie v štvormiestnom čísle (nomenklatúra Rady pre colnú spoluprácu);

h) množstvo dovážaného tovaru (brutto a netto váhu, prípadne počet kusov, tuctov a pod.);

i) kontraktnú cenu dovážaného tovaru (paritnú cenu);

j) vyhlásenie o správnosti údajov osvedčenia a pečiatku a podpis výrobcu alebo vývozcu tovaru;

k) označenie a signá zásielky umožňujúce identifikáciu tovaru.

(4) Osvedčenia o pôvode tovaru musia byť overené obchodnou komorou alebo podobnou inštitúciou vývoznej krajiny, ktorú touto úlohou poverili príslušné štátne úrady.

(5) Colné orgány môžu pri colnom konaní vyžadovať, aby dovozcovia tovaru podľa odseku 1 predkladali okrem osvedčenia o pôvode tovaru aj ďalšie doklady, z ktorých vyplynie, že ide o tovar, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od cla.


§ 5

Zrušuje sa vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 10/1972 Zb. o postupe pri uplatňovaní zníženia dovozných colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1978.


Minister:

Ing. Barčák v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 59/1978 Zb.

Zoznam krajín, z ktorých dovážaný a pochádzajúci obchodný tovar je podľa § 1 písm. a) v plnom rozsahu oslobodený od cla

Afganská republika

Bhután

Gambia

Guinejská republika

Jemenská arabská republika

Jemenská ľudová demokratická republika

Laoská ľudovodemokratická republika

Ľudová republika Bangladéš

Nepálske kráľovstvo

Republika Botswana

Republika Burundi

Republika Čad

Ľudová republika Benin

Republika Haiti

Republika Maledivy

Republika Mali

Republika Niger

Republika Rwanda

Republika Uganda

Republika Západná Samoa

Republika Horná Volta

Príloha č. 2 vyhlášky č. 59/1978 Zb.

Zoznam krajín, z ktorých dovážaný a pochádzajúci obchodný tovar podľa § 1 písm. b) je oslobodený od 75 % cla

Alžírska demokratická a ľudová republika

Angolská ľudová republika

Argentínska republika

Bahrajn

Barbados

Socialistická republika Barmský zväz

Republika Srí Lanka

Demokratická republika Ostrov sv. Tomáša a Princov ostrov

Dominikánska republika

Egyptská arabská republika

Zjednotené arabské emiráty

Federatívna republika Brazília

Zjednotená republika Kamerun

Federatívna republika Nigéria

Fidži

Ghanská republika

Hašimovské kráľovstvo Jordánska

Indická republika

Indonézska republika

Iracká republika

Iránske cisárstvo

Islamská republika Mauretánia

Islamská republika Pakistan

Jamajka

Kenská republika

Demokratická Kambodža

Kolumbijská republika

Kráľovstvo Saudskej Arábie

Kubánska republika

Cyperská republika

Ľudová republika Kongo

Ľudová republika Mozambik

Líbijská arabská socialistická ľudová džamahíriya

Malajzia

Malgašská republika

Malta

Marocké kráľovstvo

Maurítius

Omanský sultanát

Papua Nová Guinea

Republika Bolívia

Republika Ecuádor

Republika El Salvador

Republika Filipíny

Republika Rovníková Guinea

Republika Gabun

Zjednotená republika Tanzánia

Socialistická Etiópia

Somálska demokratická republika

Stredoafrické cisárstvo

Sudánska demokratická republika

Republika Grenada

Republika Guatemala

Republika Guinea Bissau

Republika Guayana

Republika Honduras

Republika Kapverdské ostrovy

Republika Kostarika

Republika Libanon

Republika Libéria

Republika Nauru

Republika Nicaragua

Republika Panama

Republika Paraguaj

Republika Peru

Republika Pobrežie Slonoviny

Republika Senegal

Sierra Leone

Republika Singapur

Republika Togo

Republika Venezuela

Republika Zaire

Republika Zambia

Katar

Socialistická federatívna republika Juhoslávia

Spojené štáty mexické

Štát Kuvajt

Sýrska arabská republika

Thajské kráľovstvo

Trinidad a Tobago

Tuniská republika

Turecká republika

Východná republika Uruguaj

Poznámky pod čiarou

1) Vládne nariadenie č. 32/1947 Zb. o úprave všeobecného colného sadzobníka v znení platnom k 31. 12. 1971.